Lucas 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Lucas 4:1-44

Ang Pagtintal kang Jesus

(Mat. 4:1-11; Mar. 1:12-13)

1Si Jesus nga gigamhan sa Espiritu Santo mibiya sa Suba sa Jordan. Ug gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. 2Didto gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. Sulod nianang mga adlawa wala gayod siya mokaon, busa gigutom siya.

3Miingon si Satanas kaniya, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, himoang pan kining bato.” 4Apan mitubag si Jesus kaniya, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo.’ ”4:4 Tan-awa usab ang Deu. 8:3.

5Unya gidala siya ni Satanas ngadto sa hataas nga lugar, ug sa usa lang ka pagpamilok gipakita niya kang Jesus ang tanang gingharian sa tibuok kalibotan. 6Unya miingon siya kang Jesus, “Ihatag ko kanimo ang tanang gahom ug bahandi niining kalibotan, tungod kay kining tanan gihatag kanako ug mahimo ko kining ihatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. 7Imo na unya kining tanan kon mosimba ka kanako.” 8Gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lang ang alagari.’ ”4:8 Tan-awa usab ang Deu. 6:13.

9Pagkahuman niini gidala siya ni Satanas didto sa Jerusalem ug gipatindog didto sa kinatas-ang bahin sa templo. Unya miingon siya kang Jesus, “Kon ikaw ang Anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. 10Kay ang Kasulatan nagaingon, ‘Sugoon sa Dios ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. 11Sapnayon ka nila aron nga ang imong tiil dili masamad sa bato.’ ”4:11 Tan-awa usab ang Salmo 91:11-12. 12Apan gitubag siya ni Jesus, “Ang Kasulatan nagaingon, ‘Ayaw sulayi ang Ginoo nga imong Dios.’ ”4:12 Tan-awa usab ang Deu. 6:16. 13Pagkakita ni Satanas nga dili gayod niya matintal si Jesus gibiyaan una niya siya.

Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)

14Unya mibalik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo. Mikaylap didtong dapita ang balita mahitungod kaniya. 15Nagtudlo siya didto sa mga simbahan sa mga Judio ug gidayeg siya sa tanan.

Gisalikway si Jesus didto sa Nazaret

(Mat. 13:53-58; Mar. 6:1-6)

16Unya miadto si Jesus sa Nazaret. Mao kini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Judio sa Adlaw nga Igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. Mitindog siya aron sa pagbasa sa Kasulatan. 17Gihatag kaniya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Gibukhad niya kini ug sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iyang gipangita, gibasa dayon niya kini nga nagaingon:

18“Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako.

Kay gipili niya ako sa pagwali sa maayong balita sa mga kabos.

Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag,

ug makakita na ang mga buta.

Gipadala niya ako sa pagpagawas sa mga dinaog-daog,

19ug sa pagsangyaw sa mga tawo nga karon mao na ang panahon nga sila luwason sa Ginoo.”4:19 Tan-awa usab ang Isa. 61:1-2.

