Ang Pulong Sang Dios

Genesis 32

Naghanda si Jacob sa Pagpakigkita kay Esau

1Sang nagapadayon sila ni Jacob sa paglakat, ginsugata siya sang mga anghel sang Dios. Pagkakita ni Jacob sa ila, nagsiling siya, “Mga soldado ini sang Dios.” Gani gin-ngalanan niya ato nga lugar nga Mahanaim.[a]

May mga ginsugo si Jacob nga mag-una sa iya agod magpakigkita sa iya utod nga si Esau didto sa duta sang Seir, ang lugar nga gintawag man nga Edom. Gintudluan niya sila kon ano ang ila isiling kay Esau. Siling ni Jacob, “Silingon ninyo si Esau nga didto ako nagtiner kay Laban kag wala pa gani ako makapauli hasta subong. Kag sugiri ninyo siya nga may mga baka ako, mga asno, mga karnero, mga kanding, kag mga suluguon nga lalaki kag babayi. Silingon ninyo siya nga ginsugo ko kamo sa pagpangabay sa iya nga kuntani mangin maayo ang iya pagtratar sa akon.”

Pagbalik sang mga ginsugo ni Jacob, nagsiling sila, “Nakakadto kami kay Esau, kag nagapakadto na siya diri sa pagsugata sa imo. May upod siya nga 400 ka lalaki.” Kinulbaan gid si Jacob kag indi siya mapahamtang, gani gintunga niya sa duha ka grupo ang iya mga kaupdanan pati ang iya mga karnero, baka, kanding kag kamelyo. Tungod kay naghunahuna siya nga kon pananglit gid man nga mag-abot si Esau kag salakayon ang isa ka grupo, makapalagyo pa ang isa ka grupo.

Nagpangamuyo dayon si Jacob, “Dios sang akon lolo nga si Abraham kag Dios sang akon amay nga si Isaac, ikaw ang Ginoo nga nagsiling sa akon nga mabalik ako sa akon mga paryente, didto sa duta nga sa diin ako natawo, kag pakamaayuhon mo ako. 10 Indi ako takos nga magbaton sang tanan nga kaayo kag katutom nga imo na ginpakita sa akon nga imo alagad. Kay sang pagtabok ko sang una sa Jordan wala ako sing iban nga dala kundi baston gid lang, pero subong may duha na ako ka grupo. 11 Nagapangabay ako sa imo nga luwason mo ako sa akon utod nga si Esau. Nahadlok ako basi magkadto siya diri kag pamatyon kami tanan pati ang mga iloy kag ang mga bata. 12 Pero nagpromisa ka sa akon nga pakamaayuhon mo ako kag padamuon mo ang akon mga kaliwat pareho sang balas sa baybayon nga indi maisip.”

13 Didto nagtulog sanday Jacob pagkagab-i. Pagkaaga, nagpili si Jacob sang mga sapat nga iregalo kay Esau: 14 200 ka babayi nga kanding kag 20 ka lalaki nga kanding, 200 ka babayi nga karnero kag 20 ka lalaki nga karnero, 15 30 ka gatasan nga kamelyo upod pa ang ila mga tinday, 40 ka babayi nga baka kag 10 ka turo nga baka, 20 ka babayi nga asno kag 10 ka lalaki nga asno. 16 Ginpanggrupo-grupo dayon ni Jacob ang mga sapat, kag ang kada grupo may mga suluguon nga nagabantay. Ginsilingan niya ang iya mga suluguon, “Una kamo sa akon, kag maglakat kamo nga may antad ang kada grupo.” 17 Ginsilingan niya ang mga suluguon nga nagabantay sa nauna nga grupo, “Kon magsugat-anay gani kamo ni Esau kag magpamangkot siya kon kay sin-o kamo suluguon kag kon diin kamo makadto, kag kon kay sin-o inang mga sapat nga dala ninyo, 18 sabton ninyo siya nga akon ini mga sapat kag regalo ko ini sa iya. Silingon man ninyo siya nga ara ako nagasunod.” 19 Amo man ang iya ginsiling sa ikaduha, sa ikatatlo kag sa tanan nga suluguon nga nagasunod sa mga sapat. 20 Kag ginpadumdom gid niya sila nga indi nila pagkalimtan nga silingon si Esau nga ara siya nagasunod. Kay siling ni Jacob sa iya hunahuna, “Ulo-ulohan ko si Esau sa sining mga regalo nga ipauna ko. Kag kon magkitaay kami basi pa lang patawaron niya ako.” 21 Gani ginpauna niya ang iya mga regalo, pero siya iya nagpabilin sadto nga gab-i didto sa ila gintineran.

