Ahebri 2 – CCL & MTDS

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ahebri 2:1-18

Kusamalira Chipulumutso

1Nʼchifukwa chake, ife tiyenera kusamalira kwambiri zimene tinamva, kuopa kuti pangʼono ndi pangʼono tingazitaye. 2Popeza uthenga umene unayankhulidwa kudzera mwa angelo unali okhazikika ndithu, choncho aliyense amene ananyozera ndi kusamvera analandira chilango choyenera. 3Nanga ife tidzapulumuka bwanji tikapanda kusamala chipulumutso chachikulu chotere? Ambuye ndiye anayamba kuyankhula za chipulumutsochi, kenaka amenenso anamvawo anatitsimikizira. 4Mulungu anachitiranso umboni pochita zizindikiro, zinthu zodabwitsa ndi zamphamvu zamitundumitundu ndi powapatsa mphatso za Mzimu Woyera monga mwachifuniro chake.

Yesu Wofanana ndi Abale ake

5Mulungu sanapereke kwa angelo ulamuliro wa dziko limene likubwerali, limene ife tikulinena. 6Koma palipo pena pamene wina anachitira umboni kuti,

“Kodi munthu ndani kuti muzimukumbukira,

kapena mwana wa munthu kuti muzimusamalira?

7Munamuchepetsa pangʼono kusiyana ndi angelo;

munamupatsa ulemerero ndi ulemu.

8Munamupatsa ulamuliro pa zinthu zonse.”

Poyika zinthu zonse pansi pa ulamuliro wake, Mulungu sanasiye kanthu kamene sikali mu ulamuliro wake. Koma nthawi ino sitikuona zinthu pansi pa ulamuliro wake. 9Koma tikuona Yesu, amene kwa kanthawi kochepa anamuchepetsa pangʼono kwa angelo, koma tsopano wavala ulemerero ndi ulemu chifukwa anamva zowawa za imfa, kuti mwachisomo cha Mulungu, Iye afere anthu onse.

10Mulungu amene analenga zinthu zonse ndipo zinthu zonse zilipo chifukwa cha Iye ndi mwa Iye, anachiona choyenera kubweretsa ana ake ambiri mu ulemerero. Kunali koyenera kudzera mʼnjira ya zowawa, kumusandutsa Yesu mtsogoleri wangwiro, woyenera kubweretsa chipulumutso chawo. 11Popeza iye amene ayeretsa ndi oyeresedwa onse ndi abanja limodzi. Nʼchifukwa chake Yesu sachita manyazi kuwatcha iwo abale ake. 12Iye akuti,

“Ine ndidzawuza abale anga za dzina lanu.

Ndidzakuyimbirani nyimbo zamatamando pamaso pa mpingo.”

13Ndiponso,

“Ine ndidzakhulupirira Iyeyo.”

Ndiponso Iye akuti,

“Ine ndili pano pamodzi ndi ana amene Mulungu wandipatsa.”

14Tsono popeza kuti anawo ndi anthu, okhala ndi mnofu ndi magazi, Yesu nayenso anakhala munthu ngati iwowo kuti kudzera mu imfa yake awononge Satana amene ali ndi mphamvu yodzetsa imfa. 15Pakuti ndi njira yokhayi imene Iye angamasule amene pa moyo wawo wonse anali ngati akapolo chifukwa choopa imfa. 16Pakuti tikudziwanso kuti sathandiza angelo, koma zidzukulu za Abrahamu. 17Chifukwa cha zimenezi, Iye anayenera kukhala wofanana ndi abale ake pa zonse, kuti akhale mkulu wa ansembe wachifundo ndi wokhulupirika potumikira Mulungu, kuti potero achotse machimo a anthu. 18Popeza Iye mwini anamva zowawa pamene anayesedwa, Iyeyo angathe kuthandiza amene akuyesedwanso.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 2:1-18

