Ang Pulong Sa Dios

Mateo 8

Giayo ni Jesus Ang Sanglahon

1Pagkahuman ni Jesus ug panudlo didto sa bukid, milugsong siya ug daghan ang mga tawo nga misunod kaniya. Unya, may usa ka sanglahon nga miduol kaniya ug miluhod. Miingon siya, “Ginoo, kon buot ka, mahimo mo akong ayohon sa akong sangla aron maisip ako nga hinlo.” Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan, “Oo, buot ako. Mahinlo ka!” Ug diha-diha naayo siya sa iyang sangla. Ug miingon si Jesus kaniya, “Ayaw gayod pagsulti kang bisan kinsa bahin niini, diretso hinuon sa pari ug pagpatan-aw kaniya.[a] Unya paghalad sa halad nga gisugo ni Moises sa pagpamatuod ngadto sa mga tawo nga hinlo ka na.”

Giayo ni Jesus ang Sulugoon sa Kapitan

Unya, sa pagsulod ni Jesus sa lungsod sa Capernaum, gisugat siya sa usa ka kapitan sa mga sundalong Romanhon. Nagpakilooy kini nga nagaingon, “Ginoo, ang akong sulugoon nagsakit didto sa balay. Dili na siya makalihok ug labihan gayod ang iyang pag-antos.” Miingon si Jesus kaniya, “Sige, adtoon ko siya ug ayohon.” Apan mitubag ang kapitan, “Ginoo, dili ako takos nga magpasulod kanimo sa akong balay. Isulti lang ug mamaayo ang akong sulugoon. Nasayod ako niini tungod kay ako ubos man sa pagmando sa mga opisyal, ug may mga sundalo usab nga ubos sa akong pagmando. Busa kon momando ako ngadto sa usa, ‘lakaw,’ molakaw siya, ug kon momando ako ngadto sa usa, ‘anhi dinhi,’ moanhi siya. Ug kon unsa ang akong isugo sa akong ulipon, himuon niya. 10 Pagkadungog niini ni Jesus natingala gayod siya. Ug miingon siya sa mga tawo nga misunod kaniya, “Wala pa gayod akoy nakitang tawo sa Israel nga may pagtuo nga sama niini. 11 Busa timan-i ninyo kini! Daghang mga dili Judio gikan sa bisan asa nga bahin sa kalibotan ang molingkod uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob sa kombira sa gingharian sa Dios. 12 Apan daghang mga Israelinhon nga mao unta ang masakop sa gingharian sa Dios ang ilabay sa gawas, didto sa kangitngitan diin manghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon.” 13 Miingon si Jesus sa kapitan, “Pauli, mahitabo ang imong gituohan.” Ug niadto gayod nga takna naayo ang sulugoon sa kapitan.

Daghan ang Gipang-ayo ni Jesus

14 Miadto si Jesus sa balay ni Pedro. Pag-abot niya didto, nakita niya ang ugangang babaye ni Pedro nga naghigda kay gihilantan. 15 Gihikap ni Jesus ang iyang kamot, ug diha-diha naayo siya. Mibangon dayon siya ug gisilbihan niyag pagkaon si Jesus.

16 Sa kilomkilom na, daghang mga tawo nga gigamhan sa mga daotang espiritu ang gidala ngadto kang Jesus. Sa usa lang niya ka pagsulti mibiya ang mga daotang espiritu, ug giayo niya ang tanang masakiton. 17 Gibuhat niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias,

“Siya gayod ang nagkuha sa atong mga sakit,
ug nag-ayo sa atong mga balatian.”[b]

Ang Pagsunod kang Jesus

18 Sa dihang nakita ni Jesus nga daghan ang mga tawo nga nagtapok libot kaniya, miingon siya sa iyang mga sumusunod, “Manabok kita sa linaw.” 19 Unya, may magtutudlo sa Kasugoan nga miduol kaniya ug miingon, “Magtutudlo, mouban ako kanimo bisan asa ka moadto.” 20 Miingon si Jesus kaniya, “Ang mga ihalas nga iro may mga lungag nga kapuy-an ug ang mga langgam may mga salag, apan ako nga Anak sa Tawo walay kaugalingong balay nga akong kapahulayan.” 21 May usa pa ka sumusunod ni Jesus nga miingon, “Ginoo, mopauli una ako aron sa paglubong sa akong amahan.”[c] 22 Mitubag si Jesus kaniya, “Uban kanako ug pasagdi ang mga patay[d] sa paglubong sa ilang mga minatay.”

