Lucas 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Lucas 3:1-38

Ang Pagwali ni Juan nga Tigbautismo

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Juan 1:19-28)

1-2Human molabay ang pipila ka tuig, may gisulti ang Dios kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa kamingawan. Kini nahitabo sa ika-15 ka tuig sa pagdumala ni Tiberio nga Emperador sa Roma. Niining tuiga usab, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, ug si Herodes ang pangulo sa Galilea. Si Felipe nga igsoon ni Herodes ang pangulo sa Iturea ug Traconite; ug si Lisanias ang pangulo sa Abilene. Si Anas ug si Caifas ang mga pangulong pari. 3Tungod sa gisulti sa Dios kang Juan, miadto siya sa mga dapit nga duol sa Suba sa Jordan ug nagwali. Miingon siya sa mga tawo, “Paghinulsol kamo sa inyong mga sala, ug magpabautismo aron pasayloon kamo sa Dios.” 4Pinaagi niining iyang gihimo natuman ang gisulat ni Propeta Isaias:

“May magwalig makusog sa kamingawan. Mag-ingon siya sa mga tawo,

‘Andama ninyo ang agianan alang sa Ginoo.

Tul-ira ang dalan nga iyang pagaagian!

5Ang tanang libaong tambakan,

Ug ang tanang bukid ug bungtod patagon.

Ang nagliko-likong dalan tul-iron.

Ug ang mga libaongon ug batoon nga dalan ayohon.

6Ug makita sa tanang mga tawo kon unsa ang himuon sa Dios sa pagluwas kanila.’ ”3:6 Tan-awa usab ang Isa. 40:3-5.

7Daghan ang mga tawo nga miadto kang Juan aron magpabautismo. Miingon si Juan kanila, “Kamong mga kaliwat sa mga bitin! Kinsa ang nagaingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na muabot? 8Kon tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatud-i ninyo kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ayaw kamo pag-ingon nga dili kamo silotan tungod kay mga kaliwat kamo ni Abraham. Kay bisan gani kining mga bato mahimong himuon sa Dios nga mga anak ni Abraham. 9Timan-i ninyo kini: ang atsa andam na aron iputol sa punoan sa mga kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga ug maayong bunga putlon ug ilabay sa kalayo.”

10Nangutana ang mga tawo kang Juan, “Unsa man diay ang among himuon?” 11Mitubag si Juan, “Kon kinsa kaninyo ang may duha ka bisti ihatag ang usa sa walay bisti. Ug kon kinsa kaninyo ang may pagkaon, hatagi kadtong walay pagkaon.” 12May mga maniningil ug buhis nga miadto usab kang Juan aron magpabautismo. Miingon sila kang Juan, “Magtutudlo, unsa may among himuon?” 13Mitubag si Juan, “Kon maningil kamo ug buhis, ayaw kamo paningil ug sobra sa gipasingil kaninyo sa gobyerno.” 14May mga sundalo usab nga nangutana, miingon sila, “Unya, kami, unsa may among himuon?” Mitubag si Juan kanila, “Ayaw kamo pagpanghulga o pagpamutangbutang aron makapanguwarta. Kinahanglan nga makontento kamo sa inyong suhol.”

15Pagkadungog sa mga tawo sa mga pagpanudlo ni Juan, naghuna-huna sila nga tingali si Juan mao na ang Cristo nga ilang gipaabot. 16Apan miingon si Juan kanila, “Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan may muabot nga mas gamhanan pa kay kanako. Ug dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon.3:16 dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon: sa literal, dili takos nga motangtang sa hikot sa iyang sandalyas. Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. 17Sama siya sa tawo nga nagapalid sa iyang giani aron ilain ang timgas gikan sa tahop. Ang timgas ibutang niya sa bodega apan ang tahop sunogon niya sa kalayo nga dili gayod mapalong.”

18Daghan pang mga butang sa pagpangdasig ang gitudlo ni Juan sa iyang pagwali sa Maayong Balita ngadto sa mga tawo. 19Bisan gani si Herodes nga pangulo sa Galilea gibadlong ni Juan tungod kay gihimo niyang kabit ang iyang bayaw nga si Herodias ug tungod sa daghan pang mga daotan nga iyang gihimo. 20Ug sa kaulahian nadugangan pa gayod ang sala ni Herodes tungod sa iyang pagpapriso kang Juan.

Ang Pagbautismo kang Jesus

(Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11)

21Usa ka adlaw, human mabautismohi ni Juan ang mga tawo, si Jesus nagpabautismo usab. Samtang nagaampo si Jesus, naabli ang langit 22ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo nga sama sa dagway sa salampati. Unya may tingog nga nadungog gikan sa langit nga nagaingon, “Ikaw ang akong pinalanggang Anak. Nalipay gayod ako kanimo.”

Ang mga Kagikan ni Jesus

(Mat. 1:1-17)

23Mga 30 na ang edad ni Jesus sa dihang nagsugod siya sa iyang buluhaton. Sa huna-huna sa mga tawo, anak siya ni Jose nga anak ni Eli. 24Si Eli anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Melki. Si Melki anak ni Janai. Si Janai anak ni Jose. 25Si Jose anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos. Si Amos anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli. Si Esli anak ni Nagai. 26Si Nagai anak ni Maat. Si Maat anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Semei. Si Semei anak ni Josec. Si Josec anak ni Juda. 27Si Juda anak ni Joanan. Si Joanan anak ni Resa. Si Resa anak ni Zerubabel. Si Zerubabel anak ni Shealtiel. Si Shealtiel anak ni Neri. 28Si Neri anak ni Melki. Si Melki anak ni Adi. Si Adi anak ni Cosam. Si Cosam anak ni Elmadam. Si Elmadam anak ni Er. 29Si Er anak ni Josue. Si Josue anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim. Si Jorim anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. 30Si Levi anak ni Simeon. Si Simeon anak ni Juda. Si Juda anak ni Jose. Si Jose anak ni Jonam. Si Jonam anak ni Eliakim. 31Si Eliakim anak ni Melea. Si Melea anak ni Mena. Si Mena anak ni Matata. Si Matata anak ni Natan. Si Natan anak ni David. 32Si David anak ni Jesse. Si Jesse anak ni Obed. Si Obed anak ni Boaz. Si Boaz anak ni Salmon.3:32 Salmon: sa uban nga Griego nga teksto, Sala. Si Salmon anak ni Naason. 33Si Naason anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin. Si Admin anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron. Si Hezron anak ni Perez. Si Perez anak ni Juda. 34Si Juda anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera. Si Tera anak ni Nahor. 35Si Nahor anak ni Serug. Si Serug anak ni Reu.3:35 Reu: Mao kini sa Hebreo. Sa Griego, Ragau. Si Reu anak ni Peleg. Si Peleg anak ni Heber. Si Heber anak ni Shela.3:35 Shela: Mao kini sa Hebreo. Sa Griego, Sala. 36Si Shela anak ni Cainan. Si Cainan anak ni Arfaxad. Si Arfaxad anak ni Shem. Si Shem anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamec. 37Si Lamec anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoc. Si Enoc anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalalel. Si Mahalalel anak ni Kenan.3:37 Kenan: Mao kini sa Hebreo. Sa Griego, Cainam. 38Si Kenan anak ni Enosh. Si Enosh anak ni Set. Si Set anak ni Adan. Si Adan anak sa Dios.