1 Kronieken 1 – HTB & LCB

Het Boek

1 Kronieken 1:1-54

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, 2Kenan, 3Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, 4Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. 5De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 6De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. 7De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. 8De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 9De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15de Chiwwieten, de Arkieten, 16de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20De zonen van Joktan waren Almodad, 21Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25de zoon van Selach was Eber, 26de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis en Kedema. 32Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.

Luganda Contemporary Bible

1 Ebyomumirembe 1:1-54

Ebyafaayo by’Okuzaalibwa kwa Adamu Okutuuka ku Ibulayimu

11:1 Lub 5:1-32; Luk 3:36-38Adamu yazaala Seezi, Seezi n’azaala Enosi;

21:2 a Lub 5:9 b Lub 5:12 c Lub 5:15Enosi n’azaala Kenani, Kenani n’azaala Makalaleri, Makalaleri n’azaala Yaledi;

31:3 a Lub 5:18; Yud 14 b Lub 5:21 c Lub 5:25 d Lub 5:29Yaledi n’azaala Enoka, Enoka n’azaala Mesuseera, Mesuseera n’azaala Lameka,

Lameka n’azaala Nuuwa.

41:4 a Lub 6:10; 10:1 b Lub 5:32Nuuwa n’azaala Seemu, ne Kaamu ne Yafeesi.

5Batabani ba Yafeesi baali:

Gomeri, ne Magogi, ne Madayi, ne Yavani, ne Tubali, ne Meseki, ne Tirasi.

6Batabani ba Gomeri baali:

Asukenaazi, ne Difasi1:6 Difasi era ye Lifasi; laba mu Lub 10:3 ne Togaluma.

7Batabani ba Yavani baali:

Erisa, ne Talusiisi, ne Kittimu, ne Lodanimu.

8Batabani ba Kaamu baali:

Kuusi, ne Mizulayimu, ne Puuti1:8 Puuti ye Libiya oba ekitundu ekyetoolodde n’okutuukira ddala ku Somaliya, ne Kanani.

9Batabani ba Kuusi baali:

Seeba, ne Kavira, ne Sabuta, ne Laama, ne Sabuteka.

Ne batabani ba Laama baali:

Seeba ne Dedani.

10Kuusi n’azaala

Nimuloodi, Nimuloodi n’akula n’afuuka omusajja omuzira ow’amaanyi mu nsi.

11Mizulayimu n’azaala

Ludimu, ne Anamimu, ne Lekabimu, ne Nafutukimu; 12ne Pasulusimu, ne Kasulukimu (Abafirisuuti mwe basibuka), ne Kafutolimu.

13Kanani n’azaala

Sidoni, ye mutabani we omukulu, ne Keesi; 14n’Abayebusi, n’Abamoli, n’Abagirugaasi; 15n’Abakiivi, n’Abaluki, n’Abasiini; 16n’Aballuvadi, n’Abazemali n’Abakamasi.

17Batabani ba Seemu baali:

Eramu, ne Asuli, ne Alupakusaadi, ne Ludi ne Alamu.

Ate batabani ba Alamu baali:

Uzi, ne Kuuli, ne Geseri, ne Meseki.1:17 Meseki era ye Masi; laba mu Lub 10:23

18Alupakusaadi n’azaala Seera,

Seera n’azaala Eberi.

19Eberi yazaala abaana babiri aboobulenzi,

erinnya ly’omu nga ye Peregi, amakulu nti ensi yali egabiddwamu, n’erinnya ly’omulala nga ye Yokutaani.

20Yokutaani n’azaala

Alumodaadi, ne Serefu, ne Kazalumaveesi, ne Yera; 21ne Kadolaamu, ne Uzali, ne Dikula; 22ne Ebali, ne Abimayeeri, ne Seeba; 23ne Ofiri, ne Kavira ne Yobabu. Era abo bonna be baali batabani ba Yokutaani.

241:24 Lub 10:21-25; Luk 3:34-36Enda ya Seemu okutuuka ku Ibulaamu ye yali eno; Seemu n’azaala Alupakusaadi, Alupakusaadi n’azaala Seera,

25Seera n’azaala Eberi, Eberi n’azaala Peregi, ne Peregi n’azaala Lewu.

26Lewu n’azaala Serugi, Serugi n’azaala Nakoli, ne Nakoli n’azaala Teera,

27Teera n’azaala wa Ibulaamu, oyo ye Ibulayimu.

