Ang Pulong Sa Dios

Mateo 10

Ang Dose ka Apostoles

1Gitawag ni Jesus ang iyang dose ka mga sumusunod ug gihatagan niya sila ug gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu. Gihatagan usab niya sila ug gahom sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa sakit. Mao kini ang ngalan sa maong dose ka mga apostoles: si Simon (nga gitawag ug Pedro nga mao ang una), si Andres nga iyang igsoon, ang duha ka mga anak ni Zebede nga si Santiago ug si Juan, si Felipe, si Bartolomeo, si Tomas ug ang maniningil ug buhis nga si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeus, si Simon (nga kaniadto rebelde sa gobyerno sa Roma), ug si Judas Iscariote nga mao ang nagluib kang Jesus.

Ang Buluhaton sa Dose ka Apostoles

Sa wala pa palakwa ni Jesus ang dose ka apostoles gimandoan niya sila, “Ayaw kamo pag-adto sa mga dapit sa mga dili Judio o sa mga lungsod sa Samaria, adto hinuon kamo sa mga kaliwat ni Israel. Sama sila sa mga karnero nga nangawala. Ibalita ninyo kanila nga panahon na nga ang Dios maghari sa mga tawo. Ayoha ninyo ang mga masakiton, banhawa ninyo ang mga patay, ayoha ninyo ang mga sanglahon, ug hinginli ninyo ang daotang mga espiritu. Nakadawat kamo gikan sa Dios nga walay bayad, busa panghatag usab kamo nga walay bayad. Ayaw kamo pagbalon ug kuwarta, 10 bag, ilisan, sandalyas, o baston, kay ang nangalagad angay gayod nga hatagan sa iyang mga kinahanglanon.

11 “Kon mosulod kamo sa usa ka lungsod o sa usa ka baryo, pangita kamo ug tawo nga andam modawat kaninyo. Puyo kamo didto hangtod nga mobiya kamo niana nga dapit. 12 Sa pagsulod ninyo sa balay panalangini ninyo ang nagapuyo didto. 13 Kon kana nga panimalay modawat kaninyo, ibilin ang inyong panalangin kanila; apan kon dili, bakwia ang inyong panalangin kanila. 14 Kon may mga panimalay o lungsod nga dili gayod modawat kaninyo o dili gayod maminaw kaninyo, biyai ninyo sila. Sa pagbiya ninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil isip pasidaan batok kanila. 15 Sa pagkatinuod, ang silot nga ilang madawat sa adlaw sa paghukom labaw pa kabug-at kaysa silot nga nadawat sa mga taga-Sodoma ug mga taga-Gomora.”

Ang Umaabot nga mga Paglutos

16 “Timan-i ninyo kini! Sama kamo sa mga karnero nga akong gipaadto sa mabangis nga mga mananap. Busa pagmaigmat kamo sama sa mga bitin, ug pagmalumo kamo sama sa mga salampati. 17 Pagbantay kamo kanila, kay dakpon nila kamo ug dad-on ngadto sa mga hukmanan ug latigohon kamo didto sa sulod sa ilang mga simbahan. 18 Isumbong nila kamo sa mga gobernador ug mga hari tungod sa inyong pagsunod kanako, ug didto makasangyaw kamo sa Maayong Balita kanila ug sa uban pang dili Judio. 19 Kon sukitsukiton na kamo, ayaw kamo kabalaka kon unsa ang inyong itubag, ug kon unsaon ninyo pagtubag. Kay sa higayon nga mahitabo kini, tudloan kamo sa Espiritu Santo kon unsay inyong isulti. 20 Busa ang inyong itubag dili inyo kondili iya sa Espiritu nga gikan sa inyong Amahan. Siya ang mosulti pinaagi kaninyo.

21 Nianang panahona may mga tawo nga mounay pagtugyan sa ilang igsoon aron patyon. May mga amahan nga mopapatay sa ilang mga anak. Ug may mga anak nga makigbatok sa ilang mga ginikanan, ug mopapatay kanila. 22 Dumtan kamo sa tanan tungod kay kamo akong mga sumusunod. Apan ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa kataposan mao ang maluwas. 23 Kon lutoson kamo diha sa usa ka lungsod, pahilayo kamo ug adto sa laing lungsod. Kay sa pagkatinuod, sa dili pa ninyo malibot ang tanan nga mga lungsod sa Israel, ako nga Anak sa Tawo mobalik na.

