Asante Twi Contemporary Bible

Amos 1:1-15

1Amos, Tekoa nnwanhwɛfoɔ no mu baako nsɛm nie. Ɔnyaa saa anisoadehunu yi a ɛfa Israel ho mfeɛ mmienu ansa na asase wosooɛ no, ɛberɛ a Usia di ɔhene wɔ Yuda na Yoas babarima Yeroboam nso di ɔhene wɔ Israel no.

2Ɔkaa sɛ:

Awurade bobom firi Sion bepɔ so

na ɔde aprannaa nnyegyeeɛ nso firi Yerusalem;

nnwanhwɛfoɔ mmoa adidibea rehye

na Karmel atifi nso kusa.”

Atemmuo A Ɛfa Amanamanmufoɔ Ahodoɔ Ho

3Deɛ Awurade seɛ nie:

“Damasko ayɛ bɔne bebree ama no atra so

ɛno enti, merennane mʼabufuo.

Ɛfiri sɛ, ɔde ayuporeeɛ adeɛ a ɛwɔ dadeɛ se

dwerɛɛ Gilead.

4Mede ogya bɛto Hasael efie

na ahye Ben-Hadad aban no.

5Mɛbubu Damasko apono,

na mɛsɛe ɔhene a ɔwɔ Awen bɔnhwa no mu no

ne deɛ ɔkura ahempoma wɔ Bet Eden no.

Na Aramfoɔ bɛkɔ nnommumfa mu wɔ Kir,”

sɛdeɛ Awurade seɛ nie.

6Deɛ Awurade seɛ nie:

“Gasa ayɛ bɔne bebree ama no atra so,

ɛno enti, merennane mʼabufuo no.

Ɔfaa ɔman mu no nyinaa nnommum

na ɔtɔnee wɔn maa Edomfoɔ.

7Mede ogya bɛto Gasa afasuo mu,

na ahye nʼaban no.

8Mɛsɛe Asdod ɔhene no

ne deɛ ɔkura ahempoma wɔ Askelon no.

Mɛdane me nsa atia Ekron,

kɔsi sɛ Filistini a ɔtwa toɔ no bɛwu,”

sɛdeɛ Asafo Awurade seɛ nie.

9Deɛ Awurade seɛ nie:

“Tiro ayɛ bɔne bebree ama no atra so,

ɛno enti, merennane mʼabufuo.

Ɔfaa ɔman mu no nnommum

na ɔtɔnee wɔn maa Edomfoɔ,

a wankae onuadɔ apam.

10Mede ogya bɛto Tiro afasuo no mu,

na ahye nʼaban.”

11Deɛ Awurade seɛ nie:

“Edom ayɛ bɔne bebree ama no atra so,

ɛno enti, merennane mʼabufuo.

Ɔde akofena taataa ne nua,

a wannya ayamhyehyeɛ biara.

Ɛfiri sɛ ne bo kɔɔ so fuiɛ

na obiara antumi annwodwo nʼabufuo no ano.

12Mede ogya bɛto Teman mu,

na ahye Bosra aban.”

13Sɛdeɛ Awurade seɛ nie:

“Amon ayɛ bɔne bebree ama no atra so,

ɛno enti, merennane mʼabufuo.

Ɔde akofena paepaee Gilead apemfoɔ yafunu mu

de trɛɛ nʼahyeɛ mu.

14Mede ogya bɛto Raba afasuo mu

na ahye nʼaban

wɔ ɔko da mu nteateam

ne ahum da ntwaho mframa mu.

15Na ne ɔhene ne mmapɔmma

bɛbom akɔ nnommumfa mu,”

sɛdeɛ Awurade seɛ nie.

Korean Living Bible

아모스 1:1-15

이스라엘의 인접국에 대한 심판

1이것은 웃시야가 유다 왕으로, 1:1 또는 ‘요아스’여호아스의 아들 여로보암이 이스라엘의 왕으 로 있을 당시, 지진이 나기 2년 전에 드고아의 한 목자였던 아모스가 이스라엘에 대하여 계시받은 말씀이다.

2아모스가 말하였다. “여호와께서 시온에서 부르짖으시며 예루살렘에서 큰 소리로 외치시니 1:2 또는 ‘목자의 초장이 애통하며’목장의 풀이 마르고 갈멜산 꼭대기가 시들고 있다.”

3여호와께서 말씀하신다. “다마스커스의 서너 가지 죄에 대하여 내가 1:3 또는 ‘그 벌을’내 분노를 돌이키지 않겠다. 이것은 그가 쇠막대기로 타작하듯 길르앗을 호되게 몰아쳤기 때문이다.

4그러므로 내가 하사엘의 궁전에 불을 보내 벤 – 하닷의 1:4 또는 ‘궁궐들을’요새들을 태울 것이다.

5내가 다마스커스 성문을 부수고 아웬 골짜기에 사는 자를 죽이며 벧 – 에덴의 통치자를 제거하겠다. 시리아 백성은 길 땅으로 사로잡혀갈 것이다. 이것은 나 여호와의 말이다.”

6여호와께서 말씀하신다. “가사의 서너 가지 죄에 대하여 내가 내 분노를 돌이키지 않겠다. 이것은 그가 한 민족을 송두리째 끌어다가 에돔에 종으로 팔았기 때문이다.

7그러므로 내가 가사성에 불을 보내 그 요새들을 태울 것이다.

8내가 아스돗에 사는 자와 아스글론의 통치자를 제거하고 돌이켜 에그론을 치겠다. 살아 남은 블레셋 사람들이 다 멸망할 것이다. 이것은 나 주 여호와의 말이다.”

9여호와께서 말씀하신다. “두로의 서너 가지 죄에 대하여 내가 내 분노를 돌이키지 않겠다. 이것은 그가 형제의 계약을 무시하고 전쟁 포로가 된 한 민족을 송두리째 에돔에 종으로 팔았기 때문이다.

10그러므로 내가 두로성에 불을 보내 그 요새들을 태울 것이다.”

11여호와께서 말씀하신다. “에돔의 서너 가지 죄에 대하여 내가 내 분노를 돌이키지 않겠다. 이것은 그가 칼로 그 형제를 추격하며 불쌍히 여기는 마음을 버리고 언제나 분노가 하늘에까지 치밀어 화가 그칠 날이 없기 때문이다.

12그러므로 내가 데만성에 불을 보내 보스라의 요새들을 태울 것이다.”

13여호와께서 말씀하신다. “암몬의 서너 가지 죄에 대하여 내가 내 분노를 돌이키지 않겠다. 이것은 그가 자기 영토를 넓히려고 길르앗에 있는 임신부의 배를 갈랐기 때문이다.

14그러므로 내가 랍바성에 불을 놓아 그 요새들을 태우겠다. 폭풍 속의 회오리바람처럼 전쟁의 함성이 있을 것이며

15그 왕과 신하들은 사로잡혀갈 것이다. 이것은 나 여호와의 말이다.”