Ang Pulong Sa Dios

Mateo 4

Ang Pagtintal kang Jesus

1Human niadto, gidala sa Espiritu Santo si Jesus ngadto sa kamingawan aron tintalon ni Satanas. Sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii nagpuasa si Jesus, ug gigutom siya. Miduol kaniya si Satanas ug miingon, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, himoang pan kining mga bato.” Apan mitubag si Jesus kaniya, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kondili sa matag pulong usab sa Dios.’”[a]

Unya gidala siya ni Satanas didto sa Balaan nga Siyudad ug gipatindog didto sa kinatas-ang bahin sa templo. Unya miingon siya kang Jesus, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay ang Kasulatan nagaingon, ‘Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Sapnayon ka nila aron nga ang imong tiil dili masamad sa bato.’”[b]

Apan mitubag si Jesus kaniya, “Ang Kasulatan nagaingon usab, ‘Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios.’”[c]

Unya gidala na usab ni Satanas si Jesus sa taas nga bukid, ug gipakita kaniya ang tanan nga mga gingharian sa kalibotan ug ang katahom niini. Miingon si Satanas kaniya, “Kining tanan ihatag ko kanimo kon moluhod ka ug mosimba kanako.” 10 Unya miingon si Jesus, “Palayo kanako, Satanas! Ang Kasulatan nagaingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari.’”[d]

11 Unya mibiya si Satanas, ug miabot ang mga anghel sa Dios ug mialagad kang Jesus.

Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

12 Sa pagkadungog ni Jesus nga napriso si Juan nga tigbautismo, mibalik siya sa Galilea. 13 Wala siya magpabilin sa Nazaret, milahos hinuon siya sa lungsod sa Capernaum. Kini nga lungsod anaa sa daplin sa Linaw[e] sa Galilea ug sakop sa Zebulun ug Neftali. 14 Nahitabo kini aron matuman ang panagna ni propeta Isaias nga nagaingon,

15 “Ang mga taga-Zebulun ug taga-Neftali nagapuyo duol sa baybayon, tabok sa Suba sa Jordan.
Kini nga mga dapit sakop sa Galilea nga gipuy-an sa mga dili Judio.
16 Apan bisan nagapuyo diha sa kangitngit ang mga tawo niini nga mga dapit, makakita sila ug kahayag nga hilabihan.
Ang mga anaa sa kangitngit nga mahadlok mamatay madan-agan.”[f]

17 Sukad niadto, nagsugod na si Jesus sa pagwali. Nag-ingon siya, “Paghinulsol kamo ug biyai na ninyo ang inyong mga sala, kay ang paghari sa Dios haduol na.”

Gitawag ni Jesus ang Upat ka Mangingisda

18 Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa Linaw sa Galilea, nakita niya didto ang managsoon nga si Simon nga gitawag usab ug Pedro ug si Andres nga nagtaktak ug pukot kay mga mangingisda man kini sila. 19 Miingon si Jesus kanila, “Sunod kamo kanako ug dili na isda ang inyong pangitaon, kay tudloan ko kamo sa pagpangisda ug mga tawo.” 20 Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya.

21 Human niadto, mipadayon si Jesus sa paglakaw, ug sa unahan nakita niya ang managsoon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebede. Silang duha kauban sa ilang amahan nga nag-ayo sa ilang pukot didto sa sakayan. Gitawag ni Jesus ang managsoon, 22 ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug misunod sila kang Jesus.

Nagtudlo si Jesus ug Nang-ayo sa mga Masakiton

23 Milibot si Jesus sa tibuok nga Galilea ug nagtudlo diha sa mga simbahan sa mga Judio. Giwali niya kanila ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios, ug gipang-ayo niya ang tanang matang sa sakit sa mga tawo. 24 Nabantog siya sa tibuok Siria, busa gidala sa mga tawo ang tanan nga mga masakiton ngadto kaniya: bisan ang mga nag-antos sa hilabihan nga kasakit, ang mga gigamhan sa daotang espiritu, ang mga patulon, ug ang mga paralitiko. Giayo silang tanan ni Jesus. 25 Daghan gayod nga katawhan ang misunod kang Jesus: mga taga-Galilea, taga-Decapolis, taga-Jerusalem, ug taga-lain pa nga mga lungsod sa Judea, ug ang uban gikan sa tabok sa Suba sa Jordan.

Footnotes

  1. Mateo 4:4 Tan-awa usab ang Deu. 8:3.
  2. Mateo 4:6 Tan-awa usab ang Salmo 91:11-12.
  3. Mateo 4:7 Tan-awa usab ang Deu. 6:16.
  4. Mateo 4:10 Tan-awa usab ang Deu. 6:13.
  5. Mateo 4:13 linaw: Sa ubang binisaya, lanaw.
  6. Mateo 4:16 Tan-awa usab ang Isa. 9:1-2.