Salmo 80 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 80:1-19

Salmo 8080:0 Salmo 80 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awita kini sa tono sa awit nga “Ang mga Liryo alang sa Kalig-onan sa Kasabotan.” Ang awit ni Asaf.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios sa Nasod

1Pamatia kami, O Magbalantay sa Israel,

nga nagagiya sa mga kaliwat ni Jose nga daw panon sa mga karnero.

Ikaw nga nagalingkod sa imong trono sa taliwala sa mga kerubin, ipakita ang imong pagkahalangdon

2sa tribo ni Efraim, ni Benjamin, ug ni Manase.

Ipakita kanamo ang imong gahom.

Dali! Luwasa kami!

3O Dios, ibalik kanamo ang among maayong kahimtang kaniadto.

Ipakita kanamo ang imong kaayo aron kami maluwas.

4Ginoong Dios nga Makagagahom,

hangtod kanus-a ang imong kasuko sa pag-ampo namo nga imong mga katawhan?

5Daw sa gipakaon mo kamig kagul-anan

ug gipainom ug daghang mga luha.

6Gitugot mo nga awayon kami sa among kasikbit nga mga nasod,

ug sila nga among mga kaaway nagabugal-bugal kanamo.

7O Dios nga Makagagahom, ibalik kanamo ang among maayong kahimtang kaniadto.

Ipakita kanamo ang imong kaayo aron kami maluwas.

8Sama kami sa tanom nga ubas nga gikuha mo gikan sa Ehipto ug gitanom sa yuta sa mga katawhan nga imong giabog.

9Gihawanan mo ang maong yuta, ug nanggamot pag-ayo ang ubas ug nalukop niini ang tibuok yuta.

10Gilandongan sa iyang mga sanga ang kabukiran ug ang dagkong mga kahoyng sedro.

11Nakaabot ang iyang mga sanga sa Dagat sa Mediteraneo ug ang iyang mga salingsing hangtod sa Suba sa Eufrates.

12Apan nganong giguba mo man, O Dios, ang mga paril niining ubasan?

Gipamupo na hinuon sa tanang nangagi ang mga bunga niini.

13Ug gikaon kini sa mga baboy nga ihalas ug sa uban pang ihalas nga mga mananap.

14O Dios nga Makagagahom, tagda kami pagbalik!

Gikan sa langit, tan-awa pag-ayo ang among kahimtang.

Atimana kami nga imong katawhan,

15pareho sa tanom nga ubas nga gitanom mo pinaagi sa imong gahom.

Hinumdomi kami nga imong mga anak nga gipalig-on mo alang sa imong kadungganan.

16O Dios, sama kami sa giputol ug gisunog nga ubas.

Nasuko ka kanamo ug gilaglag mo kami.

17Apan karon, tabangi kaming imong mga pinili ug gipalig-on alang sa imong kadungganan.

18Dili na kami mobiya kanimo.

Ibalik kanamo ang among maayong kahimtang,

ug simbahon ka namo.

19O Ginoong Dios nga Makagagahom, ibalik kanamo ang among maayong kahimtang kaniadto!

Ipakita kanamo ang imong kaayo aron maluwas kami.