24 “Walay estudyante nga labaw sa iyang maestro, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. 25 Busa igo na sa estudyante nga mahimong sama sa iyang maestro, ug sa ulipon nga mahimong sama sa iyang agalon. Kon ako nga nangulo kaninyo gitawag nga Satanas,[a] unsa pa kaha kadaotan ang ilang itawag kaninyo nga akong mga sumusunod.”

Ang Angay nga Kahadlokan

26 “Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Kay walay tinagoan nga dili mabutyag sa kaulahian. 27 Ang mga butang nga kaninyo ko lang gisulti, isulti ninyo sa tanan. Ug ang akong gihunghong kaninyo, isangyaw ninyo sa katawhan. 28 Ayaw kamo kahadlok sa mga tawo nga makapatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. Ang Dios mao ang angay ninyong kahadlokan, tungod kay siya ang makahimo sa paglaglag sa inyong lawas ug kalag didto sa impiyerno. 29 Dili ba barato ra ang mga gagmayng langgam? Apan walay usa kanila nga mahulog sa yuta nga dili sumala sa pagbuot sa inyong Amahan. 30 Ug bahin kaninyo, bisan ang inyong mga buhok inihap na niya ang tanan. 31 Busa ayaw kamo kahadlok, kay mas bililhon pa kamo kaysa mga langgam.”

Ang Pag-ila kang Cristo

32 “Si bisan kinsa nga moila kanako ingon nga iyang Ginoo atubangan sa katawhan, ilhon ko usab atubangan sa akong Amahan sa langit. 33 Apan si bisan kinsa nga molimod kanako atubangan sa katawhan, ilimod ko usab atubangan sa akong Amahan sa langit.”

Ang Panag-away Diha sa Panimalay Tungod kang Cristo

34 “Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako sa kalibotan aron mahimong maayo ang relasyon sa usag usa. Mianhi ako aron magkagubot sila.[b] 35 Mianhi ako aron makigbatok ang mga anak nga lalaki sa ilang mga amahan, ang mga anak nga babaye sa ilang mga inahan, ug ang mga umagad nga babaye sa ilang mga ugangan nga babaye. 36 Ang mahimong kaaway sa mga tawo mao mismo ang sakop sa ilang kaugalingon nga panimalay.[c]

37 “Apan ang nahigugma sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw pa kay kanako dili angay kanako. Ug ang nahigugma sa iyang mga anak labaw pa kay kanako dili angay kanako. 38 Si bisan kinsa nga dili mosunod kanako kay mahadlok mamatay tungod kanako[d] dili angay kanako. 39 Ang magtinguha sa pagtipig sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang magbuhis sa iyang kinabuhi tungod sa iyang pagsunod kanako makadawat sa kinabuhi nga walay kataposan.”

Ang mga Ganti

40 “Ang modawat kaninyo nagadawat usab kanako. Ug ang nagadawat kanako nagadawat usab sa nagpadala kanako. 41 Ang magadawat sa propeta sa Dios tungod sa pagkapropeta niini makadawat gikan sa Dios ug ganti sama sa madawat sa propeta. Ug ang modawat sa tawong matarong tungod sa pagkamatarong niini makadawat gikan sa Dios ug ganti sama sa madawat sa tawong matarong. 42 Ug si bisan kinsa nga mohatag bisag usa lang ka basong tubig ngadto sa labing ubos nako nga sumusunod tungod kay ako kining sumusunod, kana nga tawo makadawat gayod sa iyang ganti.”

Footnotes

 1. Mateo 10:25 Satanas: Sa Griego, Beelzebul.
 2. Mateo 10:34 magkagubot sila: Sa literal, aron magdala ug espada.
 3. Mateo 10:36 Tan-awa usab ang Mik. 7:6.
 4. Mateo 10:38 mahadlok mamatay tungod kanako: Sa literal, dili siya mopas-an sa iyang krus.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 10

Двенадцать посланников Масеха

1Созвав двенадцать Своих учеников, Исо дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. Вот имена двенадцати посланников Масеха: Шимон, прозванный Петрусом, и его брат Андер, Якуб, сын Завдая, и его брат Иохан, Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матто, Якуб, сын Алфея, и Фаддей, Шимон Кананит[a] и Иуда Искариот[b] (который впоследствии и предал Исо).

Исо Масех посылает двенадцать учеников на служение

Этих двенадцать Исо послал, дав такие повеления:

– Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из сомарянских городов. Идите прежде всего к народу Исроила, к заблудшим овцам Всевышнего. Идите и возвещайте: «Всевышний уже устанавливает Своё Царство!» Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, 10 ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания.

