Ang Pulong Sa Dios

Josue 20:1-9

Ang mga Lungsod nga Dalangpanan

(Num. 35:9-15; Deu. 19:1-13)

1Unya, miingon ang Ginoo kang Josue, 2“Ingna ang mga Israelinhon nga magpili silag mga lungsod nga dalangpanan sumala sa giingon ko kaninyo kaniadto pinaagi kang Moises. 3Ang tawo nga makapatay, apan dili tinuyo, makadangop didto ug mapanalipdan gikan sa mga tawo nga buot manimalos kaniya. 4Modangop siya sa bisan asa niini nga mga lungsod, ug moatubang sa mga tigdumala didto sa pultahan sa lungsod ug mopasabot kanila sa nahitabo. Unya pasudlon nila siya ug hatagan ug dapit nga kapuy-an. 5Kon gukdon siya didto sa buot manimalos kaniya, kinahanglan dili siya itugyan sa mga lumulupyo didto tungod kay wala niya tuyoa ang pagpatay sa iyang isigka-tawo, ug dili usab kini tungod sa kasuko. 6Magpabilin siya sa maong lungsod hangtod mahusay ang iyang kaso atubangan sa katilingban, ug hangtod mamatay ang pangulong pari nga nagaalagad nianang higayona. Unya makapauli na siya sa ila.”

7Busa gipili nila ang Kedesh sa Galilea sa kabukiran sa Naftali, ang Shekem sa kabungtoran sa Efraim, ug ang Kiriat Arba (nga mao ang Hebron) sa kabukiran sa Juda. 8Sa sidlakang bahin sa Suba sa Jordan duol sa Jerico, gipili nila ang Bezer sa kamingawan sa kapatagan nga sakop sa tribo ni Reuben, ang Ramot sa Gilead nga sakop sa tribo ni Gad, ug ang Golan sa Basan nga sakop sa tribo ni Manase. 9Mao kini ang mga lungsod nga dalangpanan nga gipili alang sa mga Israelinhon ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila. Si bisan kinsa nga makapatay nga dili tinuyo makadangop didto, aron dili siya mapatay sa mga buot manimalos kaniya samtang wala pa mahusay ang iyang kaso atubangan sa katilingban.