Ang Pulong Sa Dios

Hebreo 13:1-25

Ang Pag-alagad nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Padayon kamo sa paghigugmaay isip mga managsoon diha kang Cristo. 2Ayaw ninyo kalimti ang pag-abiabi sa mga dumuduong. May mga tawo kaniadto nga nagbuhat niana, ug wala sila masayod nga kadtong ilang mga bisita mga anghel diay. 3Hunahunaa ninyo ang inyong mga isigka-tumutuo nga anaa sa prisohan, ug ang mga gipasipad-an, ug batia ninyo ang ilang kahimtang.

4Ang kada usa kinahanglang maghatag ug bili sa kaminyoon. Busa dili gayod kamo manapaw tungod kay silotan sa Dios ang mga tawo nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon.

5Likayi ninyo ang paghigugma sa kuwarta. Hinuon pagkontento kamo sa unsa lay anaa kaninyo, tungod kay nagaingon ang Dios, “Dili ko gayod kamo biyaan, ug dili ko gayod kamo pasagdan.”13:5 Tan-awa usab ang Deu. 31:6-8. 6Busa magmaisog kita sa pag-ingon,

“Ang Ginoo mao ang akong magtatabang,

busa dili ako mahadlok. Unsa may mahimo sa tawo kanako?”13:6 Tan-awa usab ang Salmo 118:6.

7Hunahunaa ninyo ang inyong mga tigdumala nga nagtudlo kaninyo sa pulong sa Dios. Palandonga ang ilang pagkinabuhi ug pagkamatay nga nagatuo sa Dios. Awata ninyo ang ilang pagtuo. 8Si Jesu-Cristo dili gayod mausab: siya mao gihapon kaniadto, karon, ug sa walay kataposan. 9Ayaw kamo pagpadala sa nagkalain-lain nga mga pagtulon-an nga lahi sa kamatuoran nga inyong nadawat. Mas maayo nga lig-onon nato ang atong pagtuo pinaagi sa tabang sa Dios, ug dili sa pagsunod sa mga tulumanon bahin sa mga pagkaon. Wala gayoy kaayohan nga makuha ang nagasunod niana nga mga tulumanon. 10Kita nga mga tumutuo may halaran, ug ang mga Judio nga nagahalad diha sa ilang simbahan dili mahimo nga mokaon diha sa atong halaran. 11Kay ang dugo sa mga mananap nga ihalad alang sa mga sala sa mga tawo gidala sa pangulong pari didto sa Labing Balaang Dapit, apan ang lawas niadto nga mga mananap gidala sa gawas sa lungsod ug didto gisunog. 12Sama usab niini ang nahitabo kang Jesus tungod kay didto usab siya gipatay sa gawas sa lungsod, aron pinaagi sa iyang dugo mahinloan niya ang mga tawo sa ilang mga sala. 13Busa adtoon nato si Jesus didto sa gawas sa lungsod ug makig-ambit kita sa iyang mga giantos nga kaulawan. 14Kay wala kitay permanente nga lungsod dinhi sa kalibotan, kondili nagahulat kita sa permanente nga lungsod nga umaabot. 15Busa maghalad kita kanunay sa mga pagdayeg ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Kini mao ang mga halad nga mga pulong nga maggikan sa atong baba ug magpaila kon kinsa siya. 16Ayaw kamo kalimot pagbuhat ug maayo, ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makahatag ug kalipay sa Dios.

17Tumana ninyo ang mga tumutuo nga nangulo kaninyo ug pagpasakop kamo kanila, tungod kay sila mao ang nagaatiman sa inyong espirituhanon nga kahimtang. Ug nasayod sila nga moabot ang adlaw nga manubag sila sa Dios bahin sa ilang pag-atiman kaninyo. Kon tumanon ninyo sila, mag-alagad sila nga may kalipay, apan kon dili, masubo sila ug dili kini makahatag ug kaayohan kaninyo.

18Iampo ninyo kami kanunay, kay nasiguro namo nga limpyo ang among konsensya tungod kay naningkamot kami kanunay sa pagbuhat ug maayo. 19Labi na gayod nga iampo ninyo nga pabalikon ako sa Dios diha kaninyo sa labing madali.

Pag-ampo

20Ug nagaampo usab ako sa Dios alang kaninyo, sa Dios nga nagahatag ug kalinaw. Siya ang nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, nga mao ang Makagagahom nga Magbalantay kanato ingon nga iyang mga karnero. Kay pinaagi sa iyang dugo gipalig-on niya ang walay kataposan nga kasabotan. 21Hinaut nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga mga kinahanglanon aron mahimo ninyo ang iyang kabubut-on. Ug hinaut nga pinaagi kang Jesu-Cristo buhaton niya kanato ang iyang gusto. Dayegon nato siya sa walay kataposan. Amen.

Kataposan nga mga Tugon

22Mga igsoon, nanghangyo ako nga paminawon ninyo pag-ayo ang akong mga gitambag, kay hamubo ra man kining akong sulat kaninyo. 23Gusto ko nga masayran ninyo nga ang atong igsoon nga si Timoteo gipagawas na sa prisohan. Kon moabot dayon siya, ubanon ko siya sa akong pag-anha diha kaninyo.

24Ipangumusta na lang ako sa inyong mga tigdumala diha ug sa tanang mga katawhan sa Dios. Nangumusta usab kaninyo ang atong mga igsoon nga taga-Italia.

25Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 13:1-25

Tucui crijcuna Dios cushicunata causaichij

1Caishujhuan chaishujhuan cʼuyanacunataca, amataj saquichijchu. 2Huasiman shamujcunata chasquinataca, amataj cungaringuichijchu. Maijancunaca huasipi alli chasquishpaca, pi cashcata mana yachashpa, angelcunatamari chasquishcacuna. 3Preźu tiyacujcunatapish paicunahuan tandalla tiyacuj shina llaquinguichij. Macashpa llaquichishcacunamantapish, cancunapaj aichapi chai llaquita apashca shina nanaringuichij.

4Caźarashpa causanataca, tucuicunallataj mai sumaj alli nishpa, jahuaman churanguichij. Ama shujtajhuan chayarinacushpa mapayanguichijchu. Manaraj caźarashpa chayarijcunatapish, caźarashca jahua huainayacuntapish Taita Diosmi llaquichinga.

5Chaimanta ama ashtahuan ashtahuan charinallata munaichijchu. Cunan imata charishcacunallahuan cushi caichijlla. Diosca:

«Cantaca mana cungarishachu,

mana saquishachu» nishcamari.

6Chaimanta ñucanchijca, Diospi shunguta churashpami:

«Mandaj Diosca, ñucata ayudajmi.

¿Pitaj ñucataca imata rurangari?» nina canchij.

7Cancunaman Diospaj Shimita yachachij michijcunata yuyarichij. Paicuna ima shina causashcata yuyarishpa, cancunapish Jesucristotaca paicuna shina catichij. 8Jesucristoca sarunpish, cunanpish, huiñaitapish Paillatajmari.

9Cancunaman ima mana yachashca shujtajta yachachijpica, chaitaca ama catichijchu. ‘Caita micunami alli, chaita micunaca mana allichu’ nishcata yuyanapaj randica, mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashcata ñucanchij shungupi ashtahuan chai yuyailla canamari alli. Chashna imalla micuna cashcata yachachishcata catijcunaca manapish ima allita japishcacunachu.

10Ñucanchijca, Diosman cushpa rupachina shuj altartamari charinchij. Chai altarmantaca, Diospaj Carpa huasipi Diosta servij curacunaca, mana micui tucuncunachu. 11Curacunata mandaj curallami, Diospajlla ashtahuan chʼicanchishca ucumanca, animalcunapaj yahuarta juchamanta Diosman cungapaj apan. Animalcunapaj aichataca, Carpa huasimanta llujshichishpa canllamanmi rupachincuna. 12Chashnallatajmari Jesuspish, Pai jichashca yahuarhuan tucuicunata ima juchachina illajta rurangapajca, pueblomanta canllaman llaquita apashpa huañurca. 13Shinashpaca ñucanchijpish, Jesús shinallataj pueblomanta canllaman llujshishpa, pinganayaj llaquita Pai apashca shinallataj apashunchijlla. 14Huiñaita mana chingarina pueblotaca, caipica mana charinchijchu. Ashtahuanpish shamuj punllapi ricurina pueblotami, chai yuyai mashcacunchij.

15Chaimantami, Jesucristomanta Taita Diostaca, ‘Allimari cangui’ nicunalla canchij. Taita Diosman animalta cushpa huañuchina shinaca, shimihuan Diosta ‘Allimari cangui’ ninami. 16Shinallataj pipaj ima allita ruranatapish, caishuj chaishuj caranacunatapish amataj cungaringuichijchu. Diosman animalta cushpa huañuchij shina chashna rurajpimi, Taita Diosca cushicun.

17Cancunata michijcunata caźuichij. Paicunaca, cancunapaj almata cuidana yuyaillami purincuna. Chaita rurashcamantaca, Diosman ricuchina cashcata yachashpami, chai yuyai purincuna. Chaita paicuna llaquilla shunguhuan ruranapaj randica, cushicushpa rurachun paicunahuan alli caichij. Paicuna imatapish llaquilla rurajpica, cancunaca ima allita mana japinguichijchu.

18Tucui imapish alli llujshichun, allita pushana yuyaihuanmi canchij. Chaimanta ñucanchijmantaca, Diosta mañapaichij. 19Shinallataj ñucata cancunapajman Dios utca tigrachishpa pushachun nishpapishmi, ashtahuanca Diostaca mañapaichij nini.

20Sumaj causaita cuj Taita Diosmi, ñucanchij Apu Jesucristotaca, huañushcacunapaj chaupimanta causachirca. Jesucristoca, Dios huiñaipaj ruranata ari nishcata pajtachishpami, Paipaj yahuarta jicharca. Chaimantami Paipaj ovejacunata Jatun Michij tucurca. 21Cancunataca, Taita Diosllataj tucui imatapish Pai munashca shina allita rurajcuna canata yachachichun. Shinallataj Jesucristomantaca tucui ñucanchijllatataj, Pai munashca shinata rurachichun. Pai Jesucristolla huiñai huiñaita sumajyachishca cachun. Chashna cachun.

22Ashallatami cancunata cunashpa quillcani. Tucuicunallataj chaitaca, sumajta uyapaichij.

23Ñami ñucanchij huauqui Timoteotaca, preźumanta cacharirca. Pai utca caiman shamujpica, paihuanmi cancunata ricunaman shamusha.

24Cancunata tucui michijcunatapish, tucui Diospajlla cajcunatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Italiapi causacuj crijcunapish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi.

25Diosca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.