Ang Pulong Sa Dios

Josue 10:1-43

Napildi sa Israel ang mga Taga-Habagatan

1Nabalitaan ni Adoni-Zedek nga hari sa Jerusalem nga giilog ni Josue ang Ai ug gilaglag niya kini sa hingpit ug gipatay ang hari niini sama usab sa iyang gihimo sa Jerico ug sa hari niini. Nabalitaan usab niya nga ang mga taga-Gibeon nakighigala sa mga Israelinhon ug nagpuyo uban kanila. 2Nahadlok gayod siya ug ang iyang katawhan kay nasayod sila nga ang Gibeon usa ka gamhanan nga lungsod nga may kaugalingon usab nga hari. Ug mas dako pa kini kaysa Ai ug ang mga sundalo niini maayong makig-away. 3Busa nagpadala ug mensahe si Haring Adoni Zedek kanila ni Hoham nga hari sa Hebron, Piram nga hari sa Jarmut, Jafia nga hari sa Lakish, ug Debir nga hari sa Eglon nga nagaingon: 4“Tabangi ninyo ako sa pagsulong sa Gibeon tungod kay nakighigala kini kang Josue ug sa mga Israelinhon.” 5Busa naghiusa kining lima ka mga hari nga Amorihanon: ang hari sa Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, ug Eglon. Gitigom nila ang ilang mga sundalo ug gisulong ang Gibeon.

6Nagpadala ang mga taga-Gibeon ug mensahe kang Josue didto sa kampo niini sa Gilgal. Miingon sila, “Ayaw kamig pasagdi nga imong mga sulugoon. Anhi dayon kamo dinhi ug luwasa kami. Tabangi kami kay naghiusa batok kanamo ang tanang mga hari nga Amorihanon nga nagapuyo sa mga bukid.” 7Busa milakaw si Josue uban ang tanan niyang mga sundalo, apil ang tanang hanas kaayo sa pagpakiggira. 8Miingon ang Ginoo kang Josue, “Ayaw kahadlok kanila. Gitugyan ko na sila sa imong mga kamot. Walay bisan usa kanila nga makapildi kanimo.”

9Tibuok gabiing nanglakaw silang Josue gikan sa Gilgal, ug gisulong nila ang mga kaaway nga wala makabantay. 10Gipataranta sa Ginoo ang mga kaaway sa dihang nagkaatbang sila sa mga Israelinhon, ug daghan kanila ang gipamatay didto sa Gibeon. Ang uban kanila gigukod ug gipamatay diha sa agianan patungas sa Bet Horon hangtod sa Azeka ug Makeda. 11Samtang nagapalugsong sila sa Bet Horon paingon sa Azeka palayo sa mga Israelinhon, gipaulanan sila sa Ginoo ug dagkong mga batunaw10:11 batunaw: Sa uban nga Binisaya, yelo. ug nangamatay sila. Mas daghan pa ang nangamatay pinaagi sa batunaw kaysa espada sa mga Israelinhon.

12Sa adlaw nga gipadaog sa Ginoo ang mga Israelinhon batok sa mga Amorihanon, nagaampo si Josue sa Ginoo. Ug miingon siya samtang nagapamati ang mga Israelinhon, “Adlaw, pagpundo sa ibabaw sa Gibeon! Bulan, pagpundo sa ibabaw sa Kapatagan sa Ayalon!” 13Busa mipundo ang adlaw ug ang bulan hangtod nga napildi sa mga Israelinhon ang ilang mga kaaway.

Kini nga hitabo nahisulat sa Libro ni Jashar. Mipundo ang adlaw sa tunga-tunga sa langit, ug wala kini mosalop sa tibuok adlaw. 14Sukad-sukad wala pa gayoy nahitabo nga sama niini nga gidungog sa Ginoo ang ingon niana nga hangyo sa tawo. Tinuod gayod nga nakiggira ang Ginoo alang sa Israel.

15Unya mibalik si Josue ug ang tanang Israelinhon sa ilang kampo sa Gilgal.

Gipatay ang Lima ka Hari nga Amorihanon

16Nangikyas ang lima ka mga hari ug nanago sa langub sa Makeda. 17Apan may nakakita nga nanago sila didto, ug gisulti kini kang Josue. 18Busa miingon si Josue, “Taboni ninyo ug dagkong mga bato ang baba sa langub ug unya pabantayi kini. 19Apan ayaw kamo pagpundo didto, gukda hinuon ninyo ug sulonga ang nahibiling mga kaaway. Ayaw ninyo tugoti nga makasulod sila sa ilang mga lungsod, kay gitugyan na sila kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios.”

20Halos nahurot ug patay ni Josue ug sa mga Israelinhon ang ilang mga kaaway. Apan may pipila nga nakaikyas ug nakasulod balik sa ilang pinarilan nga mga lungsod. 21Unya namalik ang tanang mga sundalo kang Josue sa ilang kampo sa Makeda. Sukad niadto, wala nay nangahas ug sulti batok sa mga Israelinhon.