May Nagpakigdumog kay Jacob sa Peniel

22 Sadto nga gab-i, nagbangon si Jacob kag gindala niya ang iya duha ka asawa, ang iya duha ka suluguon nga babayi kag ang iya onse ka anak, kag nagtabok sila sa talabukan sang Jabok. 23 Ginpatabok man ni Jacob ang tanan niya nga pagkabutang. 24 Karon, sang nagaisahanon siya, may nag-abot nga isa ka lalaki kag gindumog siya. Nagdumugay sila hasta mag-aga. 25 Sang mabulubanta sang tawo nga indi niya madaog si Jacob, ginpisga niya ang balikawang ni Jacob kag nagliw-as ang nagatabo nga tul-an sini. 26 Nagsiling dayon ang tawo, “Buy-i na ako kay nagapamanagbanag na.” Pero nagsabat si Jacob, “Indi ko ikaw pagbuy-an kon indi mo ako pagbendisyunan.” 27 Nagpamangkot ang tawo sa iya, “Sin-o ang imo ngalan?” Nagsabat siya, “Si Jacob.” 28 Nagsiling dayon ang tawo, “Sugod subong indi na Jacob ang imo ngalan kundi Israel[b] na tungod kay nagpakigsumpong ka sa Dios kag sa mga tawo, kag nagdaog ka.” 29 Nagpamangkot man si Jacob sa iya, “Sugiri man ako sang imo ngalan.” Pero nagsabat ang tawo, “Indi na pagpamangkuta ang akon ngalan.” Dayon ginbendisyunan niya si Jacob didto.

30 Gin-ngalanan ni Jacob ato nga lugar nga Peniel,[c] kay siling niya, “Nakita ko ang hitsura sang Dios pero buhi pa gihapon ako.” 31 Nagabutlak na ang adlaw sang paghalin ni Jacob sa Peniel. Nagapiang-piang siya tungod sa nagliw-as niya nga tul-an sa balikawang. 32 Amo ini ang rason kon ngaa hasta subong ang mga Israelinhon wala nagakaon sang lanit-lanit sa tinabuan sang tul-an sa balikawang. Kay dira nga parte ginpisga sang Dios si Jacob.

Footnotes

 1. 32:2 Mahanaim: buot silingon sa Hebreo, duha ka grupo sang mga soldado.
 2. 32:28 Israel: buot silingon sa Hebreo, nagpakigsumpong sa Dios.
 3. 32:30 Peniel: buot silingon sa Hebreo, hitsura sang Dios.

New American Standard Bible

Genesis 32

Jacob’s Fear of Esau

1Now as Jacob went on his way, the angels of God met him. Jacob said when he saw them, “This is God’s [a]camp.” So he named that place [b]Mahanaim.

Then Jacob sent messengers before him to his brother Esau in the land of Seir, the [c]country of Edom. He also commanded them saying, “Thus you shall say to my lord Esau: ‘Thus says your servant Jacob, “I have sojourned with Laban, and stayed until now; I have oxen and donkeys and flocks and male and female servants; and I have sent to tell my lord, that I may find favor in your sight.”’”

