Ang Pulong Sa Dios

Panultihon 12:1-28

1Ang tawo nga modawat ug pagtul-id sa iyang pamatasan gustong magmaalamon, apan hungog ang tawong dili gustong badlongon.

2Kahimut-an sa Ginoo ang maayong tawo, apan silotan niya ang manglingla.

3Ang tawong daotan ug binuhatan walay kalig-on; apan ang matarong dili matarog, sama sa kahoy nga lawom ug gamot.

4Ang maayo nga asawa garbo ug kalipay sa iyang bana, apan ang makauulaw nga asawa sama sa sakit nga mokutkot sa kabukogan sa iyang bana.

5Ang mga ginahunahuna sa mga tawong matarong ensakto; ang ginatambag sa tawong daotan malimbongon.

6Makamatay ang mga pulong sa mga daotan, apan ang mga pulong sa mga matarong makaluwas.

7Laglagon ang mga daotan ug mahanaw sila, apan ang mga matarong ug ang ilang mga kaliwat magpabilin.

8Ginapasidunggan ang tawong maalamon, apan ginatamay ang tawong baliko ug utok.

9Mas maayo pa ang tawo nga dili inila apan adunay sulugoon kaysa tawo nga nagapakaaron-ingnon nga dungganon apan wala diay gikaon.

10Ang tawong matarong moatiman ug maayo sa iyang mga mananap, apan ang tawong daotan bangis ug walay kalooy sa iyang mga mananap.

11Ang kugihan nga mag-uuma may abunda nga pagkaon, apan ang walay pagsabot mag-usik-usik sa iyang panahon sa walay kapuslanan.

12Ang gusto sa mga daotan mao ang kanunay nga paghimo ug daotan, mao kana nga dili gayod sila molig-on, apan ang mga matarong molig-on sama sa kahoy nga lawom ang gamot.12:12 Dili klaro ang buot ipasabot niini sa Hebreo nga teksto.

13Ang daotang mga pulong sa tawong daotan maoy maghatod kaniya sa kagubot, apan ang matarong maglikay sa gubot.

14May ganti ang maayo natong mga pulong ug binuhatan.

15Ang tawong buang-buang naghunahuna nga husto siya kanunay, apan ang tawong maalamon mamati ug tambag.

16Masuko dayon ang tawong buang-buang kon insultohon, apan ang tawong maalamon dili magtagad sa mga pagpanginsulto kaniya.

17Ang kasaligan nga saksi nagasugilon sa tinuod, apan dili masaligan ang bakakon.

18Ang mga pulong nga wala hunahunaa sa dili pa ibungat nahisama sa espada nga makapasakit sa pagbati, apan ang mga pulong nga gibalansi kon maayo ba o dili makapahupay.

19Ang kamatuoran maoy molungtad, apan ang bakak sa kalit lang mahanaw.

20Panglimbong ang sulod sa kasingkasing sa tawong nagplanog daotan, apan kalipay ang bation sa tawong nagaplanog kaayohan.

21Walay daotang mahitabo sa mga matarong, apan daghang daotang mahitabo ngadto sa mga daotan.

22Ngil-aran ang Ginoo sa mga bakakon, apan kalipay niya ang mga matinud-anon.

23Ang maalamon nga tawo dili magpasigarbo sa iyang nahibaloan, apan ipakita gayod sa tawong buang-buang ang iyang kabuang.

24Ang kugihan nga tawo makaangkon ug taas nga katungdanan, apan ang tapolan mubo rag posisyon.12:24 mubo rag posisyon: sa literal, mahimo lang nga ulipon.

25Ang kabalaka makakuha sa kalipay sa tawo; ang maayo nga mga pulong makapalipay kaniya.

26Ang tawong matarong makagiya sa iyang higala, apan ang tawong daotan makapahisalaag.

27Ang tawong tapolan dili makakab-ot sa iyang gipangandoy, apan ang tawong kugihan maadunahan.

28Kon magkinabuhi kang matarong, padayon kang mabuhi, ug maluwas ka sa kamatayon.