Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 5:1-32

Mibado Kuyambira pa Adamu Mpaka Nowa

1Ndondomeko ya mibado ya Adamu ndi iyi:

Pamene Mulungu analenga munthu, anamulenga mʼchifaniziro cha Mulungu. 2Iye analenga mwamuna ndi mkazi. Anawadalitsa ndipo anawatcha “Munthu.”

3Pamene Adamu anali ndi zaka 130, anabereka mwana wamwamuna wofanana naye ndipo anamutcha Seti. 4Atabadwa Seti, Adamu anakhala ndi moyo zaka zina 800 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 5Zaka zonse za Adamu zinali 930 ndipo anamwalira.

6Pamene Seti anali ndi zaka 105, anabereka Enosi. 7Atabadwa Enosi, Seti anakhala ndi moyo zaka zina 807 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 8Zaka zonse za Seti zinali 912 ndipo anamwalira.

9Pamene Enosi anali ndi zaka 90, anabereka Kenani. 10Atabadwa Kenani, Enosi anakhala ndi moyo zaka zina 815 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 11Zaka zonse za Enosi pamodzi zinali 905 ndipo anamwalira.

12Pamene Kenani anali ndi zaka 70, anabereka Mahalaleli. 13Atabadwa Mahalaleli, Kenani anakhala ndi moyo zaka zina 840 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 14Zaka zonse za Kenani zinali 910, ndipo anamwalira.

15Pamene Mahalaleli anali ndi zaka 65, anabereka Yaredi. 16Atabadwa Yaredi, Mahalaleli anakhala ndi moyo zaka zina 830 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 17Zaka zonse za Mahalaleli zinali 895 ndipo anamwalira.

18Pamene Yaredi anali ndi zaka 162, anabereka Enoki. 19Atabadwa Enoki, Yaredi anakhala ndi moyo zaka zina 800 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 20Zaka zonse za Yaredi zinali 962 ndipo anamwalira.

21Pamene Enoki anali ndi zaka 65, anabereka Metusela. 22Atabadwa Metusela, Enoki anayenda ndi Mulungu zaka 300 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 23Zaka zonse za Enoki zinali 365. 24Enoki anayenda ndi Mulungu; ndipo iye sanaonekenso chifukwa Mulungu anamutenga.

25Pamene Metusela anali ndi zaka 187, anabereka Lameki. 26Ndipo atabadwa Lameki, Metusela anakhala ndi moyo zaka zina 782 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 27Zaka zonse za Metusela zinali 969, ndipo anamwalira.

28Pamene Lameki anali ndi zaka 182, anabereka mwana wamwamuna. 29Ndipo anamutcha Nowa ndipo anati, “Iyeyu adzatipumulitsa ku ntchito zathu zolemetsazi, zolima nthaka imene Yehova anayitemberera.” 30Atabadwa Nowa, Lameki anakhala zaka zina 595 ndipo anabereka ana ena aamuna ndi aakazi. 31Zaka zonse za Lameki zinali 777, ndipo kenaka anamwalira.

32Pamene Nowa anali ndi zaka 500, anabereka Semu, Hamu ndi Yafeti.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама. Когда Всевышний сотворил человека, Он создал его по Своему подобию5:1 Здесь говорится о духовном подобии.. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Человек – на языке оригинала адам..

3Когда Адам прожил сто тридцать лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил ещё восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 5Всего Адам жил девятьсот тридцать лет и умер.

6Когда Сиф прожил сто пять лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил восемьсот семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил девятьсот двенадцать лет и умер.

9Когда Енос прожил девяносто лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 11Всего Енос жил девятьсот пять лет и умер.

12Когда Каинан прожил семьдесят лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил девятьсот десять лет и умер.

15Когда Малелеил прожил шестьдесят пять лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил восемьсот девяносто пять лет и умер.

18Когда Иаред прожил сто шестьдесят два года, у него родился Енох5:18 Енох – на Востоке также известен как Идрис.. 19После рождения Еноха Иаред жил восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил девятьсот шестьдесят два года и умер.

21Когда Енох прожил шестьдесят пять лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох пребывал в близком общении со Всевышним триста лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 23Енох дожил до трёхсот шестидесяти пяти лет. 24Енох пребывал в общении со Всевышним, и потом его не стало, потому что Всевышний взял его.

25Когда Мафусал прожил сто восемьдесят семь лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года, и у него были ещё сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил девятьсот шестьдесят девять лет и умер.

28Когда Ламех прожил сто восемьдесят два года, у него родился сын. 29Он назвал его Нух5:29 Нух – также известен как Ной. («утешение») и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Вечным». 30После рождения Нуха Ламех жил пятьсот девяносто пять лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил семьсот семьдесят семь лет и умер.

32Когда Нуху исполнилось пятьсот лет, у него родились сыновья: Сим, Хам и Иафет.