Ang Pulong Sa Dios

Numero 18:1-32

Ang mga Katungdanan sa mga Pari ug sa mga Levita

1Miingon ang Ginoo kang Aaron, “Ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga paryente nga Levita mao ang responsable sa sala nga inyong mabuhat sa inyong pag-alagad diha sa Tolda nga Simbahan. Apan ikaw lang ug ang imong mga anak nga lalaki ang responsable sa sala nga inyong mabuhat nga may kalabotan sa inyong pagkapari. 2Kon ang imong mga anak ug ikaw mag-alagad sa Tolda diin nahimutang ang Kasugoan, patabanga ninyo ang inyong mga paryente nga gikan sa tribo ni Levi. 3Magtrabaho sila ubos sa imong pagmando ug himuon nila ang tanan nilang buluhaton diha sa Tolda, apan kinahanglan dili sila manghilabot sa balaan nga mga kagamitan sa Tolda o sa halaran, kay kon buhaton nila kana mangamatay sila ug apil kamo. 4Motabang sila kanimo, ug responsibilidad nila ang pag-atiman sa Tolda nga Tagboanan ug ang paghimo sa tanang buluhaton niini. Kinahanglan nga walay lain nga motabang kaninyo gawas sa kaliwat ni Levi.

5“Ikaw ang responsable sa pag-atiman sa Balaang Dapit ug sa halaran, aron dili ako masuko pag-usab sa mga Israelinhon. 6Ako mismo ang nagpili sa kaigsoonan nimo nga mga kaliwat ni Levi gikan sa mga Israelinhon aron mahimong imong katabang. Gidedikar sila kanako sa pag-alagad diha sa Tolda nga Tagboanan. 7Apan ikaw lang ug ang imong mga anak nga lalaki ang makaalagad isip mga pari. Kamo lang ang makahimo sa mga buluhaton nga may kalabotan sa halaran ug sa Labing Balaang Dapit. Gawas kaninyo, si bisan kinsa nga mohimo niini, pagapatyon. Gasa ko kaninyo ang inyong pagkapari.”

Ang mga Halad nga alang sa mga Pari ug sa mga Levita

8Unya miingon ang Ginoo kang Aaron, “Ako mismo ang nagpili kanimo nga magdumala sa balaan nga mga halad nga ginahalad sa mga Israelinhon kanako. Gihatag ko kini kanimo ug sa imong mga anak nga lalaki ingon nga inyong bahin, karon ug hangtod sa kahangtoran. 9May bahin kamo sa mga balaan nga halad nga wala sunoga nga ginahalad sa mga tawo kanako ingon nga balaan nga mga halad. Lakip na niini ang halad isip pagpasidungog, halad aron mahimong hinlo ang tawo, ug halad isip bayad sa sala. Mao kini ang imong bahin ug sa imong mga anak nga lalaki. 10Kan-a ninyo kini diha sa balaan kaayo nga dapit.18:10 diha sa balaan kaayo nga dapit: o, isip balaan gayod nga halad. Tanang lalaki makahimo sa pagkaon niini, ug isipa ninyo kini nga balaan. 11Inyo usab ang mga binayaw nga halad sa mga Israelinhon. Gihatag ko kini kanimo ug sa imong kaliwat isip inyong bahin hangtod sa kahangtoran. Makakaon niini si bisan kinsa sa imong pamilya nga hinlo. 12Gihatag ko usab kaninyo ang mga maayong produkto nga ginahalad sa mga Israelinhon gikan sa ilang unang abot: lana, bino, ug trigo. 13Oo, mainyo ang tanang unang abot sa yuta nga ilang ginahalad kanako. Makakaon niini si bisan kinsa sa imong pamilya nga hinlo.

