La Bibbia della Gioia

Giovanni 15

La vera vite

1Poi Gesù disse: «Io sono la vera vite, e mio Padre è il contadino. È lui che recide ogni ramo che è in me e non dà frutti, mentre pota i rami fertili, perché producano ancora di più. Voi siete già puri grazie al Vangelo che vi ho annunciato. Restate uniti a me, ed io resterò unito a voi, perché, se un tralcio non può dar frutti quando è staccato dalla vite, neppure voi potete darne se non siete uniti a me.

Proprio così: io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane unito a me ed io a lui, produce molti frutti. Senza di me, invece, non potete far nulla. Se uno si separa da me, viene gettato via come un tralcio reciso, che si secca, poi viene raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Ma se restate uniti a me e ubbidite ai miei comandamenti, potete chiedere tutto ciò che volete e vi sarà dato. Ecco che cosa glorifica mio Padre: che voi produciate frutti in abbondanza e siate così miei discepoli.

Vi ho amato, proprio come mio Padre ha amato me. Rimanete nel mio amore! 10 Se metterete in pratica i miei comandamenti, vivrete nel mio amore, come io ho messo in pratica i comandamenti di mio Padre e vivo nel suo amore. 11 Vi ho detto questo, perché siate pieni della mia gioia e la vostra felicità sia completa! 12 Questo è il mio comandamento: amatevi a vicenda, come vi ho amati io. 13 Ecco la misura dellʼamore: nessuno dimostra amore più grande di chi dà la propria vita per gli amici. 14 Se mi ubbidite, voi siete miei amici. 15 Non vi chiamo più servi, perché i servi non sanno che cosa fa il loro padrone. Ora siete miei amici, perché vi ho detto tutto ciò che ho udito dal Padre.

16 Non siete stati voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi, perché andiate e produciate frutto, un frutto duraturo, perché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la conceda. 17 Questo vi ordino: di amarvi a vicenda. 18 Se il mondo vi odia, sappiate che, prima di voi, ha odiato me. 19 Il mondo vi amerebbe se foste suoi; ma non lo siete, perché scegliendovi, io vi ho fatto uscire dal mondo. Per questo il mondo vi odia. 20 Vi ricordate ciò che vi dissi? Un servo non è più importante del suo padrone. Perciò, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. 21 La gente del mondo vi perseguiterà, perché siete miei e perché non conosce Dio che mi ha mandato.

22 Certo, se non fossi venuto e non li avessi informati non avrebbero colpa; ma ora non hanno più scuse per i loro peccati. 23 Chi odia me, odia anche mio Padre. 24 Se non avessi compiuto davanti ai loro occhi quei miracoli che nessun altro ha mai fatto non avrebbero colpa. Invece, anche dopo aver visto questi miracoli, hanno odiato me e mio Padre. 25 Si è così avverato ciò che è scritto nella loro Legge: “Mi hanno odiato senza ragione”.

26 Ma quando sarò col Padre, vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, Spirito di verità che proviene dal Padre stesso. Egli verrà da voi e testimonierà sul mio conto.

27 Anche voi parlerete di me con tutti, perché siete stati con me sin dal principio.

Bibelen på hverdagsdansk

Johannes 15

Vinstokken og grenene

1Mens de gik,[a] fortsatte Jesus med at tale til disciplene: „Jeg er den sande vinstok,[b] og min Far er ejeren. Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, som bærer frugt, den beskærer han, for at den kan bære mere frugt. I er allerede blevet renset gennem det, I har lært af mig.

Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer![c] Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette.

De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt.

Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min Far ved at bære megen frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed

Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. 10 I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. 11 Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. 12 Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. 13 Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. 14 I er mine venner—hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre. 15 Jeg betragter jer ikke længere som tjenere,[d] for en tjener bliver ikke indviet i sin herres planer. Jeg regner jer for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået at vide af min Far. 16 Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt—og det skal være en varig frugt—så min Far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. 17 Min befaling til jer er: I skal elske hinanden.[e]

Disciplene vil blive hadet af verden

18 Når I oplever, at verden hader jer, så husk, at den også har hadet mig. 19 Hvis I tilhørte denne verden, ville den elske jer, som den elsker sine egne. Men fordi jeg har kaldet jer ud af verden, hører I ikke længere til i verden; derfor hader den jer. 20 Husk på, hvad jeg sagde til jer: En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer, men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres. 21 De vil forfølge jer, fordi I tilhører mig. De kender jo ikke ham, som har sendt mig. 22 De havde ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde været her og talt til dem om deres synd, men nu har de ingen undskyldning. 23 Den, der hader mig, hader også min Far. 24 De havde heller ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde gjort de store undere iblandt dem, som ingen anden har gjort, men nu har de set dem, og alligevel hader de både mig og min Far. 25 Således opfyldes Skriftens ord: ‚De hadede mig uden grund.’[f]

26 Når jeg sender Vejlederen til jer—sandhedens Ånd, der kommer fra Faderen—så vil han tale til mennesker om mig. 27 Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen.

Footnotes

  1. 15,1 Påskemåltidet fandt sandsynligvis sted i det sydvestlige hjørne af Jerusalem. Efter måltidet er de sikkert gået ud gennem en port i bymuren mod syd og dernæst østpå mod Kedron dalen. På vejen er de nok kommet forbi en lille vinmark, hvor Jesus gjorde et mindre ophold.
  2. 15,1 Israels folk blev undertiden sammenlignet med en vinplante, jf. Sl. 80,9-20, Jer. 2,21, eller en vingård, jf. Es. 5,1-7. Det gamle Guds folk bar ikke den ønskede frugt, fordi de afskar forbindelsen til Gud, men det nye Guds folk kan bære frugt, hvis de fastholder forbindelsen til Jesus som den sande, virkelige, åndelige vinstok.
  3. 15,4 Mere ordret: „Bliv i mig, og jeg bliver i jer.”
  4. 15,15 Det græske ord betyder også „slave”.
  5. 15,17 Eller: „Jeg giver jer de her befalinger, for at I skal elske hinanden.”
  6. 15,25 Citat fra Sl. 35,19.