Zefanias 1 – APSD-CEB & NUB

Ang Pulong Sa Dios

Zefanias 1:1-18

1Ang pulong sa Ginoo nga miabot kang Zepahnia nga anak ni Cushi, ang anak ni Gedalia, ang anak ni Amaria, ang anak ni Hezekia, sa panahon sa paghari ni Josia, anak ni Amon hari sa Juda:

Paghukom sa tibuok kalibutan sa adlaw sa Ginoo

2“Akong silhigon pahilayo ang tanang mga butang gikan sa nawong sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo. 3“Akong silhigon pahilayo ang tawo ug ang kahayupan akong silhigon ang mga langam sa kalangitan ug ang mga isda sa kadagatan—ang mga idolo nga maoy hinungdan nga ang mga dautan manga pandol. Kong ako nang gun-ubon ang katawhan sa dagway sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo.

4“Ituyhad ko ang akong mga kamot batok sa Juda ug batok sa nga nagpuyo sa Jerusalem. Akong gun-ubon ang matag-usa nga nahabilin sa nagsimba ni Baal niining dapita. Ang mga ngalan sa makidiyos-diyos nga kaparian— 5Sila nga nagyukbo diha sa mga atop nga nagsimba sa panon sa kabituonan, sila nga nakyukbo ug nagsaad sa Ginoo ug nagasaad usab kang Molek. 1:5 Molek: sa Hebreo, Malcam, nga mao pa ang lain nga ngalan ni Molec. 6Sila nga mitalikod sa pagsunod sa Ginoo ug wala magapangita sa Ginoo ug magapangutana kaniya.

7“Pagpakahilom kamo sa atubanga sa Makakagahum nga Ginoo, kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. Ang Ginoo nagaandam ug mga halad; gibalaan niya ang iyang gidapit. 8Sa adlaw unya sa sakripisyo sa Ginoo, akong silotan ang mga opisyales ug ang mga anak sa hari ug ang tanang nga binistihan sa langyaw nga sapot. 9Niadto unyang adlawa akong silotan kadtong milikay sa pagtunob sa ganghaan, nga nagapuno sa templo sa ilang mga dios sa kadautan ug pagpamlimbong.

10“Niadto unyang adlawa,” nagaingon ang Ginoo, “may tuaw didto sa Ganghaang Isda, nagminatay gikan sa unang kuarter, ug ang dahunog sa grabing pagka-igo gikan sa kabukiran. 11Pagminatay, kamo nga nagpuyo sa distrito sa mga tindahan, ang tanan ninyong mga negosyanti wagtangon. Ang tanan nga nagpatigayon ug plata pagagun-obon.

12“Niadto unyang taknaa akong susihon ang Jerusalem uban sa mga lampara ug silotan ko kadtong wala magpakabana, nga nahisama lamang sa bino nga lawog na, nga naghunahuna nga ang Ginoo wala gayoy buhaton maayo man o dautan. 13Ang ilang bahandi makurakot, ilang kabalayan pagagub-on. Bisag maghimo silag balay dili sila makapuyo niin; bisag magtanom silag kaparasan, dili sila makainom sa bino niini.”

Ang Makalilisang nga Adlaw sa Pagsilot

14Ang dako nga adlaw sa Ginoo haduol-duol ug muabot sa madali Ang hilak sa adlaw sa Ginoo mapait; ang gamhanang manggugubat missinggit sa singgit alang sa gubat. 15Kana nga adlaw mao ang adlaw sa kapungot ang adlaw sa kasakit ug paghigwaos, adlaw sa kasamok ug pagkalumpag, adlaw sa kangitngit ug kaguol, adlaw sa mga panganod ug kangitngit. 16Adlaw sa trumpeta ug singgit sa gubat batok sa kinutaang mga siyudad ug batok sa mga masigkakilid nga tore.

17“Akong dadon ang tumang kasakit sa tanang katawhan nga magduhiraw sila sama kanila nga mga buta, tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Ang ilang duha ipaagas sama sa mga abo ug ang sulod sa ilang ginhawaan sama sa tae. 18Wala sa plata o sa bulawan ang makaluwas kanila gikan sa adlaw sa kapungot sa Ginoo. Sa kalayo sa iyang pagka-abubhuan, ang tibuok kalibutan pagalamyon, kay siya magahimo ug hinanali nga katapusan sa tanang nagpuyo sa kalibutan.”

Swedish Contemporary Bible

Sefanja 1:1-18

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.,

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.1:14 Grundtextens innebörd är osäker.

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.