14“Ang tanang butang sa Israel nga gihalad kanako sa hingpit18:14 gihalad kanako sa hingpit: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi nagkahulogan sa mga butang nga gihalad ngadto sa Ginoo nga dili na mabawi ug mahimong iya na sa mga pari hangtod sa kahangtoran. Usahay laglagon kini. mainyo. 15Ang tanang kamagulangang anak nga lalaki, tawo man o mananap, nga ginahalad kanako inyo usab. Apan kinahanglang lukaton gayod ninyo ang mga kamagulangang anak nga lalaki ug ang mga kamagulangang mananap nga ginaisip nga hugaw. 16Lukata ninyo kini pag-edad niini ug usa ka bulan sa kantidad nga lima ka buok nga pilak, basi sa gibug-aton sa pilak diha sa kilohan nga ginagamit sa mga pari. 17Apan ayaw ninyo lukata ang kamagulangan nga baka, karnero o kanding, kay akoa na kini. Ihawa ninyo kini ug iwisik sa halaran ang dugo niini ug sunoga ang mga tambok isip halad nga pinaagi sa kalayo. Ang kahumot niini nga halad makapalipay kanako. 18Inyo ang mga karne niini, ingon man ang dughan ug ang tuo nga paa sa halad nga binayaw. 19Oo, gihatag ko kaninyo kining tanang mga balaang halad nga binayaw sa mga Israelinhon kanako. Alang kini kanimo ug sa imong mga kaliwat ingon nga inyong bahin hangtod sa kahangtoran. Kini ang kasabotan ko kanimo ug sa imong mga kaliwat ug dili kini mausab bisan kanus-a.18:19 Kini ang kasabotan… dili kini mausab bisan kanus-a: sa literal, Kini walay kataposan nga kasabotan nga asin alang kanimo ug sa imong mga kaliwat.

20Miingon pa gayod ang Ginoo kang Aaron, “Kamong mga pari walay mapanunod nga yuta sa Israel, kay ako mismo ang motagbo sa inyong mga panginahanglanon.

21“Bahin sa mga Levita, bayran ko sila sa ilang serbisyo sa Tolda. Ihatag ko kanila ang tanang ikapulo nga ihatag sa mga Israelinhon ingon nga ilang panulondon. 22Gikan karon, wala nay mga Israelinhon nga makaduol sa Tolda nga Tagboanan gawas lang sa mga pari ug sa mga Levita, kay kon moduol sila, manubag sila sa ilang sala ug mamatay. 23Ang mga Levita mao ang mangunay sa paghimo sa mga buluhaton diha sa Tolda nga Tagboanan, ug manubag sila sa mahimo nilang kalapasan niini. Kini nga tulumanon kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. Ang mga Levita walay mapanunod nga yuta sa Israel. 24Hinuon, ihatag ko kanila ingon nga ilang bahin ang mga ikapulo nga ihatag sa mga Israelinhon isip halad kanako. Mao kana nga miingon ako nga ang mga Levita walay mapanunod nga yuta sa Israel.”

25Miingon ang Ginoo kang Moises 26nga isulti kini ngadto sa mga Levita: “Kon madawat ninyo gikan sa mga Israelinhon ang ikapulo nga ihatag kaninyo ingon nga inyong bahin, kinahanglan nga maghatag usab kamo sa inyong ikapulo gikan sa maong ikapulo ingon nga halad kanako. 27Isipon ko kini ingon nga inyong halad gikan sa mga abot sa giokan o bino gikan sa pug-anan sa ubas. 28Niining paagiha makahatag usab kamo ug halad kanako gikan sa tanang ikapulo nga inyong madawat gikan sa mga Israelinhon. Ug ang akong bahin, nga mao ang ikapulo niini, ihatag ninyo kang Aaron nga pari. 29Kinahanglan nga ang akong bahin mao ang labing maayong bahin sa tanang ihatag kaninyo. 30Kon mahalad na ninyo ang labing maayong bahin, isipon ko kini ingon nga inyong halad gikan sa giokan o pug-anan sa ubas. 31Mahimong kan-on ninyo ug sa inyong pamilya ang inyong bahin sa bisan asa nga dapit, kay inyo kanang sweldo sa inyong pag-alagad sa Tolda nga Tagboanan. 32Dili kamo makasala sa inyong pagkaon niini kon nahalad na ninyo ang labing maayo nga bahin niini ngadto sa Ginoo. Apan siguroha ninyo nga dili ninyo mapasipalahan ang balaan nga mga halad sa mga Israelinhon pinaagi sa inyong pagkaon sa inyong bahin nga wala pa ninyo ikahalad ang akong bahin, aron dili kamo mamatay.”