Salmo 52 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 52:1-9

Salmo 5252:0 Salmo 52 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Ang “maskil” ni David human adtoi ni Doeg nga Edomihanon si Saulo ug gisuginlan nga si David miadto sa balay ni Ahimelec.

Ang Paghukom ug ang Kalooy sa Dios

1Kamong gamhanan nga mga tawo, nganong gipasigarbo man ninyo ang inyong pagkadaotan?

Dili ba nga ang Dios maayo man kanunay kaninyo?

2Nagaplano kamo sa kalaglagan sa uban.

Sama kahait sa labaha ang inyong mga dila ug ang inyong kalimbongan makapasakit sa pagbati sa uban.

3Mas gihigugma ninyo ang daotan kaysa maayo.

Ug mas gipalabi ninyo ang pagsulti ug mga bakak kaysa pagsulti sa kamatuoran.

4Kamong mga limbongan, ganahan kaayo kamong mopasakit sa uban pinaagi sa inyong mga pulong.

5Sigurado gayod nga laglagon kamo sa Dios sa walay kataposan.

Hakpon kamo niya ug hulboton gikan sa inyong mga tolda.

Ug kuhaon niya kamo gikan sa kalibotan sa mga buhi.

6Makita kini sa mga matarong ug matingala sila.

Kataw-an nila kamo ug moingon,

7“Tan-awa ninyo ang mga tawo nga wala mosalig sa Dios ingon nga ilang tigpanalipod.

Misalig hinuon sila sa ilang daghang bahandi ug nahimo silang labaw pa kagamhanan pinaagi sa pagpanglaglag sa uban.”

8Apan ako nahisama sa kahoyng olibo nga nagatubo sa templo sa Dios.

Nagasalig ako sa iyang gugma sa walay kataposan.

9O Dios, pasalamatan ko ikaw hangtod sa kahangtoran tungod sa imong gihimo.

Dayegon ko ang imong ngalan taliwala sa panagtigom sa imong katawhan tungod sa imong kaayo.