Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 8:1-13

Si Jesus mao ang Atong Pangulong Pari

1Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. 2-3Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. 4Kon dinhi pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga nagahalad pinasikad sa Kasugoan. 5Ang ilang gibuhat nga mga paghalad hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay niadtong ipatindog na ni Moises ang Tolda nga Simbahan miingon ang Dios kaniya, “Siguroha nga ipahimo mo kining tanan sumala gayod sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid.”8:5 Tan-awa usab ang Exo. 25:40. 6Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton niadtong mga pari. Ug ang bag-o nga kasabotan karon nga iyang gipatigayon labi pang maayo kon itandi sa una nga kasabotan. Tungod kay ang bag-o nga kasabotan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios.

7Kon walay kulang ang una nga kasabotan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. 8Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tawo nga nagsunod niadtong nauna nga kasabotan. Busa miingon siya:

“Moabot ang adlaw nga maghimo ako ug bag-o nga kasabotan sa mga taga-Israel ug sa mga taga-Juda,

9ug kini dili na sama niadtong kasabotan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto.

Wala nila tumana ang unang kasabotan nga gihatag ko kanila.

Mao nga gipasagdan ko na lang sila.”

10Miingon usab ang Ginoo:

“Ang bag-o nga kasabotan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini: Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan, ug itisok ko kini sa ilang kasingkasing.

Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan.

11Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ‘Ilha ang Ginoo.’

Tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.

12Kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotan nga binuhatan, ug dili ko na hinumdoman pa ang ilang mga sala.”8:12 Tan-awa usab ang Jer. 31:31-34.

13Ug tungod kay nagaingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabotan, klaro nga ang una nga kasabotan karaan na, ug ang karaan dili na magamit ug mahanaw lang.

Swedish Contemporary Bible

Hebreerbrevet 8:1-13

Jesus är överstepräst i ett nytt förbund

1Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att vi har en överstepräst som sitter på högra sidan av Majestätets tron i himlen8:1 Jfr Ps 110:1. 2och tjänar i helgedomen, i det sanna förbundstältet, som inte är rest av människor utan av Herren själv.

3En översteprästs uppgift är att bära fram gåvor och offer, och därför måste också denne bära fram något. 4Om han fortfarande var här på jorden skulle han inte vara präst, för här finns det redan präster som bär fram de offer lagen kräver. 5Men dessa tjänar i en helgedom som bara är en ofullständig skuggbild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp tältet, sa ju Gud till honom: ”Var noga med att göra allt efter den förebild som visats dig på berget.”8:5 Se 2 Mos 25:40. 6Kristus däremot har ett överlägset prästämbete, för han är medlare i ett bättre förbund, som vilar på bättre löften.

7Om det första förbundet hade varit utan brist, hade det inte behövt ersättas med ett annat. 8Men Gud anklagade folket för dess brister och sa:

”Det ska komma en tid, säger Herren,

då jag ingår ett nytt förbund med Israels och Juda folk,8:8 Israels folk blev efter kung Salomo oeniga. De valde två olika kungar och bodde uppdelade i två länder.

9inte ett sådant förbund som jag ingick med deras förfäder,

när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten.

De höll ju inte fast vid mitt förbund,

och därför brydde jag mig inte om dem längre, säger Herren.

10Men detta är det förbund jag efter denna tid

ska ingå med Israels folk, säger Herren:

Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen

och skriva dem i deras hjärtan.

Jag ska vara deras Gud,

och de ska vara mitt folk.

11Då ska ingen längre behöva undervisa någon annan och säga:

’Lär känna Herren’,

för då ska alla känna mig,

från den minste till den störste.

12För jag ska förlåta dem deras ondska,

och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder.”8:12 Se Jer 31:31-34.

13Han talar alltså om ett nytt förbund, och det betyder att det första är föråldrat, och det gamla och föråldrade ska snart försvinna.