Ang Pulong Sa Dios

Job 28:1-28

Misulti si Job bahin sa Kaalam ug Pagsabot

1“May mga minahan nga diin makita ang mga plata, ug may mga dapit diin himuong lunsay ang bulawan. 2Ang puthaw makuha gikan sa yuta, ug ang bronsi tunawon gikan sa mga bato. 3Nagagamit ang mga tawo ug suga para hayag ang ilang pagkutkot sa mga bato sa kinahiladman sa yuta. 4Nagakutkot silag agianan sa minahan, sa lugar nga walay namuyo o dili agian sa mga tawo. Manaog sila didto ginamit ang pisi nga maglabyog-labyog. 5Sa ibabaw sa yuta nagatubo ang mga tanom nga gigikanan sa pagkaon, apan sa ilalom sa yuta daw sa gitunaw sa kalayo. 6Ang mga bato sa yuta may mga sapiro28:6 sapiro: Usa ka matang sa mahalong bato. ug ang mga abog niini may bulawan. 7Ang mga agianan ngadto sa minahan wala makit-i sa mga langgam nga nagapangdagit o mga banog, 8ug wala maagii sa mabangis nga mga mananap o sa liyon. 9Kaloton sa mga tawo ang pinakagahi nga mga bato, bisan pa ang ilawom nga bahin sa mga bukid. 10Maghimo silag agianan diha sa dagkong mga bato, ug makaplagan nila ang nagkalain-lain nga mga mahalong bato. 11Kutkoton nila ang tinubdan sa mga suba, ug habwaon nila ang natago nga mga bahandi ug dad-on sa hayag.

12“Apan asa man makaplagi ang kaalam ug panabot? 13Wala mahibalo ang tawo kon asa kini makaplagi.28:13 kon asa kini makaplagi: o, kon unsa kini kabililhon. Dili kini makaplagan dinhi sa kalibotan. 14Dili usab kini makaplagan bisan sa kinahiladman sa dagat. 15Dili kini mapalit ug bulawan o pilak. 16Dili matupngan ang bili niini sa purong bulawan o sa mahalong mga bato nga onix ug sapiro. 17Labaw pa kini sa bulawan o kristal. Dili kini ikabaylo ug alahas nga bulawan. 18Labaw pa kinig bili sa coral, sa haspe, o sa rubi. 19Dili kini matupngan sa topasio nga gikan sa Etiopia28:19 Etiopia: sa Hebreo, Cush. ug dili kini mapalit ug purong bulawan.

20“Nan, asa man makaplagi ang kaalam o ang panabot? 21Walay buhing binuhat nga makakita niini bisan pa ang mga langgam. 22Bisan ang dapit sa kalaglagan, nga mao ang dapit sa mga patay, pulos hungihong lang ang nadungog bahin niini. 23Ang Dios lang gayod ang nakahibalo kon asa makita ang kaalam, 24kay makita niya bisan pa ang kinalayoan nga bahin sa kalibotan, ug makita niya ang tanang anaa sa ubos sa langit. 25Sa dihang gihatagan niya ug gahom ang hangin, ug gisukod niya kon unsa kakusog sa ulan, 26ug sa dihang nagdesisyon siya kon asa moulan ug kon asa mag-agi ang kilat ug dalogdog, 27gipakita niya ang kaalam ug ang kabililhon niini. Gitistingan niya kini ug giaprobahan. 28Unya miingon siya sa mga tawo, ‘May kaalam kamo ug panabot kon magtahod kamo sa Ginoo ug maglikay sa daotan.’ ”