Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 13:1-25

Ang Pag-alagad nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Padayon kamo sa paghigugmaay isip mga managsoon diha kang Cristo. 2Ayaw ninyo kalimti ang pag-abiabi sa mga dumuduong. May mga tawo kaniadto nga nagbuhat niana, ug wala sila masayod nga kadtong ilang mga bisita mga anghel diay. 3Hunahunaa ninyo ang inyong mga isigka-tumutuo nga anaa sa prisohan, ug ang mga gipasipad-an, ug batia ninyo ang ilang kahimtang.

4Ang kada usa kinahanglang maghatag ug bili sa kaminyoon. Busa dili gayod kamo manapaw tungod kay silotan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon.

5Likayi ninyo ang paghigugma sa kuwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsa lay anaa kaninyo, tungod kay nagaingon ang Dios, “Dili ko gayod kamo biyaan, ug dili ko gayod kamo pasagdan.”13:5 Tan-awa usab ang Deu. 31:6-8. 6Busa magmaisog kita sa pag-ingon,

“Ang Ginoo mao ang akong magtatabang,

busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tawo kanako?”13:6 Tan-awa usab ang Salmo 118:6.

7Hunahunaa ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Palandonga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awata ninyo ang ilang pagtuo. 8Si Jesu-Cristo dili gayod mausab: siya mao gihapon kaniadto, karon, ug sa walay kataposan. 9Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulon-an nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-onon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios, ug dili sa pagsunod sa mga tulumanon bahin sa mga pagkaon. Wala gayoy kaayohan nga makuha ang nagasunod niana nga mga tulumanon. 10Kita nga mga tumutuo may halaran, ug ang mga Judio nga nagahalad diha sa ilang simbahan dili mahimo nga mokaon diha sa atong halaran. 11Kay ang dugo sa mga mananap nga ihalad alang sa mga sala sa mga tawo gidala sa pangulong pari didto sa Labing Balaang Dapit, apan ang lawas niadto nga mga mananap gidala sa gawas sa lungsod ug didto gisunog. 12Sama usab niini ang nahitabo kang Jesus tungod kay didto usab siya gipatay sa gawas sa lungsod, aron pinaagi sa iyang dugo mahinloan niya ang mga tawo sa ilang mga sala. 13Busa adtoon nato si Jesus didto sa gawas sa lungsod ug makig-ambit kita sa iyang mga giantos nga kaulawan. 14Kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibotan, kondili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. 15Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Kini mao ang mga halad nga mga pulong nga maggikan sa atong baba ug magpaila kon kinsa siya. 16Ayaw kamo kalimot pagbuhat ug maayo, ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makahatag ug kalipay sa Dios.

17Tumana ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo ug pagpasakop kamo kanila, tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espirituhanon nga kahimtang. Ug nasayod sila nga moabot ang adlaw nga manubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kon tumanon ninyo sila, mag-alagad sila nga may kalipay, apan kon dili, masubo sila ug dili kini makahatag ug kaayohan kaninyo.

18Iampo ninyo kami kanunay, kay nasiguro namo nga limpyo ang among konsensya tungod kay naningkamot kami kanunay sa pagbuhat ug maayo. 19Labi na gayod nga iampo ninyo nga pabalikon ako sa Dios diha kaninyo sa labing madali.

Pag-ampo

20Ug nagaampo usab ako sa Dios alang kaninyo, sa Dios nga nagahatag ug kalinaw. Siya ang nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, nga mao ang Makagagahom nga Magbalantay kanato ingon nga iyang mga karnero. Kay pinaagi sa iyang dugo gipalig-on niya ang walay kataposan nga kasabotan. 21Hinaut nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabubut-on. Ug hinaut nga pinaagi kang Jesu-Cristo buhaton niya kanato ang iyang gusto. Dayegon nato siya sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga mga Tugon

22Mga igsoon, nanghangyo ako nga paminawon ninyo pag-ayo ang akong mga gitambag, kay hamubo ra man kining akong sulat kaninyo. 23Gusto ko nga masayran ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo gipagawas na sa prisohan. Kon moabot dayon siya, ubanon ko siya sa akong pag-anha diha kaninyo.

24Ipangumusta na lang ako sa inyong mga tigdumala diha ug sa tanang mga katawhan sa Dios. Nangumusta usab kaninyo ang atong mga igsoon nga taga-Italia.

25Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Persian Contemporary Bible

عبرانيان 13:1-25

چند اندرز مفيد

1محبت برادرانه را در ميان خود ادامه دهيد. 2فراموش نكنيد كه با غريبه‌ها مهربان باشيد و از ايشان پذيرايی كنيد، زيرا بعضی با اين كار، بی‌آنكه خودشان متوجه باشند، از فرشته‌ها پذيرايی كرده‌اند. 3زندانیان را از ياد نبريد؛ با ايشان طوری همدردی نماييد كه گويا خودتان نيز در زندان هستيد. در غم و رنج مظلومان شريک باشيد، زيرا خودتان می‌دانيد كه ايشان در چه حالی هستند و چه می‌كشند.

