Habakuku 2 – CCL & NUB

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Habakuku 2:1-20

1Ndidzakhala pa malo anga aulonda,

ndi kuyima pa mitumbira ya nkhondo;

ndidzadikira kuti ndimve zimene Iye adzandiwuze,

ndi yankho limene ndidzapatsidwe pa madandawulo anga.

Yankho la Yehova

2Tsono Yehova anandiyankha, nati:

“Lemba masomphenyawa

ndipo uwalembe mooneka bwino pa mapale

kuti wowerenga awawerenge mosavuta.

3Pakuti masomphenyawa akudikira nthawi yake;

masomphenyawa akunena zamʼtsogolo

ndipo sizidzalephera kuchitika.

Ngakhale achedwe kukwaniritsidwa, uwayembekezere;

zidzachitika ndithu ndipo sadzachedwa.

4“Taona, mdani wadzitukumula;

zokhumba zake sizowongoka,

koma wolungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro.

5Ndithu, wasokonezeka ndi vinyo;

ndi wodzitama ndiponso wosakhazikika.

Pakuti ngodzikonda ngati manda,

ngosakhutitsidwa ngati imfa,

wadzisonkhanitsira mitundu yonse ya anthu

ndipo wagwira ukapolo anthu a mitundu yonse.

6“Kodi onse ogwidwawo sadzamunyoza ndi kumunyogodola ponena kuti,

“Tsoka kwa amene amadzikundikira katundu amene si wake

ndipo amadzilemeretsa ndi chuma cholanda!

Kodi izi zidzachitika mpaka liti?

7Kodi angongole ako sadzakuwukira mwadzidzidzi?

Kodi sadzadzuka ndi kukuchititsa mantha?

Pamenepo iwe udzalandidwa kalikonse.

8Pakuti unafunkha mitundu yambiri ya anthu,

mitundu ina imene inatsala idzakufunkha iweyo.

Pakuti wakhetsa magazi a anthu;

wawononga mayiko ndi mizinda ndi aliyense wokhala mʼmenemo.

9“Tsoka kwa amene amalemera ndi chuma chochipeza mwachinyengo,

kukweza malo ake okhalapo,

kuthawa mavuto!

10Wakonzekera kuwononga mitundu yambiri ya anthu,

kuchititsa manyazi nyumba yako yomwe ndi kuwononga moyo wako.

11Mwala pa khoma udzafuwula,

ndipo mitanda ya matabwa idzavomereza zimenezi.

12“Tsoka kwa amene amanga mzinda pokhetsa magazi

ndi kukhazikitsa mzinda pochita zoyipa!

13Kodi Yehova Wamphamvuzonse sanatsimikize

kuti ntchito za anthu zili ngati nkhuni pa moto,

ndi kuti mitundu ya anthu imadzitopetsa popanda phindu?

14Pakuti dziko lapansi lidzadzaza ndi chidziwitso cha ulemerero wa Yehova,

monga momwe madzi amadzazira nyanja.

15“Tsoka kwa amene amamwetsa anzake zakumwa zoledzeretsa,

kutsanula mʼbotolo mpaka ataledzera,

kuti aone umaliseche wawo.

16Udzachita manyazi mʼmalo mokhala ndi ulemerero.

Tsopano ino ndi nthawi yako! Imwa mpaka umaliseche wako uwonekere!

Chikho chochokera mʼdzanja lamanja la Yehova chikubwera kwa iwe,

ndipo manyazi adzaphimba ulemerero wako.

17Udzathedwa nzeru ndi chiwawa chimene unachita ku Lebanoni,

ndiponso udzachita mantha ndi nyama zimene unaziwononga.

Pakuti wakhetsa magazi a anthu;

wawononga mayiko ndi mizinda ndi aliyense wokhala mʼmenemo.

18“Kodi fano lili ndi phindu lanji, poti analisema ndi munthu,

kapena chifanizo chimene chimaphunzitsa mabodza?