20Unya gilukot ni Jesus ang iyang gibasa ug gibalik ngadto sa piniyalan niadtong simbahan. Ug milingkod siya aron pagsugod sa pagpanudlo. Ang tanang mga tawo mitutok gayod kaniya. 21Miingon si Jesus kanila, “Kini nga bahin sa Kasulatan natuman na karong adlawa samtang nakadungog kamo niini nga gibasa.” 22Gidayeg siya sa tanan ug dako gayod ang ilang katingala sa kanindot sa mga pulong nga iyang gipanulti. Miingon sila, “Dili ba anak lang siya ni Jose?” 23Miingon si Jesus kanila, “Sigurado gayod nga inyong isulti kanako kining maong panig-ingnan nga nagaingon, ‘Doktor, unaha una pagtambal ang imong kaugalingon, nga ang buot ipasabot, ang among nadungog nga imong gipanghimo didto sa lungsod sa Capernaum kinahanglan himuon mo usab dinhi sa atong dapit.’ ” 24Unya miingon si Jesus, “Sa pagkatinuod, walay propeta nga giila diha sa iyang kaugalingon nga lungsod. 25Hunahunaa ninyo ang nahitabo kaniadto sa panahon ni Elias nga propeta. Wala paulana sa Dios sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug dakong kagutom ang nasinati sa mga tawo. Daghan ang mga biyuda sa tibuok Israel niadtong panahona. 26Apan wala gayod sugoa sa Dios si Elias aron tabangan si bisan kinsa kanila; kondili gipadala siya didto sa usa ka biyuda nga dili Judio nga nagpuyo sa lungsod sa Zarefat nga sakop sa Sidon. 27Mao usab kini ang nahitabo sa panahon ni Propeta Eliseo. Daghan ang mga may ngilngig nga sakit sa panit,4:27 ngilngig nga sakit sa panit: Tan-awa Ang Lista sa mga Pulong sa luyo. didto sa Israel, apan walay bisan usa kanila nga giayo. Si Naaman nga dili Judio nga taga-Syria mao lang ang giayo.” 28Sa pagkadungog niini sa mga tawo didto sa simbahan nangasuko sila. 29Nanindog sila ug giguyod nila si Jesus padulong sa gawas sa lungsod, didto dapit sa pangpang, (kay ang ilang lungsod nahimutang man ibabaw sa bukid). Gusto unta nila nga itukmod si Jesus didto sa pangpang. 30Apan miliot si Jesus taliwala sa mga tawo ug gibiyaan niya sila.

Ang Tawo nga May Daotang Espiritu

(Mar. 1:21-28)

31Gikan didto, milugsong si Jesus sa lungsod sa Capernaum nga sakop sa Galilea. Sa Adlaw nga Igpapahulay nagtudlo siya didto sa simbahan sa mga Judio. 32Natingala gayod ang mga tawo sa iyang pagpanudlo tungod kay may gahom ang iyang pulong. 33Didto sa simbahan may tawo nga gisudlan ug daotang espiritu. Misinggit siya sa makusog, 34“Jesus nga taga-Nazaret, unsay imong labot kanamo? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila ako kanimo. Ikaw ang Balaan nga gipadala sa Dios.” 35Apan gibadlong ni Jesus ang daotang espiritu, “Hilom ug gawas kaniya!” Taliwala sa kadaghanan gilamba sa daotang espiritu ang tawo ug migawas kini, apan bisan gamay wala niini mapasakiti ang tawo. 36Natingala gayod ang mga tawo didto, ug nagaingnanay, “Unsa kining iyang gipanulti? Naa siyay katungod ug gahom sa pagmando sa mga daotang espiritu sa paggawas, ug mituman sila kaniya.” 37Unya ang balita mahitungod kang Jesus mikaylap sa tanang mga dapit sa palibot.

Giayo ni Jesus ang mga Masakiton

(Mat. 8:14-17; Mar. 1:29-34)

38Migawas si Jesus sa simbahan sa mga Judio ug miadto sa balay ni Simon. Naatol nga ang ugangan nga babaye ni Simon taas ug hilanat, busa gihangyo nila si Jesus nga ayohon kini. 39Miduol si Jesus ug mitindog sa kilid sa higdaanan niini ug iyang gibadlong ang hilanat, ug naayo ang babaye. Unya mibangon dayon kini ug gisilbihan niya ug pagkaon sila si Jesus.

40Sa dihang mosalop na ang adlaw daghang mga tawo ang nagdala sa ilang mga masakiton ngadto kang Jesus. Gipandong ni Jesus ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa kanila ug nangaayo silang tanan. 41Bisan ang mga daotang espiritu gipagawas niya gikan sa daghang mga tawo. Ug samtang nanggawas ang mga daotang espiritu nagasinggit sila kang Jesus, “Ikaw ang Anak sa Dios!” Apan gibadlong sila ni Jesus ug gidid-an sa pagsulti niini, tungod kay nahibaloan man nila nga siya mao ang Cristo.

42Sa dihang namanagbanag na, mibiya si Jesus niadto nga lungsod ug miadto sa kamingawan. Gipangita siya sa mga tawo ug sa dihang nakita nila siya, nagpakilooy sila nga dili una siya mobiya sa ilang dapit. 43Apan miingon si Jesus kanila, “kinahanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios, kay gipadala ako tungod niini.” 44Unya nagpadayon si Jesus sa pagwali sa mga simbahan sa mga Judio didto sa Judea.