Mika 1 – ASCB & NTLR

Asante Twi Contemporary Bible

Mika 1:1-16

1Awurade de saa nsɛm yi brɛɛ Moresetni Mika1.1 Mika asekyerɛ ne “Hwan na ɔte sɛ Awurade.” Samaria ne Yerusalem: Saa nkuropɔn mmienu yi gyina hɔ ma Israel ne Yuda. Atemmuo a Mika hyɛɛ ho nkɔm no fa aman mmienu no ho na ɛmfa wɔn nkuropɔn no nko ho. ɛberɛ a na Yotam, Ahas ne Hesekia di adeɛ wɔ Yuda no. Anisoadehunu a ɔhunuiɛ fa Samaria ne Yerusalem ho.

2Monyɛ aso, mo nnipa nyinaa,

montie, asase ne mo a mote so nyinaa.

Otumfoɔ Awurade redi adanseɛ atia mo,

ɔkasa firi nʼasɔredan kronkron no mu.

Atemmuo A Ɛtia Samaria Ne Yerusalem

3Monhwɛ! Awurade firi nʼatenaeɛ reba;

ɔresiane na ɔnante asase sorɔnsorɔmmea so.

4Mmepɔ nane wɔ nʼase,

mmɔnhwa mu paepae

te sɛ ama a aka ogya,

te sɛ nsuo a ɛsiane ɔherɛ so firi kokoɔ so.

5Yei nyinaa yɛ Yakob nnebɔne,

ne bɔne ahodoɔ a ɛwɔ Israel efie enti.

Yakob nnebɔne ne sɛn?

Ɛnyɛ Samaria anaa?

Na ɛhe ne Yuda sorɔnsorɔmmea?

Ɛnyɛ Yerusalem anaa?

6“Enti mɛyɛ Samaria kuro no mmubuiɛ sie,

baabi a wɔbɛyɛ bobe turo.

Mehwie nʼaboɔ agu bɔnhwa mu

ama ne fapem ho ada hɔ.

7Wɔbɛbubu nʼahoni nyinaa mu asinasini;

wɔde ogya bɛhyɛ nʼasɔredan mu ayɛyɛdeɛ nyinaa.

Mɛsɛe ne nsɛsodeɛ nyinaa.

Esiane sɛ nʼakyɛdeɛ a waboa ano no nyinaa

ɔnya firii adwamanfoɔ akatua mu no enti

wɔde bɛma adwamanfoɔ.”

Osu Ne Awerɛhoɔ

8Yeinom enti mɛsu atwa agyaadwoɔ;

mede adagya bɛnante na mennhyɛ mpaboa.

Mɛpɔ so sɛ odompo

na masu sɛ ɔpatuo.

9Nʼapirakuro no wuo ayɛ den;

abɛduru Yuda.

Abɛduru me nkurɔfoɔ ɛpono ano

mpo aduru Yerusalem ankasa.

10Monnka no wɔ Gat

monnsu koraa

Mo a mowɔ Bet-Leafra deɛ

monyantam mfuturo mu.

11Monsene nkɔ adagya ne aniwuo mu,

mo a mote Safir.

Wɔn a wɔte Saanan ntumi mpue

Bet-Esel wɔ awerɛhoɔ mu;

ɛfiri sɛ, wo hɔ na ɔnya ne banbɔ.

12Wɔn a wɔte Marot de ɔyea nukanuka wɔ mu

de twɛn mmoa,

ɛfiri sɛ amanehunu a ɛfiri Awurade hɔ aba

abɛduru Yerusalem ɛpono ano.

13Mo a mote Lakis,

monsiesie nteaseɛnam no.

Mo ne bɔne farebae

ma Ɔbabaa Sion,

na modii Israel anim kɔɔ bɔne mu.

14Enti mode ntetemu akyɛdeɛ bɛma Moreset-Gat,

Aksib kuro bɛdaadaa Israel ahemfo.

15Mede nkonimdifoɔ bɛtoa mo

mo a mote Maresa.

Deɛ ɔyɛ Israel onimuonyamfoɔ no

bɛba Adulam.

16Monyi mo tirinwi mfa nni awerɛhoɔ,

wɔ mma a mo ani gye wɔn ho no ho;

mommɔ tikwa te sɛ ɔpete,

ɛfiri sɛ, wɔbɛfa wɔn afiri mo nkyɛn

akɔ nnommumfa mu.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!