Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 38:1-28

Gibutang si Jeremias sa Bangag nga Pundohanan ug Tubig

1Nakadungog sila si Shefatia nga anak ni Matan, Gedalia nga anak ni Pashur, Jehucal nga anak ni Shelemia, ug si Pashur nga anak ni Malkia sa dihang miingon si Jeremias sa mga tawo, “Miingon ang Ginoo nga 2si bisan kinsa nga magpabilin niini nga siyudad mamatay sa gira, kagutom, ug balatian. Apan ang motahan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga taga-Babilonia dili mamatay. Maluwas siya ug mabuhi. 3Miingon usab ang Ginoo nga sigurado gayong itugyan kini nga siyudad ngadto sa mga taga-Babilonia ug mailog nila kini.”

4Busa miingon ang mga opisyal ngadto sa hari, “Kinahanglang patyon kining tawhana. Madismaya ug mawad-an sa kaisog ang mga sundalo nga nahibilin niini nga siyudad, apil na ang tanang mga tawo, tungod sa iyang gipanulti kanila. Wala siya magtinguha sa kaayohan sa mga tawo kondili sa ilang kalaglagan.” 5Mitubag si Haring Zedekia, “Kamo na ang bahala kaniya. Dili ako makapugong kaninyo.”

6Busa gikuha nila si Jeremias gikan sa giprisohan kaniya ug gitonton nila siya sa bangag nga pundohanan ug tubig didto sa hawanan sa mga guwardya. Ang maong pundohanan ug tubig gipanag-iya ni Malkia nga anak sa hari. Wala na kini tubig apan may lapok, ug halos nalubong si Jeremias didto.

7-8Apan sa dihang nakabalita si Ebed Melec nga taga-Etiopia38:7-8 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush., nga usa sa mga opisyal sa palasyo, nga gibutang si Jeremias sa bangag nga pundohanan ug tubig, miadto siya sa hari didto sa palasyo. Nagalingkod niadtong higayona ang hari sa pultahan nga gitawag ug Benjamin. Miingon siya sa hari, 9“Mahal nga hari, daotan gayod kaayo ang gibuhat niining mga tawhana kang Jeremias. Gibutang nila siya sa bangag nga pundohanan ug tubig. Mamatay gayod siya didto sa kagutom kon mahurot na ang pagkaon sa siyudad.” 10Unya gimandoan sa hari si Ebed Melec, “Pagdala ug 30 ka tawo gikan dinhi ug kuhaa ninyo si Jeremias gikan sa bangag nga pundohanan ug tubig sa dili pa siya mamatay.”

11Busa nagkuha si Ebed Melec ug mga tawo ug miadto siya sa bodega sa palasyo. Nagkuha si Ebed Melec didto ug mga nuog ug gitonton nila kinig pisi kang Jeremias didto sa bangag nga pundohanan ug tubig. 12Giingnan ni Ebed Melec si Jeremias, “Ihapin sa imong ilok ang mga nuog aron dili ka masakitan sa pisi.” Gisunod kadto ni Jeremias, 13ug gibira nila siya gikan sa bangag. Ug nagpabilin nga piniriso si Jeremias didto sa hawanan sa mga guwardya.

Gipatawag Pag-usab ni Haring Zedekia si Jeremias

14Unya, gipatawag ni Haring Zedekia si Jeremias didto sa ikatulong pultahan sa templo sa Ginoo. Miingon si Zedekia kang Jeremias, “May ipangutana ako kanimo, ug gusto ko nga wala kay itago gikan kanako.”

15Miingon si Jeremias kang Zedekia, “Kon sultihan ko ikaw sa tinuod, sigurado gayod nga ipapatay mo ako. Ug kon tambagan ko ikaw, dili ka mamati kanako.” 16Apan sekretong nanumpa si Haring Zedekia kang Jeremias. Ingon niya, “Ipanumpa ko sa Ginoo nga buhi nga nagahatag kanatog kinabuhi, nga dili ko ikaw ipapatay o itugyan sa mga kamot sa gustong mopatay kanimo.”

17Miingon si Jeremias kang Zedekia, “Mao kini ang gisulti sa Ginoong Dios nga Makagagahom, ang Dios sa Israel: Kon motahan ka sa imong kaugalingon ngadto sa mga opisyal sa hari sa Babilonia, maluwas ang imong kinabuhi ug dili sunogon kining siyudad. Ikaw ug ang imong panimalay mabuhi. 18Apan kon dili ka motahan sa imong kaugalingon, itugyan kini nga siyudad ngadto sa mga taga-Babilonia, ug sunogon nila kini ug dili ka makaikyas gikan kanila.” 19Miingon si Haring Zedekia, “Nahadlok ako sa mga Judio nga nakig-abin sa mga taga-Babilonia. Basin itugyan ako sa mga taga-Babilonia ngadto kanila ug panamastamasan nila ako.”

20Mitubag si Jeremias, “Dili ka itugyan ngadto kanila kon tumanon mo lang ang Ginoo. Kon sundon mo ang ako giingon, maluwas ang imong kinabuhi, ug walay mahitabo kanimo. 21Apan kon dili ka motahan sa imong kaugalingon, mao kini ang gipadayag kanako sa Ginoo nga mahitabo kanimo: 22Ang tanang mga babaye nga nahibilin sa imong palasyo dad-on ngadto sa mga opisyal sa hari sa Babilonia. Moingon kining mga babaye kanimo, ‘Gitunto ka lang sa imong suod nga mga higala. Karon nga nalubong sa lapok ang imong mga tiil, gibiyaan ka na nila.’

23“Ang tanan mong mga asawa ug anak bihagon sa mga taga-Babilonia. Ikaw mismo dili makaikyas kanila. Bihagon ka sa hari sa Babilonia, ug sunogon kining siyudad.”

24Unya miingon si Zedekia kang Jeremias, “Ayaw gayod ipanugilon ni bisan kinsa ang atong gipanaghisgotan aron dili ka mamatay. 25Kay kon mahibaloan sa mga opisyal nga nagsultihanay kita unya mangutana sila kanimo, ‘Unsay inyong gipanaghisgotan sa hari? Kon dili ka mosulti patyon ka namo!’ 26Ingna sila, ‘Nagpakilooy ako sa hari nga dili na ako ibalik sa balay ni Jonatan, kay basin mamatay ako didto.’ ”

27Ug tuod man, nangadto ang tanang mga opisyal kang Jeremias ug nangutana kaniya. Gitubag niya sila sumala sa gisulti sa hari kaniya. Wala na sila magsigeg pangusisa kay wala may nakadungog sa gipanaghisgotan nila ni Jeremias ug sa hari.

28Ug nagpabilin nga piniriso si Jeremias didto sa hawanan sa mga guwardya hangtod sa adlaw nga nailog ang Jerusalem.