The messengers returned to Jacob, saying, “We came to your brother Esau, and furthermore he is coming to meet you, and four hundred men are with him.” Then Jacob was greatly afraid and distressed; and he divided the people who were with him, and the flocks and the herds and the camels, into two companies; for he said, “If Esau comes to the one company and [d]attacks it, then the company which is left will escape.”

Jacob said, “O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O Lord, who said to me, ‘Return to your country and to your relatives, and I will [e]prosper you,’ 10 [f]I am unworthy of all the lovingkindness and of all the [g]faithfulness which You have shown to Your servant; for with my staff only I crossed this Jordan, and now I have become two companies. 11 Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau; for I fear him, that he will come and [h]attack me and the mothers with the children. 12 For You said, ‘I will surely [i]prosper you and make your [j]descendants as the sand of the sea, which is too great to be numbered.’”

13 So he spent the night there. Then he [k]selected from what [l]he had with him a present for his brother Esau: 14 two hundred female goats and twenty male goats, two hundred ewes and twenty rams, 15 thirty milking camels and their colts, forty cows and ten bulls, twenty female donkeys and ten male donkeys. 16 He delivered them into the hand of his servants, every drove by itself, and said to his servants, “Pass on before me, and put a space between droves.” 17 He commanded the [m]one in front, saying, “When my brother Esau meets you and asks you, saying, ‘To whom do you belong, and where are you going, and to whom do these animals in front of you belong?’ 18 then you shall say, ‘These belong to your servant Jacob; it is a present sent to my lord Esau. And behold, he also is behind us.’” 19 Then he commanded also the second and the third, and all those who followed the droves, saying, “After this manner you shall speak to Esau when you find him; 20 and you shall say, ‘Behold, your servant Jacob also is behind us.’” For he said, “I will appease him with the present that goes before me. Then afterward I will see his face; perhaps he will accept me.” 21 So the present passed on before him, while he himself spent that night in the camp.

22 Now he arose that same night and took his two wives and his two maids and his eleven children, and crossed the ford of the Jabbok. 23 He took them and sent them across the stream. And he sent across whatever he had.

Jacob Wrestles

24 Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until daybreak. 25 When he saw that he had not prevailed against him, he touched the socket of his thigh; so the socket of Jacob’s thigh was dislocated while he wrestled with him. 26 Then he said, “Let me go, for the dawn is breaking.” But he said, “I will not let you go unless you bless me.” 27 So he said to him, “What is your name?” And he said, “Jacob.” 28 He said, “Your name shall no longer be Jacob, but [n]Israel; for you have striven with God and with men and have prevailed.” 29 Then Jacob asked him and said, “Please tell me your name.” But he said, “Why is it that you ask my name?” And he blessed him there. 30 So Jacob named the place [o]Peniel, for he said, “I have seen God face to face, yet my [p]life has been preserved.” 31 Now the sun rose upon him just as he crossed over Penuel, and he was limping on his thigh. 32 Therefore, to this day the sons of Israel do not eat the sinew of the hip which is on the socket of the thigh, because he touched the socket of Jacob’s thigh in the sinew of the hip.

Footnotes

 1. Genesis 32:2 Or company
 2. Genesis 32:2 I.e. Two Camps, or Two Companies
 3. Genesis 32:3 Lit field
 4. Genesis 32:8 Lit smites
 5. Genesis 32:9 Lit do good with you
 6. Genesis 32:10 Lit I am less than all
 7. Genesis 32:10 Or truth
 8. Genesis 32:11 Lit smite
 9. Genesis 32:12 Lit do good with
 10. Genesis 32:12 Lit seed
 11. Genesis 32:13 Lit took
 12. Genesis 32:13 Lit had come to his hand
 13. Genesis 32:17 Lit first
 14. Genesis 32:28 I.e. he who strives with God; or God strives
 15. Genesis 32:30 I.e. the face of God
 16. Genesis 32:30 Lit soul