Salmo 73 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 73:1-28

Salmo 7373:0 Salmo 73 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni Asaf.

Ang Matarong nga Paghukom sa Dios

1Maayo gayod ang Dios sa Israel,

labi na gayod sa mga putli ug kasingkasing.

2Apan ako, hapit na mawad-ig pagtuo,

3kay nasina ako sa garboso ug daotang mga tawo sa dihang nakita ko nga nagmauswagon sila.

4Himsog ang ilang panglawas ug dili sakit ang ilang kamatayon.

5Wala sila mag-antos ug walay mga katalagman nga moabot kanila sama sa ubang mga tawo.

6Busa gipakita nila ang ilang pagkagarboso ug pagkabangis.73:6 gipakita… pagkabangis: sa literal, nanguwintas sila ug garbo ug nagsul-ob ug kabangis.

7Ang ilang mga kasingkasing puno sa kadaotan,

ug ang kanunay lang nilang gihunahuna mao ang paghimo ug daotan.

8Mobiaybiay sila ug mosultig daotan.

Mapasigarbohon kaayo silang nanghulga sa pagdaog-daog sa uban.

9Nagasulti sila ug daotan batok sa Dios sa langit ug sa mga tawo sa kalibotan.

10Bisan ang katawhan sa Dios mosunod kanila ug modawat sa ilang gipanulti.

11Moingon sila, “Walay kalibotan ang Labing Halangdong Dios!

Unsaon niya pagkahibalo?”

12Ingon niana ang mga daotan,

walay kabalaka ug mosamot pa gayod kadato.

13Busa wala ba diay kapuslanan ang pagkinabuhi ko nga matarong ug putli?

14Kanunay mo akong gipaantos, O Dios;

halos kada buntag gisilotan mo ako.

15Kon gibugalbugalan ko man ikaw sama sa gisulti sa mga daotan, morag giluiban ko na niana ang imong katawhan.

16Apan sa dihang naninguha ako sa pagsabot niining mga butanga, nalisdan ako,

17hangtod nga miadto ako sa imong templo,

ug didto nasabtan ko kon unsa ang mahitabo sa mga daotan.

18Tinuod gayod nga gibutang mo sila sa walay kasigurohan nga kahimtang,

ug laglagon mo sila.

19Kalit lang silang malaglag;

modangat kanilang tanan ang makalilisang nga kamatayon.

20Sama sila sa damgo nga mahanaw ra inigmata.

Dili na sila mahinumdoman pa kon masilotan mo na sila.

21Sa dihang nasilo ako ug nasakitan sa hilabihan,

22nahimo akong usa ka hungog;

nahisama ako sa usa ka hayop sa imong atubangan nga dili makasabot.

23Apan uban gihapon ako kanimo ug giagak mo ako.

24Gigiyahan mo ako pinaagi sa imong mga tambag,

ug sa kaulahian pasidunggan mo ako.

25Wala nay lain pa sa langit nga akong gikinahanglan kondili ikaw lang.

Tungod kay ikaw ania kanako, wala na akoy lain pang gihandom sa kalibotan.

26Magmaluya man ang akong lawas ug hunahuna,

apan ikaw gihapon, O Dios, mao ang akong kusog.

Ikaw lang gayod ang akong gikinahanglan hangtod sa kahangtoran.

27Sigurado gayod nga mangawala ang mga tawo nga mobiya kanimo;

laglagon mo kadtong wala magmatinumanon kanimo.

28Apan alang kanako, maayo ang magpaduol kanimo, O Dios.

Ikaw Ginoong Dios ang gihimo ko nga akong tigpanalipod,

ug isaysay ko ang tanan mong binuhatan.