Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 8:1-13

Si Jesus mao ang Atong Pangulong Pari

1Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. 2-3Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. 4Kon dinhi pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga nagahalad pinasikad sa Kasugoan. 5Ang ilang gibuhat nga mga paghalad hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay niadtong ipatindog na ni Moises ang Tolda nga Simbahan miingon ang Dios kaniya, “Siguroha nga ipahimo mo kining tanan sumala gayod sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid.”8:5 Tan-awa usab ang Exo. 25:40. 6Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton niadtong mga pari. Ug ang bag-o nga kasabotan karon nga iyang gipatigayon labi pang maayo kon itandi sa una nga kasabotan. Tungod kay ang bag-o nga kasabotan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios.

7Kon walay kulang ang una nga kasabotan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. 8Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tawo nga nagsunod niadtong nauna nga kasabotan. Busa miingon siya:

“Moabot ang adlaw nga maghimo ako ug bag-o nga kasabotan sa mga taga-Israel ug sa mga taga-Juda,

9ug kini dili na sama niadtong kasabotan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto.

Wala nila tumana ang unang kasabotan nga gihatag ko kanila.

Mao nga gipasagdan ko na lang sila.”

10Miingon usab ang Ginoo:

“Ang bag-o nga kasabotan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini: Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan, ug itisok ko kini sa ilang kasingkasing.

Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan.

11Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ‘Ilha ang Ginoo.’

Tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.

12Kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotan nga binuhatan, ug dili ko na hinumdoman pa ang ilang mga sala.”8:12 Tan-awa usab ang Jer. 31:31-34.

13Ug tungod kay nagaingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabotan, klaro nga ang una nga kasabotan karaan na, ug ang karaan dili na magamit ug mahanaw lang.

New International Reader’s Version

Hebrews 8:1-13

The High Priest of a New Covenant

1Here is the main point of what we are saying. We have a high priest like that. He sat down at the right hand of the throne of the King, the Majesty in heaven. 2He serves in the sacred tent. The Lord set up the true holy tent. A mere human being did not set it up.

3Every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. So this priest also had to have something to offer. 4What if he were on earth? Then he would not be a priest. There are already priests who offer the gifts required by the law. 5They serve at a sacred tent. But it is only a copy and shadow of what is in heaven. That’s why God warned Moses when he was about to build the holy tent. God said, “Be sure to make everything just like the pattern I showed you on the mountain.” (Exodus 25:40) 6But Jesus has been given a greater work to do for God. He is the go-between for the new covenant. This covenant is better than the old one. The new covenant is based on better promises.

7Suppose nothing had been wrong with that first covenant. Then no one would have looked for another covenant. 8But God found fault with the people. He said,

“The days are coming, announces the Lord.

I will make a new covenant

with the people of Israel.

I will also make it with the people of Judah.

9It will not be like the covenant

I made with their people of long ago.

That was when I took them by the hand.

I led them out of Egypt.

My new covenant will be different because they didn’t remain faithful to my old covenant.

So I turned away from them,

announces the Lord.

10This is the covenant I will establish with the people of Israel

after that time, says the Lord.

I will put my laws in their minds.

I will write them on their hearts.

I will be their God.

And they will be my people.

11People will not teach their neighbor anymore.

They will not say to one another, ‘Know the Lord.’

That’s because everyone will know me.

From the least important to the most important,

all of them will know me.

12I will forgive their evil ways.

I will not remember their sins anymore.” (Jeremiah 31:31–34)

13God called this covenant “new.” So he has done away with the first one. And what is out of date and has been done away with will soon disappear.