Ang Pulong Sa Dios

Josue 21:1-45

Ang mga Lungsod alang sa Tribo ni Levi

1Unya, ang mga pangulo sa mga kaliwat ni Levi miadto kang Eleazar nga pari, kang Josue nga anak ni Nun, ug sa mga pangulo sa matag tribo sa Israel 2didto sa Shilo sa yuta sa Canaan. Miingon sila kanila, “Nagsugo ang Ginoo pinaagi kang Moises nga hatagan kamig mga lungsod nga among kapuy-an ug mga pasibsiban alang sa among kahayopan.” 3Busa sumala sa sugo sa Ginoo, gihatagan ang mga kaliwat ni Levi ug mga lungsod ug mga yuta nga pastohan gikan sa mga bahin sa yuta sa mga Israelinhon.

4Ang una nga nakadawat ug mga lungsod mao ang mga kaliwat ni Kohat. Kabahin sa kaliwat ni Kohat ang mga kaliwat ni Aaron, ug gihatagan sila ug 13 ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa mga tribo nila ni Juda, Simeon, ug Benjamin. 5Ang uban sa mga kaliwat ni Kohat gihatagan ug 10 ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa mga tribo nila ni Efraim, Dan, ug sa katunga sa tribo ni Manase.

6Ang mga kaliwat ni Gershon gihatagan ug 13 ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa mga tribo nila ni Isacar, Asher, Naftali, ug sa katunga sa tribo ni Manase sa Basan.

7Ang mga kaliwat ni Merari gihatagan ug 12 ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa mga tribo nila ni Reuben, Gad, ug Zebulun.

8Pinaagi sa pagripa, gihatagan sa mga Israelinhon ang mga kaliwat ni Levi ug mga lungsod ug mga pastohan, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

9-10Mao kini ang mga lungsod nga gikan sa kayutaan sa mga tribo ni Juda ug ni Simeon nga gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Aaron. Kini sila mga kaliwat ni Kohat nga anak ni Levi. Sila ang unang naripahan nga hatagan ug mga lungsod. 11Gihatag kanila ang Kiriat Arba (nga mao ang Hebron) sa kabukiran sa Juda, lakip na ang mga pastohan sa palibot niini. (Si Arba mao ang amahan21:11 amahan: o, katigulangan. ni Anak.) 12Apan ang mga kaumahan ug mga baryo sa palibot niini nga lungsod gihatag na kang Caleb nga anak ni Jefune isip iyang bahin. 13Busa gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Aaron nga pari ang Hebron (nga usa sa mga lungsod nga dalangpanan, diin makadangop ang usa ka tawong nakapatay nga dili tinuyo). Gihatag pa gayod kanila ang Libna, 14Jatir, Eshtemoa, 15Holon, Debir, 16Ain, Juta, ug Bet Shemesh, lakip ang mga pastohan niini—9 ka mga lungsod ang gikan sa kayutaan sa mga tribo ni Simeon ug ni Juda.

17-18Gihatag pa gayod kanila ang upat ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Benjamin. Kini mao ang Gibeon, Geba, Anatot, ug Almon, lakip ang mga pastohan niini.

1913 tanan ka mga lungsod, lakip ang mga pastohan niini, ang naangkon sa mga pari nga kaliwat ni Aaron.

20-22Ang ubang mga kaliwat ni Kohat nga gikan sa tribo ni Levi nakaangkon ug upat ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Efraim. Kini mao ang Shekem sa kabungtoran sa Efraim (nga usa sa mga lungsod nga dalangpanan, diin makadangop ang usa ka tawong nakapatay nga dili tinuyo), ang Gezer, Kibzaim, ug Bet Horon, lakip ang mga pastohan niini.

23-24Gihatag pa gayod kanila ang upat ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Dan: ang Elteke, Gibeton, Ayalon, ug Gat Rimon, lakip ang mga pastohan niini.

25Ug gikan usab sa kayutaan sa katunga sa tribo ni Manase sa kasadpan, naangkon nila kining duha ka lungsod: ang Taanak ug Gat Rimon, lakip ang mga pastohan niini. 26Napulo tanan ka mga lungsod, lakip ang mga pastohan niini, ang naangkon sa ubang mga kaliwat ni Kohat.

27Ang mga kaliwat ni Gershon nga gikan usab sa tribo ni Levi nakaangkon ug duha ka lungsod gikan sa kayutaan sa katunga sa tribo ni Manase sa sidlakan. Kini mao ang Golan sa Basan (nga usa sa mga lungsod nga dalangpanan, diin makadangop ang usa ka tawong nakapatay nga dili tinuyo), ug ang Beeshtera, lakip ang mga pastohan niini. 28-29Gihatag pa gayod kanila ang upat ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Isacar: ang Kishion, Daberat, Jarmut, En Ganim, lakip ang mga pastohan niini. 30-31Ug gikan sa kayutaan sa tribo ni Asher, naangkon nila kining upat ka mga lungsod: ang Mishal, Abdon, Helkat, ug Rehob, lakip ang mga pastohan niini. 32Gihatag pa gayod kanila ang tulo ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Naftali. Kini mao ang Kedesh sa Galilea (nga usa usab sa mga lungsod nga dalangpanan, diin makadangop ang usa ka tawong nakapatay nga dili tinuyo), ang Hamot Dor, ug ang Kartan, lakip ang mga pastohan niini. 3313 tanan ka mga lungsod, lakip ang mga pastohan niini, ang naangkon sa mga kaliwat ni Gershon.

34-35Ang nahibiling mga kaliwat ni Levi nga mga kaliwat ni Merari nakaangkon ug upat ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Zebulun. Kini mao ang Jokneam, Karta, Dimna, ug Nahalal, lakip ang mga pasabsaban niini. 36-37Gihatag pa gayod kanila ug upat ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Reuben. Kini mao ang Bezer, Jahaz, Kedemot, ug Mefaat, lakip ang mga pasibsibanan niini. 38-39Gihatag pa gayod kanila ang upat ka mga lungsod gikan sa kayutaan sa tribo ni Gad. Kini mao ang Ramot sa Gilead (nga usa sa mga lungsod nga dalangpanan, diin makadangop ang usa ka tawong nakapatay nga dili tinuyo), ang Mahanaim, Heshbon, ug Jazer, lakip ang mga pastohan niini. 4012 tanan ka mga lungsod, lakip ang mga pastohan niini, ang naangkon sa mga kaliwat ni Merari nga gikan sa tribo ni Levi.

41-4248 tanan ka mga lungsod, lakip ang mga pastohan niini, ang naangkon sa mga kaliwat ni Levi gikan sa kayutaan nga gipanag-iya sa mga Israelinhon.

43Niining paagiha gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel ang tanang kayutaan nga iyang gisaad sa ilang mga katigulangan. Sa dihang nasakop na nila kini, didto na sila nanimuyo. 44Gihatagan sila sa Ginoo ug kalinaw gikan sa ilang mga kaaway sa palibot, sumala sa gisaad sa Ginoo sa ilang mga katigulangan. Wala sila mapildi sa ilang mga kaaway tungod kay gipadaog sila sa Ginoo batok sa tanan nilang mga kaaway. 45Gituman gayod sa Ginoo ang tanan niyang gisaad sa katawhan sa Israel.