28Batabani ba Ibulayimu baali

Isaaka ne Isimayiri.

29Luno lwe lulyo lwabwe:

Nebayoosi ye yali mutabani wa Isimayiri omukulu, ne kulyoka kuddako Kedali, ne Adubeeri, ne Mibusamu, 30ne Misuma, ne Duma, ne Massa, ne Kadadi, ne Teema, 31ne Yetuli, ne Nafisi ne Kedema. Eyo y’enda ya Isimayiri.

Ezadde lya Ketula

321:32 a Lub 22:24 b Lub 10:7Batabani ba Ketula, omuweereza omukazi owa Ibulayimu be baali

Zimulaani, ne Yokusaani, ne Medani, ne Midiyaani, ne Isubaki ne Suwa.

Ate batabani ba Yokusaani baali

Seeba ne Dedani.

33Batabani ba Midiyaani baali

Efa, ne Eferi, ne Kanoki, ne Abida ne Eruda.

Abo bonna be baali bazzukulu ba Ketula.

Ezadde lya Sala

341:34 a Luk 3:34 b Lub 21:2-3; Mat 1:2; Bik 7:8 c Lub 17:5; 25:25-26Ibulayimu n’azaala Isaaka;

batabani ba Isaaka baali

Esawu ne Isirayiri.

351:35 a Lub 36:19 b Lub 36:4Batabani ba Esawu baali

Erifaazi, ne Leweri, ne Yewusi, ne Yalamu ne Koola.

361:36 Kuv 17:14Batabani ba Erifaazi baali

Temani, ne Omali, ne Zeefi, ne Gatamu, ne Kenozi,

ne Timuna ne Amaleki.

371:37 Lub 36:17Batabani ba Leweri baali

Nakasi, ne Zeera, ne Samma ne Mizza.

38Batabani ba Seyiri baali

Lotani, ne Sobali, ne Zibyoni, ne Ana, ne Disoni, ne Ezeri ne Disani.

39Batabani ba Lotani baali

Kooli, ne Komamu; Timuna yali mwannyina Lotani.

401:40 Lub 36:2Batabani ba Sobali baali

Aliyani, ne Manakasi, ne Ebali, ne Seefi ne Onamu.

Ne batabani ba Zibyoni baali

Aya ne Ana.

41Mutabani wa Ana yali

Disoni,

batabani ba Disoni nga be ba

Kamulani, ne Esubani, ne Isulani ne Kerani.

42Batabani ba Ezeri baali

Birukani, ne Zaavani ne Yaakani;

batabani ba Disani baali

Uzi ne Alani.

Bakabaka ba Edomu

43Bano be bakabaka abaafuga mu Edomu nga tewannabaawo kabaka mu Isirayiri abafuga:

Bera mutabani wa Byoli n’erinnya ly’ekibuga kye lyali Dinukaba.

44Bera bwe yafa, Yokabu mutabani wa Zeera ow’e Bozula n’amusikira okuba kabaka.

451:45 Lub 36:11Yokabu bwe yafa, Kusamu eyava mu nsi y’Abatemani, n’amusikira okuba kabaka.

46Kusamu bwe yafa, Kadadi mutabani wa Bedadi, eyali awangudde Midiyaani mu nsi Mowaabu, n’afuga mu kifo kye n’erinnya ly’ekibuga kye lyali Avisi.

47Kadadi bwe yafa, Samula ow’e Masuleka n’afuga mu kifo kye.

48Samula bwe yafa, Sawuli ow’e Lekobosi ekiri okumpi n’omugga Fulaati, n’afuga mu kifo kye.

49Sawuli bwe yafa, Baalukanani mutabani wa Akubooli n’afuga mu kifo kye.

50Baalukanani bwe yafa, Kadadi n’afuga mu kifo kye, n’erinnya ly’ekibuga kye lyali Payi, ate nga mukyala we ye Meketaberi muwala wa Matuledi, ate era nga ye muzzukulu wa Mezakabu. 51Kadadi naye n’afa.

Abakungu ba Edomu baali

Timuna, ne Aliya, Yesesi, 52ne Okolibama, ne Era, ne Pinoni, 53ne Kenozi, ne Temani, ne Mibuzali, 54ne Magudyeri, ne Iramu.

Abo be baali abakungu ba Edomu.