Pakuti munthu amene walipanga amakhulupirira ntchito ya manja ake;

amapanga mafano amene samatha kuyankhula.

19Tsoka kwa amene amawuza mtengo kuti, ‘Khala wamoyo!’

Kapena mwala wopanda moyo kuti, ‘Dzuka!’

Kodi zimenezi zingathe kulangiza?

Ndi zokutidwa ndi golide ndi siliva;

mʼkati mwake mulibe mpweya.

20Koma Yehova ali mʼNyumba yake yopatulika;

dziko lonse lapansi likhale chete pamaso pake.”

Swedish Contemporary Bible

Habackuk 2:1-20

1Jag vill stå på min vaktpost

och ställa mig på fästningsvallen.

Jag ska spana för att se vad han ska tala till mig,

och vad jag borde svara när jag tillrättavisas.2:1 Eller: och vad jag får för svar på min klagan

Herrens svar

2Herren svarade mig:

”Skriv ner det du får se

med tydlig skrift på tavlor,

så att en budbärare kan löpa iväg med den.2:2 Versens slut kan tolkas: …så att den lätt kan läsas.

3För synen gäller en bestämd tid.

Den talar om slutet och slår inte fel.

Om den dröjer, vänta på den,

för den kommer säkert,

den uteblir inte.

4Se, uppblåst och orättrådig är hans själ i honom,

men den som är rättfärdig ska leva genom sin tro.

5Vinet2:5 Enligt en handskrift från Qumran rikedomen. bedrar människan,

och den högfärdige mannen får ingen ro.

Han öppnar sitt gap som dödsriket

och är som döden som aldrig får nog.

Han samlar alla folk till sig

och drar till sig alla folkslag.

6Alla dessa ska stämma upp en nidvisa om honom, med hånord och anspelningar. De ska säga:

’Ve dig som lägger på hög

det som inte är ditt

– och hur länge? –

och gör dig rik på pantsatt gods!’

7Plötsligt ska dina fordringsägare resa sig,

vakna och få dig att darra,

och du blir deras byte.

8Eftersom du har plundrat många folk

ska alla de andra folken som är kvar

plundra dig,

för du har utgjutit människoblod

och våldfört dig mot både land och stad

och alla dem som bor där.

9Ve den som bygger sitt hus med orätt vinning

och ställer sitt näste högt upp

för att undkomma det onda!

10Du har dragit skam över ditt hus

med dina planer att förinta många folk,

du har förfelat ditt eget liv.

11Stenarna i muren ska ropa

och bjälkarna i trävirket eka.

12Ve den som bygger upp en stad med blodsdåd

och grundar ett samhälle med brott!

13Har inte härskarornas Herre bestämt

att folkens möda bara är bränsle i elden,

och att de sliter ut sig till ingen nytta?

14Jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet,

liksom haven täcks av vatten.

15Ve dig som får din nästa att dricka

och blandar i din drog,

så att de blir berusade

och du kan se på deras nakenhet!

16Du har mättat dig med skam

i stället för härlighet.

Drick också du,

och visa din nakenhet!

Bägaren i Herrens högra hand

vänds mot dig,

och vanära täcker din härlighet.

17Ditt våld mot Libanon ska komma över dig,

liksom förödelsen som förskräckte dess djur.

För du har utgjutit människoblod

och våldfört dig mot både land och stad

och alla dem som bor där.

18Vad är en avgudabild värd,

snidad av en människa?

Eller en gjuten avgud,

en falsk vägledare?

Den som gjort den förtröstar på sitt eget verk

och tillverkar stumma avgudar.

19Ve den som säger till en bit trä: ’Vakna!’

och till en stum sten: ’Res dig!’

Kan den ge någon vägledning?

Den är täckt med guld och silver,

men någon ande finns inte i den.”

20Men Herren är i sitt heliga tempel.

Var stilla inför honom, hela jorden!