Nehemias 6 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Nehemias 6:1-19

Ang Padayon nga Pagbabag sa Pag-ayo sa Paril

1Sa dihang nabalitaan nila ni Sanbalat, Tobia, Geshem nga Arabo, ug sa uban pa namong mga kaaway nga nahuman na namo ang pag-ayo sa paril ug wala na kini mga bangag, gawas na lang sa mga pultahan niini nga wala pa mataod, 2nagpadala si Sanbalat ug si Geshem niini nga mensahe kanako: “Gusto namo nga makigkita kanimo sa usa sa mga baryo sa patag sa Ono.”

Apan nagaplano silag daotan batok kanako. 3Busa nagpadala ako ug mga mensahero sa pag-ingon kanila: “Importante ang akong gitrabaho karon, busa dili ako makaanha diha. Dili mahimo nga undangan ko ang pagtrabaho aron lang moanha diha.” 4Kaupat nila ako gipadad-an sa mao gihapon nga mensahe ug sa matag higayon gipadad-an ko usab sila sa mao gihapon nga tubag.

5Sa ikalimang higayon gipaadto ni Sanbalat kanako ang iyang sulugoon nga may dalang abli nga sulat. 6Ug mao kini ang nahisulat didto: “Gisultihan ako ni Geshem6:6 Geshem: o, Gashmu. nga bisan asa siya mopaingon madunggan niya nga ikaw ug ang mga Judio nagaplano sa pagrebelde, ug mao kana nga giayo ninyo pag-usab ang paril. Ug sumala sa iyang nadunggan, gusto kang mahimong hari sa mga Judio, 7ug nagpili ka pa gani ug mga propeta nga moproklamar diha sa Jerusalem nga ikaw na ang hari sa Juda. Sigurado gayod nga mabalitaan kini sa hari, busa kinahanglang moanhi ka dinhi kay estoryahan nato kining mga butanga.”

8Mao kini ang akong tubag kaniya: “Walay kamatuoran kanang imong gipanulti. Tinumotumo mo lang kana.” 9Nasayod ako nga gihadlok lang nila kami aron maundang ang among pagtrabaho. Apan nagaampo ako sa Dios nga lig-onon pa gayod niya ako.

10Usa ka adlaw, miadto ako kang Shemaya nga anak ni Delaya ug apo ni Mehetabel, tungod kay dili siya makabiya sa iyang balay. Miingon siya kanako, “Magkita kita sa sulod sa templo sa Dios, ug trangkahan nato ang mga pultahan kay moabot ang imong mga kaaway karong gabii aron patyon ka.” 11Apan mitubag ako, “Gobernador ako; nganong moikyas ako ug motago sa sulod sa templo sa pagluwas sa akong kinabuhi? Dili ako motago!” 12Nasabtan ko nga dili ang Dios ang nagpadala kaniya. Gisuholan lang siya ni Sanbalat ug ni Tobia nga isulti kadto kanako. 13Gusto lang nila nga hadlokon ako ug makasala pinaagi sa pagsunod sa giingon ni Shemaya, aron madaot ang akong dungog ug biay-biayon ako sa mga tawo.

14Busa nagaampo ako, “O Dios ko, hinumdomi si Tobia ug si Sanbalat ug ang ilang gipanghimo, apil ang babaye nga propeta nga si Noadia ug ang uban pang mga propeta nga nagtinguha sa paghadlok kanako.”

Nahuman ang Pag-ayo sa Paril

15Nahuman ang paril sa ika-25 nga adlaw sa ikaunom nga bulan, nga mao ang bulan sa Elul. Nahuman kini sulod sa 52 ka adlaw. 16Sa dihang nabalitaan kini sa among mga kaaway sa palibot nga mga nasod, nangahadlok sila ug naulawan. Kay nasayod sila nga nahuman kadto nga trabaho pinaagi sa tabang sa Dios.

17Sulod niadtong panahona, nagsulatanay ang mga pangulo sa Juda ug si Tobia, 18kay daghan nga taga-Juda ang nanumpa nga modapig kang Tobia tungod kay umagad siya ni Shecania nga anak ni Ara, ug napangasawa sa iyang anak nga si Jonatan ang anak nga babaye ni Meshulam nga anak ni Berekia. 19Kanunay akong sultihan niining mga tawhana bahin sa maayo nga mga binuhatan ni Tobia, ug gisulti usab nila kaniya ang akong gipanulti. Nagsige usab ug padalag mga sulat si Tobia kanako aron sa paghadlok kanako.