11 В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и оставайтесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. 12 Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нём. 13 Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нём, если же нет, то ваше благословение с ним не останется. 14 А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города.[c] 15 Говорю вам истину: Содому и Гоморре[d] будет легче в Судный день, чем этому городу.

О будущих преследованиях

16 – Вот, Я посылаю вас, как овец в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. 17 Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих молитвенных домах. 18 Из-за Меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и представителям других народов. 19 Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, 20 и уже не вы будете говорить, а Дух вашего Небесного Отца будет говорить в вас.

21 Брат предаст брата, а отец – своего ребёнка, тем самым обрекая их на верную смерть; так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 22 Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасён. 23 Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину: вы не успеете обойти всех исроильских городов, как придёт Ниспосланный как Человек.[e]

24 Ученик не выше своего учителя, и раб не выше господина. 25 Ученик должен быть рад, если он разделит участь своего учителя, а раб – участь своего господина. Если хозяина дома назвали Баал-Зевулом (сатаной), то тем более домашних его.

Страх только перед Всевышним

26 – Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. 27 Что Я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что вам сказано шёпотом на ухо, провозглашайте с крыш! 28 Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Лучше бойтесь Всевышнего, Который может бросить в ад на погибель и душу, и тело. 29 Не продают ли пару воробьёв всего за одну медную монету[f]? Однако ни один из них не упадёт на землю без воли вашего Небесного Отца. 30 А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны! 31 Поэтому не бойтесь – вы дороже множества воробьёв.

32 Каждого, кто открыто признает Меня перед людьми, того и Я признаю перед Моим Небесным Отцом, 33 а кто отречётся от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Моим Небесным Отцом.

О будущих разделениях

34 – Не думайте, что Я пришёл принести на землю мир. Я пришёл, чтобы принести не мир, а меч. 35 Я пришёл

«разделить сына с отцом,
    дочь с матерью,
невестку со свекровью,
36     и врагами человека станут его домашние»[g].

37 Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38 и кто не уподобится человеку, который несёт крест на место своего распятия, и не следует за Мной, тот недостоин Меня. 39 Кто сбережёт жизнь, тот потеряет её, и кто потеряет жизнь ради Меня, тот обретёт её вновь.

Награда от Всевышнего

40 – Кто принимает вас, принимает Меня, и кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 41 Кто примет пророка потому, что он пророк, тот получит награду пророка, и кто примет праведника потому, что он праведник, получит награду праведника. 42 И если кто-либо напоит одного из самых меньших Моих последователей чашей холодной воды, только потому, что он Мой ученик, говорю вам истину: этот человек не останется без награды.

Footnotes

 1. Мат 10:4 Кананит – то же, что и зилот (см. Лк. 6:15), т. е. «ревнитель» – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исроила.
 2. Мат 10:4 Искариот – вероятно, человек из Кериота.
 3. Мат 10:14 Благочестивые иудеи отряхивали пыль со своих ног, когда возвращались из других стран, как бы очищаясь от ритуального осквернения. Делая же это по отношению к другим иудеям, они приравнивали их к язычникам.
 4. Мат 10:15 См. Нач. 19:1-29.
 5. Мат 10:23 Существует несколько толкований этого места, напр.: 1) здесь Исо, посылая Своих учеников на служение, говорит им не о далёком будущем, а о том, что не успеют они выполнить данное Его поручение, как они вновь встретятся в каком-то условленном месте; 2) в этом стихе говорится не о втором пришествии Исо, а о том, как Он «придёт» к Всевышнему получить власть, что свершилось через воскресение Исо (ср. 28:18; также Дон. 7:13-14); 3) здесь слова Исо говорят о Его «пришествии» через суды над иудеями, которые достигли своего эпогея, когда Иерусалимский храм был разрушен в 70 г. римскими захватчиками, что само по себе было прообразом событий последних времён (см. 24:27-31); 4) в этом отрывке Исо мог говорить о Своём втором пришествии и событиях, предшествующих этому, т. е. о временах великой скорби (см. 24:21-22; Отк. 7:14); 5) вплоть до второго пришествия Исо в Исроиле будет возвещаться Радостная Весть.
 6. Мат 10:29 Букв.: «ассарий» – 1/16 динария, монеты, которая равнялась дневному заработку наёмного работника.
 7. Мат 10:36 Мих. 7:6.