Salmo 140 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 140:1-13

Salmo 140140:0 Salmo 140 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Pag-ampo alang sa Tabang sa Dios

1Ginoo, luwasa ako ug tipigi gikan sa daotan ug mapintas nga mga tawo.

2Nagaplano sila ug daotan

ug kanunay lang silang nagasugod ug kasamok.

3Ang ilang mga dila sama sa malala nga bitin

ug ang ilang mga pulong sama sa lala sa bitin.

4Panalipdi ako, Ginoo, gikan sa kamot sa daotan ug mapintas nga mga tawo, nga nagaplano sa paglaglag kanako.

5Nagbutang ang mga tawong garboso ug lit-ag alang kanako;

nagbukhad silag mga pukot sa akong agianan aron malit-ag nila ako.

6Ginoo, ikaw ang akong Dios.

Pamatia, Ginoo, ang akong pagpakilooy kanimo.

7Ginoong Dios, ikaw ang akong gamhanang manluluwas;

gipanalipdan mo ako sa panahon sa gira.

8Ginoo, ayaw ihatag sa mga tawong daotan ang ilang gitinguha.

Ayaw palamposa ang ilang mga plano,

kay tingalig magpasigarbo sila.

9Hinaut pa nga ang daotang mga plano sa akong mga kaaway nga nagalibot kanako mosumbalik ngadto kanila.

10Mahulogan unta sila ug nagadilaab nga mga baga,

ug ihulog unta sa mga bangag ug dili na makalingkawas pa.

11Hinaut nga dili magmauswagon dinhi sa yuta ang mga tawong kusog mamutang-butang sa uban.

Hinaut pa nga modangat ang dakong katalagman ngadto sa mga tawong bangis, aron mapukan sila.

12Ginoo, nahibalo ako nga gipanalipdan mo ang katungod sa mga kabos;

gihatagan mo ug hustisya ang mga timawa.

13Sigurado gayod nga dayegon ikaw sa mga matarong ug magkinabuhi sila uban kanimo.