4به ازدواج خود و به عهد و پيمانی كه بسته‌ايد وفادار باشيد، و پيوند زناشويی‌تان را از آلودگی دور نگاه داريد، زيرا خدا افراد فاسد و زناكار را حتماً مجازات خواهد كرد.

5از پول دوستی بپرهيزيد و به آنچه داريد قانع باشيد، زيرا خدا فرموده است: «شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم كرد.» 6بنابراين، با اطمينان كامل و با جرأت تمام، می‌توانيم بگوييم: «خداوند گره‌گشا و ياور من است. پس، از انسان خاكی ترسی ندارم؛ او چه می‌تواند به من بكند؟»

7معلمين خود را كه كلام خدا را به شما تعليم داده‌اند و شما را در خصوص امور روحانی راهنمايی كرده‌اند، به ياد داشته باشيد. دربارهٔ عاقبت كار و زندگی ايشان فكر كنيد و بكوشيد مانند آنان، ايمانی راسخ داشته باشيد.

8عيسی مسيح امروز نيز همان است كه ديروز بود و هرگز تغيير نخواهد كرد. 9پس فريفتهٔ عقايد جديد و عجيب و غريب نشويد. نيروی روحانی، عطيه و فيضی است از جانب خدا، و گرنه با رعايت رسوم مذهبی مربوط به خوردن يا نخوردن برخی خوراكها، كسی روحاً تقويت نمی‌شود. آنانی نيز كه اين روش را در پيش گرفته‌اند، هيچ نفعی نبرده‌اند.

10قربانگاه ما صليب است كه بر روی آن، مسيح جان خود را در راه ما قربانی كرد. آنانی كه می‌كوشند با اطاعت از تشريفات ظاهری مذهب يهود، نجات يابند، هرگز بهره‌ای از صليب مسيح نخواهند برد. 11طبق شريعت يهود، كاهن اعظم خون حيوانات قربانی را برای كفارهٔ گناهان به مقدسترین جايگاه می‌بَرَد و بعد لاشهٔ حيوانات بيرون شهر سوزانده می‌شود. 12به همين ترتيب، مسيح نيز برای آنكه گناهان ما را بشويد، بيرون از شهر عذاب كشيد و مرد.

13پس، بياييد ما نيز از شهر خارج شده، ديوار هوی و هوس اين دنيا را پشت سر بگذاريم و به سوی او برويم، و مانند او ننگ و عار را بر دوش كشيم. 14زيرا اين دنيا، خانهٔ دائمی ما نيست، و ما انتظار می‌كشيم تا به خانهٔ ابدی خود در آسمان برسيم.

15پس به ياری عيسی، و با بيان عظمت نام او، شكرگزاری خود را همچون قربانی به خدا تقديم نماييم. 16از نيكوكاری و كمک به نيازمندان غافل نشويد، زيرا اين گونه اعمال مانند قربانیهایی هستند كه خدا را بسيار خشنود می‌سازند. 17از رهبران روحانی خود اطاعت كنيد، و هر آنچه می‌گويند با كمال ميل انجام دهيد، زيرا كار ايشان، مراقبت از جانهای شماست و از اين لحاظ در برابر خدا پاسخگو می‌باشند. پس، به گونه‌ای رفتار كنيد كه ايشان از خدمت خود لذت ببرند، نه اينكه با درد و رنج آن را انجام دهند، زيرا در اين صورت شما نيز رنج خواهيد برد.

18برای ما دعا كنيد، زيرا وجدان ما پاک است و هرگز نمی‌خواهيم خطايی از ما سر بزند. 19اين روزها نيز به طور خاص به دعاهای شما نياز دارم تا بتوانم هر چه زودتر نزد شما بازگردم.

20و حال دعا می‌كنم به حضور خدايی كه منشاء آرامش است، به حضور خدايی كه خداوند ما عيسی را كه شبان اعظم گوسفندان است پس از مرگ زنده كرد و با خون او، پيمان ابدی را تأييد نمود؛ 21و از او می‌خواهم كه شما را با تمام صفات نيكو مجهز سازد تا ارادهٔ او را بجا آوريد، و نيز به قدرت عيسی مسيح آنچه را كه پسنديدهٔ اوست، در ما عملی سازد. شكوه و جلال تا ابد از آن مسيح باد. آمين.

22ای برادران، خواهش می‌كنم به آنچه در اين نامه نوشته‌ام، با صبر و حوصله توجه كنيد، زيرا نامه كوتاهی است. 23می‌خواهم بدانيد كه برادر ما «تيموتائوس» از زندان آزاد شده است؛ و اگر زود به اينجا برسد، همراه او به ديدن شما خواهم آمد. 24سلام مرا به همهٔ برادران خود و به ساير مؤمنين برسانيد. مسيحيان ايتاليا كه در اينجا نزد من می‌باشند، به شما سلام می‌رسانند.

25لطف خدا شامل حال همهٔ شما باد.