Ang Pulong Sa Dios

Josue 16:1-10

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Efraim ug Manase

1Ang kayutaan nga gihatag ngadto sa mga kaliwat ni Jose naggikan sa Suba sa Jordan duol sa Jerico, sa sidlakang bahin sa mga tuboran sa Jerico, paingon sa kamingawan ug sa kabukiran hangtod sa Betel. 2Gikan sa Betel (nga mao ang Luz16:2 nga mao ang Luz: Mao kini sa Septuagint (tan-awa usab sa 18:13). Sa Hebreo, paingon sa Luz.), agi sa Atarot diin nagapuyo ang mga Arkanhon. 3Unya milugsong kini ngadto sa kasadpan paingon sa dapit sa mga Jafletihanon hangtod sa utlanan sa Bet Horon, lahos sa Gezer hangtod sa Dagat sa Mediteraneo. 4Mao kini ang bahin nga naangkon sa mga tribo ni Manase ug ni Efraim nga mga kaliwat ni Jose.

5Mao kini ang bahin sa tribo ni Efraim nga gihatag ngadto sa matag pamilya: ang utlanan niini sa sidlakan nagsugod sa Atarot Adar paingon sa ibabaw sa Bet Horon 6lahos ngadto sa Dagat sa Mediteraneo. Ang utlanan sa amihan nagsugod sa Micmetat. Unya miliko kini pasidlakan sa Taanat Shilo, agi sa sidlakan sa Janoa. 7Gikan sa Janoa milugsong kini sa Atarot ug Naara, agi sa Jerico paingon sa Suba sa Jordan. 8Gikan sa Tapua, ang utlanan mipaingon sa kasadpan, ug misubay sa lugut sa Kana lahos sa Dagat sa Mediteraneo. Mao kini ang mga yuta nga gihatag ngadto sa tribo ni Efraim nga gibahin ngadto sa matag pamilya. 9Lakip niini ang ubang mga lungsod ug mga baryo nga nasakop sa yuta sa mga kaliwat ni Manase. 10Wala nila aboga ang mga Canaanhon nga nagapuyo sa Gezer, busa may mga Canaanhon nga nagapuyo uban sa mga Efraiminhon hangtod karon, apan gihimo silang mga ulipon.