Josue 7 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 7:1-26

Ang Sala ni Acan

1Apan gilapas gayod sa mga Israelinhon ang sugo sa Ginoo nga dili manguha sa bisan unsa nga gihalad na sa hingpit sa Ginoo. Nanguha si Acan sa mga butang nga dili angay kuhaon, busa nasuko pag-ayo ang Ginoo kanila. Kini si Acan anak ni Carmi. Si Carmi anak ni Zabdi. Si Zabdi anak ni Zera. Kini sila sakop sa tribo ni Juda.

2Gikan sa Jerico nagsugo si Josue ug mga tawo nga mangispiya sa Ai, usa ka lungsod sa sidlakang bahin sa Betel, nga duol sa Bet Aven. Busa nanglakaw ang maong mga tawo sa pagpangispiya. 3Pagbalik nila, miingon sila kang Josue, “Dili na kinahanglang mosulong kitang tanan sa Ai, kay gamay lang ang mga lumulupyo niini. Pagpadala lang ug 2,000 o 3,000 ka mga tawo sa pagsulong niini.” 4Busa mga 3,000 ka mga Israelinhon ang misulong sa Ai, apan gipildi sila sa mga taga-Ai. 5Gigukod sila gikan sa pultahan sa lungsod hangtod sa Shebarim,7:5 Shebarim: o, kuhaanan sa dagkong mga bato. ug mga 36 kanila ang namatay samtang nagalugsong sila sa kabukiran. Busa nawad-an ug kaisog ang mga Israelinhon ug nangahadlok.

6Tungod sa kasubo, gigisi ni Josue ug sa mga tigdumala sa Israel ang ilang mga bisti, ug gibutangan nila ug abo ang ilang mga ulo, ug mihapa sila sa atubangan sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoo hangtod sa gabii. 7Miingon si Josue, “O Ginoong Dios, nganong gipatabok mo pa kami sa Suba sa Jordan kon ipapildi mo man lang kami sa mga Amorihanon? Maayo pa ug nagpabilin na lang kami sa tabok sa Jordan. 8O Ginoo, unsa na may akong isulti karon nga misibog man ang mga Israelinhon sa ilang mga kaaway? 9Kon mabalitaan kini sa mga Canaanhon ug sa uban pa nga taga-dinhi, libotan kami nila ug pamatyon. Unsa may imong buhaton sa pagpanalipod sa imong dungog?”

10Miingon ang Ginoo kang Josue, “Tindog! Nganong nagahapa ka man? 11Nakasala ang Israel! Gilapas nila ang akong kasabotan. Nanguha sila sa mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. Gikawat nila kini, namakak sila bahin niini, ug giipon nila kini sa ilang mga kabtangan. 12Mao kini ang hinungdan kon nganong dili sila makasukol sa ilang mga kaaway. Nanibog sila sa ilang mga kaaway tungod kay sila mismo laglagon ingon nga halad nga hingpit alang kanako. Dili na ako mouban kaninyo hangtod dili ninyo laglagon ang mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako.7:12 mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako: Tan-awa ang 6:17.

13“Tindog ug ingna ang katawhan nga manghinlo sa ilang kaugalingon alang sa pag-atubang kanako ugma tungod kay ako, ang Ginoo nga Dios sa Israel, nagaingon: ‘Kamong mga Israelinhon, may gitago kamong mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako. Dili kamo makasukol sa inyong mga kaaway hangtod dili makuha kining mga butanga gikan kaninyo. 14Busa ugma sa buntag, moduol kamo kanako sumala sa inyong tribo. Ang tribo nga itudlo ko nga nakasala moduol sumala sa iyang kaliwat. Ang kaliwat nga itudlo ko nga nakasala moduol sumala sa ilang pamilya. Ug ang pamilya nga itudlo ko nga nakasala moduol sa tagsa-tagsa. 15Ang tawo nga itudlo ko nga nagtago sa mga butang nga gihalad na sa hingpit kanako sunogon uban sa iyang pamilya ug sa tanan niyang kabtangan. Kay gilapas niya ang akong kasabotan ug naghimo siyag makauulaw nga buhat sa Israel.’ ”

16Pagkabuntag, sayo kaayong gipaduol ni Josue sa Ginoo ang mga Israelinhon sumala sa ilang tribo. Ug ang napili kanila mao ang tribo ni Juda. 17Gipaduol niya ang tribo ni Juda, ug napili ang kaliwat ni Zera. Gipaduol niya ang mga kaliwat ni Zera, ug napili ang pamilya ni Zabdi.7:17 Zabdi: o, Zimri. 18Gipaduol niya ang pamilya ni Zabdi, ug ang napili mao si Acan. (Si Acan anak ni Carmi. Si Carmi anak ni Zabdi. Ug si Zabdi anak ni Zera nga sakop sa tribo ni Juda.)

19Miingon si Josue kang Acan, “Anak, pasidunggi ang Ginoo, ang Dios sa Israel, ug isulti ang tinuod diha sa iyang atubangan. Isulti kanako kon unsay imong nahimo. Ayaw kini itago kanako.”

20Mitubag si Acan, “Tinuod nga nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Mao kini ang akong gihimo: 21Sa mga butang nga nailog nato, may nakita akong usa ka matahom nga bisti nga gikan sa Babilonia, salapi nga mga duha ka kilo ug tunga, ug usa ka barita nga bulawan nga mga tunga sa kilo. Naibog kaayo ako niining mga butanga, mao nga akong gikuha. Gilubong ko kini sa yuta sulod sa akong tolda, ug anaa sa kinailaloman ang salapi.”

22Busa nagpadagan si Josue ug mga tawo ngadto sa tolda ni Acan. Ug tuod man nakita nila didto ang mga butang nga gilubong, ug ang pilak anaa sa kinailaloman. 23Gidala nila kini ngadto kang Josue ug sa tanang mga Israelinhon, ug gibutang sa presensya sa Ginoo.

24Unya gidala ni Josue ug sa tanang mga Israelinhon si Acan didto sa Lugut sa Acor,7:24 Acor: Ang buot ipasabot, kasamok. apil ang pilak, ang bisti, ang usa ka barita nga bulawan, ang iyang mga anak, ang iyang mga baka, mga asno, mga karnero, tolda, ug ang tanan niyang kabtangan. 25Miingon si Josue kang Acan, “Nganong gidad-an mo man kami ug kasamok? Nan, karon padalhan ka usab sa Ginoo ug kasamok.”

Unya gibato sa mga Israelinhon si Acan hangtod nga namatay. Gibato usab nila ang iyang pamilya ug gisunog ang iyang mga kabtangan. 26Pagkahuman, gitabonan nila si Acan ug mga bato. Anaa pa kining mga batoha hangtod karon. Ug kadtong dapita gitawag nga Lugut sa Acor hangtod karon.

Unya nahupay ang kasuko sa Ginoo.