1 Kronieken 2 – Het Boek HTB

Het Boek

1 Kronieken 2:1-55

De nakomelingen van Israël

1-2 De zonen van Israël waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Jozef, Benjamin, Naftali, Gad en Aser. 3Juda kreeg drie zonen bij Bath-Sua, een meisje uit Kanaän: Er, Onan en Sela. Zijn oudste zoon Er was echter zo goddeloos dat de Here hem doodde. 4Toen werden Ers weduwe Tamar en haar schoonvader Juda ouders van de tweeling Peres en Zerach. Zo had Juda in totaal vijf zonen. 5De zonen van Peres waren Hezron en Hamul. 6De vijf zonen van Zerach waren Zimri, Ethan, Heman, Kalkol en Dara. 7Achar, de zoon van Karmi, was de man die zich toeëigende wat van de Here was en daardoor zijn volksgenoten grote moeilijkheden bezorgde. 8Ethan had slechts één zoon, Azarja.

9De zonen van Hezron waren Jerachmeël, Ram en Kelubai. 10Ram was de vader van Amminadab en Amminadab was de vader van Nachson, een leider van Israël. 11Nachson was de vader van Salma en Salma was de vader van Boaz. 12Boaz was de vader van Obed en Obed was op zijn beurt de vader van Isaï. 13Isaïʼs eerste zoon was Eliab, zijn tweede zoon was Abinadab, zijn derde Simea, 14zijn vierde Netanel, zijn vijfde Raddai, 15zijn zesde Ozem en zijn zevende zoon was David. 16Hun zusters waren Zeruja en Abigaïl. Zerujaʼs drie zonen waren Abisaï, Joab en Asaël. 17Abigaïl was getrouwd met een zekere Jether uit het geslacht van Ismaël, haar zoon was Amasa.

18Hezrons zoon Kaleb had twee vrouwen, Azuba en Jerioth. Dit waren hun zonen: Jeser, Sobab en Ardon. 19Na de dood van Azuba trouwde Kaleb met Efrat en bij haar kreeg hij een zoon, die zij Hur noemden. 20Hurs zoon was Uri en Uriʼs zoon was Besaleël. 21Hezron trouwde toen hij zestig jaar was met Machirs dochter en zij bracht een zoon ter wereld: Segub. Machir was tevens de vader van Gilead. 22Segub was de vader van Jaïr, die drieëntwintig steden in het gebied Gilead in bezit had. 23Maar Gesur en Aram namen hem die steden af, evenals Kenat met de zestig omliggende dorpen. 24Kort na de dood van Hezron, in Kaleb-Efrata, baarde zijn vrouw Abia Ashur, de vader van Tekoa.

25Dit waren de zonen van Jerachmeël, de oudste zoon van Hezron: Ram, de oudste, Buna, Oren, Ozem en Ahia. 26Jerachmeëls tweede vrouw Atara was de moeder van Onam. 27De zonen van Ram waren Maäz, Jamin en Eker. 28Onams zonen waren Sammai en Jada. Sammai ʼs zonen waren Nadab en Abisur. 29De zonen van Abisur en zijn vrouw Abihaïl waren Achban en Molid. 30Nadabs zonen waren Seled en Appaïm. Seled stierf kinderloos, 31maar Appaïm had een zoon, Jiseï genaamd. Jiseïʼs zoon heette Sesan en Sesans zoon was Achlai. 32Sammaiʼs broer Jada had twee zonen, Jether en Jonathan. Jether stierf kinderloos, 33maar Jonathan had twee zonen, Pelet en Zaza. 34Sesan had geen zonen, maar wel enkele dochters. Eén van zijn dochters huwelijkte hij uit aan zijn Egyptische dienaar Jarha. 35Zij kregen een zoon, die zij Attai noemden. 36Attaiʼs zoon was Nathan, Nathans zoon was Zabad, 37Zabads zoon was Eflal, Eflals zoon was Obed, 38Obeds zoon was Jehu, Jehuʼs zoon was Azarja, 39Azarjaʼs zoon was Helez, Helezʼ zoon was Elasa, 40Elasaʼs zoon was Sismai, Sismaiʼs zoon was Sallum, 41Sallums zoon was Jekamja en Jekamjaʼs zoon was Elisama.

42De oudste zoon van Kaleb, Jerachmeëls broer, was Mesa, hij was de vader van Zif, die op zijn beurt de vader van Maresa was. Deze Maresa was de vader van Hebron. 43De zonen van Hebron waren Korach, Tappuah, Rekem en Sema. 44Sema was de vader van Raham, die op zijn beurt de vader van Jorkeam was. Rekem was de vader van Sammai. 45Sammaiʼs zoon was Maon, de vader van Bet-Zur. 46Kalebs bijvrouw Efa bracht Haran, Moza en Gazez ter wereld. Haran had een zoon, die eveneens Gazez heette. 47De zonen van Johdai waren Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Efa en Saäf. 48-49 Een andere bijvrouw van Kaleb, Maächa, bracht de volgende zonen ter wereld: Seber, Tirhana, Saäf, de vader van Madmanna, en Seva, de vader van Machbena en Gibea. Kaleb had ook een dochter, die Achsa heette. 50De zonen van Hur, de oudste zoon van Kaleb en Efrata, waren: Sobal, de vader van Kirjat-Jearim, 51Salma, de vader van Bethlehem, en Haref, de vader van Bet-Gader. 52Sobal, de vader van Kirjat-Jearim, had een zoon, Haroë genaamd, de voorvader van de halve stam van Menuchoth. 53De families van Kirjat-Jearim waren: de Jethrieten, de Puthieten, de Sumathieten en de Misraïeten, van wie de Zorathieten en de Esthaolieten afstammen. 54De nakomelingen van Salma waren de familie van Bethlehem, de Netofathieten, de inwoners van Atroth-Bet-Joab, de helft van de Manathieten en de Zorieten, 55hiertoe behoorden ook de families van de schrijvers die in Jabez woonden: de Tirathieten, de Simeathieten en de Suchathieten. Al deze mensen behoren tot de Kenieten, die afstamden van Hamath, de stamvader van het huis Rechab.