Matej 1 – CRO & NTLR

Knijga O Kristu

Matej 1:1-25

Isusovi preci

(Lk 3:23-38)

1Ovo je rodoslovlje Isusa Krista, potomka kralja Davida koji je bio Abrahamov potomak.

2Abrahamu se rodio Izak.

Izaku se rodio Jakov.

Jakovu su se rodili Juda i njegova braća.

3Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha.

Peresu se rodio Hesron,

a Hesronu Ram.

4Ramu se rodi Aminadab.

Aminadabu se rodi Nahšon,

a Nahšonu Salma.

5Salmi je Rahaba rodila Boaza.

Boazu je Ruta rodila Obeda.

Obedu se rodio Jišaj.

6Jišaju se rodio kralj David.

Davidu je bivša Urijina žena rodila Salomona.

7Salomonu se rodio Roboam.

Roboamu se rodio Abija.

Abiji se rodio Asa.

8Asi se rodio Jozafat.

Jozafatu se rodio Joram,

a Joramu Ahazja.

9Ahazji se rodio Jotam,

Jotamu Ahaz,

a Ahazu Ezekija.

10Ezekiji se rodio Manaše,

Manašeu Amon.

Amonu se rodio Jošija.

11Jošiji su se, u vrijeme progonstva u Babilon, rodili Jehonija i njegova braća.

12Poslije progonstva u Babilon

Jehoniji se rodio Šealtiel.

Šealtielu se rodio Zerubabel.

13Zerubabelu se rodio Abiud.

Abiudu se rodio Elijakim,

a Elijakimu Azor.

14Azoru se rodio Sadok.

Sadoku se rodio Akim,

a Akimu Elijud.

15Elijudu se rodio Eleazar.

Eleazaru Matan,

a Matanu Jakov.

16Jakovu se rodio Josip, muž Marije koja je rodila Isusa zvanoga Krist.

17To je, dakle, ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do kralja Davida, četrnaest naraštaja od kralja Davida do progonstva u Babilon i četrnaest naraštaja od progonstva do Krista.

Rođenje Isusa Krista

(Lk 1:26—2:20)

18Evo kako se zbilo rođenje Isusa Krista: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom. Ali dok je još bila djevica, začela je po Svetome Duhu. 19Kako je njezin muž Josip bio pravedan čovjek i kako ju nije htio javno osramotiti, naumi ju potajice napustiti.

20Razmišljajući o tome, zaspao je te mu se u snu ukaže Božji glasnik. “Josipe, sine Davidov,” reče mu on, “ne oklijevaj uzeti Mariju za ženu! Jer dijete koje nosi začeto je po Svetome Duhu. 21Ona će roditi sina i nazvat ćeš ga Isus (što znači: ‘Gospodin spasava’) jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.” 22Sve se to dogodilo da bi se obistinilo što je Gospodin rekao po proroku:

23“Slušajte! Djevica će zanijeti!

Rodit će sina koji će se zvati Emanuel”,

(što znači: “Bog je s nama”).

24Kad se Josip probudio, učini kako mu je Božji glasnik zapovjedio—dovede Mariju svojoj kući da mu bude žena. 25Nije joj prišao kao muškarac dok nije rodila sina. A onda mu nadjene ime Isus.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1:1-25

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

(Lc. 3:23-38)

1Cartea genealogiei1 Numele din această genealogie urmează ortografierea ebraică și nu transliterarea în greacă, aceasta din urmă diferind în anumite cazuri de prima. lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda și frații acestuia,

3lui Iuda, i s-au născut Pereț și Zerah, din Tamar,

lui Pereț i s-a născut Hețron,

lui Hețron i s-a născut Ram,

4lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahșon,

lui Nahșon i s-a născut Salmon,

5lui Salmon, i s-a născut Boaz, din Rahab,

lui Boaz, i s-a născut Obed, din Rut,

lui Obed i s-a născut Ișai,

6iar lui Ișai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie,

7lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

8lui Asa i s-a născut Iehoșafat,

lui Iehoșafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

9lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11iar lui Iosia i s-a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Șealtiel,

lui Șealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14lui Azor i s-a născut Țadok,

lui Țadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Matan,

lui Matan i s-a născut Iacov,

16iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care S-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos16 Atât Christos (în greacă), cât și Mașiah (în ebraică și aramaică) înseamnă Cel Care este uns..

17Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece17 Lit.: sunt paisprezece generații., de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise din două motive: (1) fie pentru a relaționa un anume individ în mod direct la un strămoș important; (2) fie pentru a obține numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de șapte, așa cum este în acest text.

Nașterea lui Isus Cristos

(Lc. 1:26–2:20)

18Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s-o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s-o părăsească pe ascuns19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre și nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorț. În Deut. 22:24 femeia logodită este numită soție, iar în acest verset Iosif este numit soțul Mariei, chiar dacă erau doar logodiți..

20Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis și i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus21 Gr.: Iesous – transcrierea în greacă a termenului ebraic și aramaic Ieșua (care înseamnă Domnul mântuie sau Domnul este mântuire), o formă prescurtată a lui Ioșua sau Iehoșua (transliterat în limba română ca Iosua). În LXX și în pasajele din F.A. 7:45 și Evr. 4:8 în NT grecesc, numele lui Iosua apare transcris ca Isus., pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“

22Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice:

23„Iată, fecioara va rămâne însărcinată,

va naște un Fiu,

și Îi vor pune numele Emanuel“23 Vezi Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“

24Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soție, 25dar n-a cunoscut-o25 Eufemism ebraic exprimat prin intermediul limbii grecești. Acesta are sensul de a avea relații sexuale. până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.