Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 7:1-17

Ang 144,000 ka mga Tawo sa Israel nga Gimarkahan

1Human niadto, aduna akoy nakita nga upat ka anghel nga nagatindog sa upat ka kanto sa kalibotan. Gipugngan nila ang upat ka hangin sa kalibotan aron walay hangin nga mohuros sa yuta, o sa dagat o kaha sa bisan unsa nga kahoy. 2Ug nakita ko usab ang laing anghel nga gikan sa sidlakan. Aduna siyay dalang igmamarka nga iya sa buhi nga Dios. Misinggit siyag kusog ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios ug gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. 3Miingon siya, “Ayaw una ninyo daota ang yuta, o ang dagat o ang mga kahoy samtang wala pa nato mamarkahi ang agtang sa mga alagad sa atong Dios.” 4Sumala sa gisugilon kanako, 144,000 ang gimarkahan sa marka sa Dios gikan sa tanang mga tribo sa Israel.

512,000 gikan sa tribo ni Juda;

12,000 gikan sa tribo ni Reuben;

12,000 gikan sa tribo ni Gad;

612,000 gikan sa tribo ni Asher;

12,000 gikan sa tribo ni Naftali;

12,000 gikan sa tribo ni Manase;

712,000 gikan sa tribo ni Simeon;

12,000 gikan sa tribo ni Levi;

12,000 gikan sa tribo ni Isacar;

812,000 gikan sa tribo ni Zebulun;

12,000 gikan sa tribo ni Jose;

12,000 gikan sa tribo ni Benjamin.

Ang Daghang Katawhan Atubangan sa Trono sa Dios

9Human niadto, nakita ko ang mga tawo nga dili maihap ang gidaghanon. Naggikan sila sa tanan nga nasod, tribo, kaliwatan ug pinulongan. Nagatindog sila atubangan sa trono ug sa Karnero. Nagabisti silag tag-as ug pulos puti, ug may gikuptan sila nga mga dahon sa palmera. 10Naninggit sila nga nagaingon, “Dalaygon ang Dios nga nagalingkod sa trono, ug dalaygon usab ang Karnero, kay giluwas nila kami gikan sa silot!” 11Nagatindog ang tanang mga anghel sa palibot sa trono ug sa mga pangulo, ug sa upat ka nilalang. Ug nangluhod dayon sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios. 12Miingon sila, “Tinuod gayod nga ang atong Dios angayan nga dayegon, pasidunggan, pasalamatan ug tahoron. Nasayod siya sa tanan, ug ang tanang gahom ug kusog anaa kaniya. Dayegon siya sa walay kataposan! Amen!”

13Unya, nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, “Nasayod ka ba kon kinsa kanang mga tawo nga nagbistig puti, ug kon asa sila gikan?” 14Mitubag ako, “Sir, wala ako masayod. Suginli ako!” Miingon siya kanako, “Mao kana ang mga tawo nga nakaagig hilabihang paglutos. Ang ilang mga bisti gilabhan nila ug gipaputi sa dugo sa Karnero. 15Mao kana ang hinungdan nga diha sila nagatindog atubangan sa trono sa Dios, ug adlaw ug gabii ang ilang pag-alagad kaniya diha sa iyang templo. Ug ang Dios mismo nga nagalingkod sa trono mao ang nagaatiman kanila. 16Dili na gayod sila gutomon o uhawon. Ug dili na sila mainitan o masunog sa kainit sa adlaw. 17Kay ang Karnero nga anaa sa trono mao na ang magabantay kanila. Dad-on niya sila ngadto sa mga tuboran nga nagahatag ug kinabuhi, ug pahiran sa Dios ang tanang mga luha sa ilang mga mata.”