Caticushcataca yuyaipi catinguichij

1Chaimanta ñucanchij imallata uyashcataca, ashtahuan chai yuyai catishunchij, ñataj alli ñanta caticushca jahua chingachinchijman. 2Angelcunallata huillachun cachashca shimicunalla cajpipish, maita mana pʼaquipajmi carca. Chaimantami, chaita mana caźushpa millaita rurajcunataca llaquichina shinataj llaquichirca. 3Cunancarin cai quishpirina sumaj huillaitaca, Apunchij Jesusmari Pai quiquin huillashca. Chai qʼuipaca, Pai huillashcata uyajcunami, chashnataj cashcata ñucanchijman huillashca. Chashna huillashcata uyashca jahua, catina shinataj mana catishpacarin, ¿ima shinataj jatun llaquimantaca quishpirishunri? 4Taita Diosca, Paillataj chaita huillachun cachashcata ricuchingapajmi señalcunatapish, mancharinacunatapish, chʼican chʼican milagrocunatapish rurachirca. Pai Dios munashca shinallatajmi, jucha illaj Paipaj Espiritutapish raquirca.

Jesucristomi quishpirinata apamushca

5Diosca, ñucanchij parlanacucushca shamuj pachataca, mana angelcunapaj maquipi churarcachu. 6Ashtahuanpish Dios Quillcachishcapica, maijantajshi cashna nishcami tiyacun:

«Runataca, ¿ima cajpitaj yuyaringuiari?

Huañujlla runataca, ¿ima cajpitaj llaquinguiari?

7Paitaca, angelcunata yalli yangallatami rurashcangui.

Chashna cajpipish, Paitaca sumaj, jatun canapimari churarcangui.

Can imalla rurashcacunata mandachunmari churashcangui.

8Tucuitamari, Paipaj chaqui ucupi churashcangui» nishcami.

Diosca tucuitami mandachun, Paipaj maquipi churashca. Shina cajpica imata mana Pai ama mandachun chʼicanchishcachu. Shina cajpipish Paitaca, manarajmari tucuita mandashpa caźuchicujta ricunchijchu. 9Chashna cajpipish, angelcunata yalli yangallata rurashca Jesustaca, ñamari coronata churachishpa, sumaj jatunta rurashcata ricunchij. Taita Diosca mana cʼuyaipajcuna cajpipish tucuicunata cʼuyashcamantami, Jesustaca tucuicunamanta huañuchun cacharca. Paicunamanta llaquita apashpa huañushcamantami, chai coronata chasquirca.

10Tucui imalla tiyajcunata Ruraj, tucuita charicuj Diosca, achca huahuacunatami, Paipaj sumaj llajtaman pushana tucurca. Chaipajca, paicunata Quishpichij Jesucristotaca, chai llaquicunahuan imapi mana pandarij pushajta rurana alli cajta ricushpami, chashna rurarca. 11Diospajlla cachun chʼicanyachijpish, Diospajlla chʼicanyachishcacunapish, tucuicunallataj chai Yayallamantataj llujshishcacunami canchij. Chaimantami Jesusca ñucanchijtaca, huauqui, pani ninataca mana pinganachin. 12Dios Quillcachishcapimi, Pai cashna nishca tiyacun:

«Canmanta Ñuca huauquicunaman huillashami.

Paicuna tandanacushcapimi, cantaca alabasha» nishcami.

13Shujtaj cutinca:

«Diosllapimi shunguta churasha» ninmi.

Cutinpish:

«Ñucaca, Taita Dios cushca huahuacunandij caipimi cani» nishcami.

14Huahuacunaca, aichayuj yahuaryujcuna cajpimi, Jesuspish paicuna shina aichayuj, yahuaryuj runa tucurca. Chashna aichayuj tucushpami, huañuiman apangapaj mandacuj diablota chingachingapaj huañurca. 15Chaita rurashpami Jesusca, huañuna manchailla causacujcunataca, manchachijpaj maquipi huatashca servicushcamanta cacharichirca. 16Paica, mana angelcunata quishpichingapaj shamurcachu, ashtahuanpish Abrahampaj huahua huahuacunata quishpichingapajmari shamurca. 17Chaipajmi Jesusca, tucuipi Paipaj huauquicuna shina tucuna carca. Paica llaquij, tucuita pajtachijmi. Chashna cashpami tucuicunapaj juchacunata anchuchingapaj pajta carca. Chaimantami Taita Diospajta ruraj, curacunata Mandaj Cura tucurca. 18Pai quiquinmi urmachipaj tucui laya llaquicunata aparca. Chashna cashpapish, tucuita rurai tucuj cashpami, umasha nij ima llaquihuan cajcunamanca, llaquita mishai tucunata cucun.