Job 31 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Job 31:1-40

1“Misaad ako sa akong kaugalingon nga dili gayod motan-aw nga may kaibog sa mga dalaga. 2Kay unsay balos nga ihatag sa Makagagahom nga Dios sa langit sa ginahimo sa tawo? 3Dili ba kalaglagan ug katalagman alang sa nagahimog daotan? 4Nasayod ang Dios sa tanan kong ginahimo. 5Kon nagabakak ako ug nagapanglimbong, 6pasagdi nga ang Dios ang mohukom kanako, kay siya ang nakahibalo kon nakasala ako. 7Kon wala ako magsubay sa husto nga dalan, o gipaundayonan ko ang kaibog sa akong mga mata, ug gihugawan ko ang akong kaugalingon, 8hinaut pa nga mangadaot ang akong mga tanom o kaonon kini sa uban. 9Kon natintal ako sa babaye o nakagusto sa asawa sa akong silingan, 10hinaut pa nga ilogon o dulogan sa laing lalaki ang akong asawa. 11Kay ang pagpanapaw makauulaw nga sala, ug angay gayod nga silotan ang nagahimo niini. 12Sama kini sa kalayo nga molamoy sa tanan kong kabtangan.

13“Kon gibale-wala ko ang reklamo sa akong mga sulugoon kanako, 14unsay akong mahimo kon hukman ako sa Dios? Unsay akong itubag kon sukitsukiton niya ako? 15Dili ba nga ang Dios nga naghimo kanako mao usab ang naghimo sa akong mga sulugoon?

16“Kon wala ako motabang sa mga kabos ug sa mga biyuda nga naglisod, 17ug gihikawan ko ug pagkaon ang mga ilo, hinaut pa nga silotan ako sa Dios. 18Apan sukad sa batan-on pa ako giatiman ko na ang mga ilo; sa tibuok kong kinabuhi wala ako magpasagad sa mga biyuda. 19Kon may makita akong tawo nga nagaantos sa katugnaw tungod sa kakulang sa bisti, 20ginahatagan ko kinig bisti nga pangtugnaw nga hinimo sa balhibo sa akong mga karnero. Unya nagpasalamat kini kanako sa kinasingkasing. 21Kon gidagmalan ko ang usa ka ilo, tungod kay nahibalo ako nga may impluwensya ako sa hukmanan, 22hinaut pa nga maputol ang akong bukton. 23Dili ko mahimo kanang mga butanga, kay nahadlok ako sa silot ug sa gahom31:23 gahom: o, pagkahalangdon. sa Dios.

24“Wala ako nagsalig sa akong bahandi o naghunahuna nga makahatag kini kanakog siguridad. 25Wala ako magpahambog sa akong daghang bahandi ug sa tanang kabtangan nga naangkon ko. 26Wala ako nagsimba sa adlaw nga nagasidlak, o ang katahom sa paglihok sa bulan. 27Ug wala matintal sa tago ang akong kasingkasing sa pagsimba niini. 28Kon gihimo ko kini nga mga sala angay akong silotan, kay nagluib ako sa Dios nga anaa sa langit.

29“Wala ako magmaya sa dihang nalaglag ang akong mga kaaway o sa dihang midangat kanila ang kalisod. 30Wala ako magpakasala pinaagi sa pagtunglo kanila. 31Wala gayoy nagutman sa akong panimalay. 32Wala ko pasagdi ang mga dumuduong nga makatulog bisan asa kay kanunayng abli ang akong panimalay alang kanila. 33Wala ko itago ang akong sala sama sa gihimo sa uban. 34Wala ako maghilom-hilom o magtago-tago tungod sa kahadlok sa isulti sa mga tawo.

35“Kon aduna lang untay mamati kanako! Mopirma ako sa pagpamatuod nga wala akoy sala. Kon may reklamo ang Makagagahom nga Dios kanako, hangyoon ko siya nga isulti o isulat niya kini. 36Isab-it ko kini sa akong abaga o ibutang sa akong ulo nga daw korona sa pagpakita nga andam ako sa pag-atubang niini. 37Sultihan ko ang Dios sa tanan kong gibuhat. Moatubang ako kaniya sama sa usa ka pangulo nga walay angayng ikaulaw.

38“Kon giabusaran ko ang akong yuta o kon gikawat ko kini sa uban,31:38 sa literal, Kon nagareklamo ang akong yuta batok kanako ug ang gidaro nga yuta basa sa luha. 39o nasakit ko ang mga trabahante sa akong yuta tungod kay gikuha ko ang mga abot nga wala sila bahini, 40hinaut pa nga manurok sa akong yuta ang mga sampinit ug mga sagbot imbis nga trigo ug barley.”

Dinhi nahuman ang gipanulti ni Job.