Gipahunong ni Jesus ang Kusog nga Hangin ug ang mga Balod

23 Unya misakay si Jesus sa sakayan, ug mikuyog kaniya ang iyang mga sumusunod. 24 Samtang nagsakay sila, kalit nga mikusog ang hangin, ug daw maabonan na sa dagkong mga balod ang ilang sakayan. Apan natulog si Jesus. 25 Busa giadto siya sa iyang mga sumusunod ug gipukaw. Miingon sila, “Ginoo, luwasa kami! Malunod na kita!” 26 Miingon si Jesus kanila, “Nganong nahadlok man kamo? Kulang ang inyong pagtuo.” Unya mibangon siya ug gimandoan niya ang hangin ug ang mga balod nga mohunong. Ug diha-diha milinaw. 27 Natingala gayod ang iyang mga sumusunod ug miingon sila, “Unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod motuman man kaniya?”

Giayo ni Jesus ang Duha ka Tawong Gigamhan sa mga Daotang Espiritu

28 Sa pag-abot nila sa tabok sa linaw, sa dapit sa mga Gadarenhon,[e] gisugat si Jesus sa duha ka tawo nga miggawas gikan sa mga langub nga lubnganan. Kining duha ka tawo gigamhan sa mga daotang espiritu. Bangis sila kaayo, busa nahadlok ang mga tawo nga moagi didto. 29 Sa pagkakita nila kang Jesus misinggit sila, “Ikaw nga Anak sa Dios, unsay imong labot kanamo? Mianhi ka ba dinhi aron silotan kami bisag dili pa panahon?” 30 Didto sa unahan may daghang baboy nga nangungad. 31 Nagpakilooy ang mga daotang espiritu nga nagaingon, “Kon abugon mo man gayod kami, tugoti na lang kami nga mosulod didto sa mga baboy.” 32 Miingon si Jesus kanila, “Sige, lakaw!” Busa nanggawas sila gikan sa duha ka tawo ug misulod sa mga baboy. Unya mihaguros ang mga baboy ug dagan sa pangpang, ngadto sa tubig ug nangalumos.

33 Nanagan ang mga nag-atiman sa mga baboy paingon sa lungsod ug nanugilon kon unsa ang nahitabo sa mga baboy ug sa duha ka tawo nga gigamhan sa mga daotang espiritu. 34 Busa ang tanang tawo sa lungsod nangadto kang Jesus ug nagpakilooy nga mobiya siya sa ilang dapit.

Footnotes

  1. Mateo 8:4 pagpatan-aw kaniya: aron makita sa pari nga nawala na ang sangla ug ipadayag nga hinlo na ang tawo ug mahimo nang makaapil sa mga seremonya sa Judio.
  2. Mateo 8:17 Tan-awa usab ang Isa. 53:4.
  3. Mateo 8:21 mopauli una ako aron sa paglubong sa akong amahan: tingali ang buot ipasabot, mopauli una ako, ug kon patay na ang akong amahan ug gilubong na, mosunod ako kanimo.
  4. Mateo 8:22 mga patay: mahimo nga ang buot ipasabot, mga patay sa panan-aw sa Dios.
  5. Mateo 8:28 Gadarenhon: Sa uban nga mga kopya sa Griego, Gerasenhon o, Gergesenhon.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 8

Исцеление прокажённого

1Когда Исо спустился с горы, за Ним последовало множество людей. Тут к Нему подошёл человек, больной проказой[a], поклонился Ему и сказал:

– Господин, если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

Исо протянул руку и прикоснулся к нему, сказав:

– Хочу, очистись!