22Unya, mimando si Josue, “Ablihi ninyo ang langub ug dad-a dinhi kanako ang lima ka mga hari.” 23Busa gikuha nila ug gidala kang Josue ang lima ka mga hari: ang hari sa Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, ug Eglon. 24Sa dihang nadala na kining lima ka mga hari kang Josue, gitigom niya ang tanang mga Israelinhon ug gimandoan ang mga komander sa iyang mga sundalo, “Dali kamo, ug tumbi ninyo ang mga liog niining mga hari.” Busa miduol sila ug gitumban nila ang mga liog sa mga hari. 25Miingon si Josue kanila, “Ayaw kamo kahadlok o kaluya. Lig-ona ang inyong kaugalingon ug pagmaisogon. Kay mao kini ang himuon sa Ginoo sa tanan ninyong mga kaaway.” 26Unya gipamatay ni Josue ang lima ka mga hari ug gipatuhog didto sa lima ka mga kahoy hangtod sa hapon. 27Sa pagsalop na sa adlaw, gipakuha ni Josue ang ilang mga patayng lawas ug gipalabay didto sa langub nga ilang gitagoan. Gitabonan nila ug dagkong mga bato ang baba sa langub, ug tua pa kining mga batoha hangtod karon.

Gisakop ni Josue ang Uban pang mga Dapit sa mga Amorihanon

28Niadtong adlawa, gisakop ni Josue ang Makeda. Gipatay niya ang tanang mga lumulupyo niini apil ang ilang hari. Gilaglag niya kini sa hingpit ug wala gayoy nahibiling buhi. Gihimo ni Josue sa hari sa Makeda ang gihimo niya sa hari sa Jerico.

29Gikan sa Makeda, miadto si Josue ug ang mga Israelinhon sa Libna ug gisulong nila kini. 30Gitugyan usab kanila sa Ginoo kining lungsora ug ang hari niini. Gipamatay nila ang tanang lumulupyo niini, ug wala gayoy nahibiling buhi. Gihimo usab ni Josue sa hari sa Libna ang sama sa gihimo niya sa hari sa Jerico.

31Gikan sa Libna, miadto si Josue ug ang mga Israelinhon sa Lakish. Gilibotan nila kini ug gisulong. 32Gitugyan sa Ginoo ang Lakish ngadto sa mga Israelinhon sa ikaduhang adlaw sa panag-away. Sama sa ilang gihimo sa Libna, gipamatay nila ang tanang mga lumulupyo didto. 33Sa dihang ginasulong pa lang nila ang Lakish, si Horam nga hari sa Gezer ug ang iyang mga sundalo mitabang sa Lakish, apan gipildi gihapon sila nilang Josue ug wala gayoy nahibilin kanilang buhi.

34Gikan sa Lakish, miadto si Josue ug ang mga Israelinhon sa Eglon. Gilibotan usab nila kini ug gisulong. 35Nianang adlawa, nasakop nila ang Eglon ug gipamatay ang tanang lumulupyo niini. Gilaglag nila kini sa hingpit sama sa ilang gihimo sa Lakish.

36Gikan sa Eglon, mitungas si Josue ug ang mga Israelinhon ngadto sa Hebron ug gisulong nila kini. 37Gisakop nila ang lungsod, ug gipatay nila ang hari ug ang tanang lumulupyo niini, apil ang mga tawo sa mga kabaryohan nga sakop sa Hebron. Wala gayoy nahibiling buhi. Gilaglag nila sa hingpit ang tibuok lungsod sama sa ilang gihimo sa Eglon.

38Unya namalik silang Josue ug ang mga Israelinhon ug gisulong ang Debir. 39Giilog nila ang lungsod ug gipatay ang hari ug ang tanang mga lumulupyo niini, apil ang mga tawo sa kabaryohan nga sakop sa Debir. Gilaglag nila kini sa hingpit ug wala gayoy nabiling buhi. Ang gihimo nila ngadto sa Hebron ug Libna ug sa mga hari niini, gihimo usab nila sa Debir ug sa hari niini.

40Busa nailog ni Josue ang tibuok yuta—ang mga bukid, ang Negev, ang kabungtoran sa kasadpan,10:40 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela. ug ang ubos nga mga bahin, ingon man ang mga hari niining mga dapita. Gilaglag nila sa hingpit ang tanang lumulupyo niini ug wala gayoy nahibiling buhi. Gihimo nila kini sumala sa sugo sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 41Gilaglag ni Josue ang mga dapit gikan sa Kadesh Barnea hangtod sa Gaza, ug ang tibuok nga kayutaan sa Goshen hangtod sa Gibeon. 42Nailog ni Josue kining tanang mga yutaa ug gidakop ang mga hari niini sa usa lang ka pagsulong, kay ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nagtabang sa ilang pagpakiggira. 43Pagkahuman niini, mibalik si Josue ug ang tanang Israelinhon sa ilang kampo sa Gilgal.