Numero 31 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Numero 31:1-54

Ang Panimalos sa mga Israelinhon sa mga Midianhon

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Panimasli ang mga Midianhon sa gibuhat niini ngadto sa mga Israelinhon. Ug pagkahuman niana, mamatay ka na.”

3Busa giingnan ni Moises ang mga tawo, “Paandama ang uban kaninyo alang sa pagpakiggira batok sa mga Midianhon, kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang panimalos ngadto kanila. 4Pagpadala ug 1,000 ka tawo sa kada tribo ngadto sa gira.”

5Busa 12,000 ka mga tawo gikan sa 12 ka tribo sa Israel ang nangandam alang sa gira. 6Gipadala sila ni Moises sa gira, 1,000 gikan sa kada tribo, nga ginapangulohan ni Finehas nga anak ni Eleazar nga pari. Nagdala si Finehas ug balaan nga mga kagamitan gikan sa templo ug mga trumpeta nga gamiton sa paghatag ug sinyas.

7Nakiggira sila sa mga Midianhon, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises ug gipamatay nila ang tanang mga lalaki. 8Giapil nila ug pamatay ang lima ka hari sa Midian nga sila si Evi, Rekem, Shur, Hur, ug Reba. Gipatay usab nila si Balaam nga anak ni Beor pinaagi sa espada. 9Gibihag nila ang mga Midianhon nga mga babaye ug mga kabataan, ug gipanguha nila ang tanang mga mananap ug mga kabtangan. 10Gipangsunog nila ang tanang lungsod ug ang tanang kampo sa mga Midianhon. 11Gipangdala nila ang tanan nilang nailog, apil ang mga tawo ug mananap, 12ngadto kang Moises, kang Eleazar nga pari, ug sa katilingban sa Israel didto sa ilang kampo sa kapatagan sa Moab, daplin sa Jordan atbang sa Jerico.

13Gisugat sila ni Moises, ni Eleazar nga pari, ug sa mga pangulo sa katilingban sa Israel didto sa gawas sa kampo. 14Apan nasuko si Moises sa mga opisyal sa mga sundalo nga gikan sa gira. 15Miingon si Moises kanila, “Nganong wala ninyo pamatya ang mga babaye? 16Sila maoy misunod sa tambag ni Balaam ug silay hinungdan nganong gisalikway sa mga Israelinhon ang Ginoo didto sa Peor, ug tungod niini miabot ang katalagman sa katilingban sa Ginoo. 17Busa pamatya ninyo ang tanang mga batan-ong lalaki, ug pamatya ang tanang mga babaye nga nakapakighilawas na. 18Apan ibilin alang kaninyo ang mga batan-ong babaye nga wala pa makaagi ug pagpakighilawas. 19Ang tanan kaninyo nga nakapatay o nakahikap ug patay kinahanglan nga magpabilin sa gawas sa kampo sulod sa pito ka adlaw. Sa ikatulo ug ikapito nga adlaw, kinahanglan manghinlo kamo ug ang inyong mga binihag. 20Hinloi ninyo ang tanan ninyong mga bisti, lakip ang tanan ninyong mga kagamitan nga hinimo sa panit o balhibo sa kanding o sa kahoy.”

21Unya miingon si Eleazar nga pari ngadto sa mga sundalo nga gikan sa gira, “Mao kini ang tulumanon sa kasugoan nga gihatag sa Ginoo kang Moises: 22-23Ang bisan unsa nga butang nga dili masunog sama sa bulawan, pilak, bronsi, puthaw, lata, o tingga kinahanglan inyong ibutang sa kalayo aron kini mahinlo. Pagkahuman, hugasan kini ug tubig sa paghinlo. Ug tanang butang nga masunog kinahanglan hugasan lang sa tubig sa paghinlo. 24Sa ikapito nga adlaw, kinahanglan nga labhan ninyo ang inyong mga bisti, ug unya isipon na kamong hinlo, ug makasulod na kamo sa kampo.”

Ang Pagbahin sa mga Butang nga Inilog

25Miingon ang Ginoo kang Moises, 26“Ihapa ninyo ni Eleazar nga pari ug sa mga pangulo sa mga pamilya sa katilingban ang mga tawo ug mga mananap nga nabihag. 27Bahina ninyo kini sa duha ka bahin: ang usa ka bahin ihatag sa mga sundalo nga nakiggira ug ang laing usa ka bahin ihatag sa tibuok katilingban sa Israel. 28Gikan sa bahin sa mga sundalo paglain ug para sa Ginoo—usa sa kada 500 nga mga binihag, tawo man o baka, asno, karnero o kanding. 29Kuhaa kini ug ihatag kang Eleazar nga pari ingon nga bahin sa Ginoo. 30Gikan sa bahin sa mga Israelinhon, paglain ug usa sa kada 50 ka bihag, tawo man o baka, asno, karnero o kanding, ug uban pang klase sa mananap. Ihatag mo kini sa mga Levita nga maoy responsable sa pag-atiman sa Tolda sa Ginoo.” 31Busa gibuhat ni Moises ug ni Eleazar nga pari ang gisugo sa Ginoo kang Moises.

32-35Mao kini ang gikan sa gira nga nadala sa mga sundalo: 675,000 ka karnero ug kanding, 72,000 ka baka, 61,000 ka asno, ug 32,000 ka babaye nga wala makaagi ug pagpakighilawas. 36-40Mao kini ang katunga nga bahin sa mga sundalo nga nakiggira: 337,500 ka karnero, ug ang 675 niini gihatag alang sa Ginoo; 36,000 ka mga baka, ug ang 72 niini gihatag alang sa Ginoo; 30,500 ka mga asno, ug ang 61 niini gihatag alang sa Ginoo; ug 16,000 ka babaye nga wala makaagi ug pagpakighilawas, ug ang 32 niini gihatag alang sa Ginoo.

41Gihatag ni Moises kang Eleazar nga pari ang bahin sa Ginoo sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. 42-46Mao kini ang bahin sa mga Israelinhon nga gihatag kanila ni Moises, nga katunga sa bahin sa mga sundalo nga nagpakiggira: 337,500 ka karnero, 36,000 ka baka, 30,500 ka asno, ug 16,000 ka babaye nga wala makaagi ug pagpakighilawas. 47Gikan sa bahin sa mga Israelinhon, gikuha ni Moises ang usa sa kada 50 ka tawo o mananap sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Ug gihatag niya kini sa mga Levita nga maoy responsable sa pag-atiman sa Tolda sa Ginoo.

48Unya miadto kang Moises ang mga opisyal sa mga sundalo 49ug miingon kaniya, “Kami nga imong mga sulugoon, giihap namo ang among mga sakop nga sundalo, ug wala gayoy bisan usa nga nakulang. 50Busa gihalad namo sa Ginoo ang bulawan nga mga butang nga among nakuha sa gira: pulseras sa bukton ug sa kamot, mga singsing, mga ariyos, ug mga kuwintas, aron malukat ang among kinabuhi sa Ginoo.”

51Gidawat ni Moises ug ni Eleazar ang tanang mga bulawan nga alahas. 52Ang gibug-aton sa mga bulawan nga gihalad sa mga opisyal sa mga sundalo ngadto sa Ginoo mikabat ug 200 ka kilo. 53Mitipig usab ang matag sundalo sa mga butang nga ilang nakuha. 54Gidawat ni Moises ug ni Eleazar ang mga bulawan gikan sa mga opisyal ug gidala nila ngadto sa Tolda nga Tagboanan aron hinumdoman sa Ginoo ang mga Israelinhon.