В тот же миг человек исцелился от проказы. Тогда Исо сказал ему:

– Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси дар, какой повелел Мусо.[b] Так люди удостоверятся, что ты исцелён.[c]

Вера римского воина

Когда Исо пришёл в Капернаум, к Нему подошёл римский офицер и попросил о помощи.

– Господин, – сказал он, – мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается.

Исо ответил ему:

– Хорошо, Я приду и исцелю его.

Но офицер сказал:

– Господин, я не достоин, чтобы Ты вошёл под крышу моего дома. Но скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: «Ступай!» – и он идёт, другому: «Ко мне!» – и тот приходит. Рабу моему говорю: «Сделай это!» – и он делает.

10 Исо, выслушав его, удивился и сказал тем, кто шёл за Ним:

– Говорю вам истину, что даже в Исроиле Я не встречал такой сильной веры. 11 Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на пиру в Небесном Царстве вместе с Иброхимом, Исхоком и Якубом. 12 А многие иудеи, которые были подданными этого Царства от самого рождения, будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов.

13 И Исо сказал римскому офицеру:

– Иди! По твоей вере будет тебе.

И в тот же час больной слуга выздоровел.

Исцеление больных

14 Придя в дом Петруса, Исо увидел, что его тёща лежит в горячке. 15 Он прикоснулся к её руке, и жар оставил её, она встала и начала накрывать для Него на стол. 16 С наступлением вечера к Исо привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. 17 Это было исполнением слов пророка Исаии: «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни»[d].

Следование за Исо Масехом

18 Когда Исо увидел, что вокруг Него собралась большая толпа, Он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. 19 Тут к Нему подошёл один из учителей Таврота и сказал:

– Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошёл.

20 Исо ответил:

– У лисиц есть норы, и у птиц небесных – гнёзда, а Ниспосланному как Человек[e] негде и голову приклонить.

21 А другой человек, из Его учеников, сказал:

– Повелитель, разреши мне остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрёт, я смог похоронить его.

22 Но Исо ответил ему:

– Следуй за Мной, пусть духовно мёртвые сами хоронят своих мертвецов.

Усмирение шторма

23 Исо вошёл в лодку, и ученики сели вместе с Ним. 24 Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлёстывало волнами. А Исо в это время спал. 25 Ученики разбудили Его, говоря:

– Повелитель, спаси нас! Мы гибнем!

26 Исо ответил:

– Маловеры, ну что вы испугались?

Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. 27 Ученики удивлённо спрашивали:

– Кто же Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?

Изгнание демонов в стадо свиней

28 Когда Исо прибыл на другую сторону озера, в Гадаринскую землю, навстречу Ему из могильных пещер вышли два человека, одержимые демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой.

29 – Что Ты от нас хочешь, Сын Всевышнего (Царственный Спаситель)? – закричали они. – Ты пришёл мучить нас ещё до назначенного срока?

30 Неподалёку от них паслось большое стадо свиней. 31 Демоны попросили Исо:

– Если Ты нас выгонишь, то пошли нас в это стадо свиней.

32 Исо сказал им:

– Идите!

Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Всё стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. 33 А свинопасы побежали в город и всё рассказали, включая и то, что произошло с одержимыми. 34 Тогда все жители города вышли навстречу Исо и, увидев Его, попросили покинуть их края.

Footnotes

  1. Мат 8:2 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу.
  2. Мат 8:4 См. Лев. 14:1-32.
  3. Мат 8:4 Букв.: «…повелел Мусо, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям».
  4. Мат 8:17 Ис. 53:4.
  5. Мат 8:20 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов Масеха, восходящий к книге пророка Дониёла (см. Дон. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Исо всегда употреблял этот титул применительно к Себе. Так Он давал понять, что это о Нём говорится у Дониёла, что Он и есть Царь над всеми народами, Чьё Царство будет вечным.