Gipadayag 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 3:1-22

Ang Sulat alang sa Sardis

1“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Sardis:

“Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bitoon ug anaa usab kaniya ang pito ka Espiritu sa Dios:3:1 pito ka Espiritu sa Dios: Tan-awa usab ang 1:4-5. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Daghan ang nagaingon nga lig-on ang inyong pagtuo kanako, apan ang tinuod sama kamo sa mga patay. 2Busa pagmata kamo, ug lig-ona ninyo ang inyong himalatyon nga pagtuo. Tungod kay nakaplagan ko nga ang inyong mga binuhatan dili pa hingpit atubangan sa akong Dios. 3Busa hinumdomi ninyo ang pagtulon-an nga inyong gidawat. Tumana ninyo kini ug hinulsoli ang inyong mga sala. Kon magpasagad pa kamo, moanha ako sa takna nga wala ninyo damha. Ang akong pag-abot sama sa pag-abot sa kawatan, nga walay masayod kon kanus-a. 4Apan may pipila diha kaninyo sa Sardis nga wala gayod matakdi sa daotang binuhatan sa uban. Magauban sila kanako nga magbisti ug puti, tungod kay takos sila. 5Ang mga nagmadinaugon bistihan ug puti ug dili ko papason ang ilang mga ngalan diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Ipaila ko sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel nga sila akong mga katawhan.

6“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

Ang Sulat alang sa Filadelfia

7“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Filadelfia:

“Mao kini ang giingon sa balaan ug kasaligan. Siya mao ang nagahari sama sa paghari ni David kaniadto. Ug siya lang ang nagakupot sa yabi sa iyang gingharian. Busa kon moabli siya sa pultahan aron makasulod ang tawo sa iyang gingharian, walay makasirado niini. Ug kon sirad-an niya, wala usay makaabli.— 8Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Nasayod usab ako nga bisan maluya kamo, nagatuman gihapon kamo sa akong mga pagtulon-an ug wala gayod kamo motalikod kanako. Busa may giablihan ako nga pultahan alang kaninyo nga wala gayoy makasirado. 9Apan mahitungod niadtong mga tawo nga sakop ni Satanas, nga mga bakakon ug nagapakaaron-ingnon nga mga Judio, paludhon ko sila diha sa inyong atubangan, ug masayran nila nga gihigugma ko kamo. 10May umaabot nga mga kalisdanan sa tibuok kalibotan aron sulayan ang tanang mga tawo. Apan tungod kay gituman ninyo ang akong sugo nga magmainantuson kamo, ilikay ko kamo sa mga kalisdanan nga moabot. 11Hapit na akong moabot. Busa padayon kamo sa pagsunod sa mga butang nga inyong nasayran nga maayo ug tinuod aron walay makailog sa ganti nga gitagana alang kaninyo. 12Ang mga nagmadinaugon buhaton ko nga mga haligi sa puloy-anan sa akong Dios, ug magpabilin gayod sila didto. Markahan ko sila sa ngalan sa akong Dios, ug sa ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-o nga Jerusalem nga ipakanaog sa akong Dios gikan sa langit. Markahan ko usab sila sa bag-o kong ngalan.

13“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.

Ang Sulat alang sa Laodicea

14“Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Laodicea:

“Mao kini ang giingon sa gitawag nga Amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi. Siya ang tinubdan sa tanang mga gimugna sa Dios.— 15-16Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Dili kamo sama sa bugnaw o kaha init nga tubig. Unta bugnaw o kaha init kamo. Apan tungod kay sama kamo sa init-init nga tubig, dili bugnaw ug dili usab init, isuka ko kamo. 17Nagaingon kamo nga dato kamo, nga gipanalanginan kamo ug wala nay nakulang kaninyo. Apan wala kamo masayod nga makalulooy gayod kamo, tungod kay kabos kamo diha sa pagtuo, buta sa kamatuoran, ug hubo atubangan sa Dios. 18Busa, tambagan ko kamo nga mopalit gikan kanako ug bulawan nga gipaagi sa kalayo3:18 bulawan nga gipaagi sa kalayo: Tingali ang buot ipasabot ang tinuod nga pagtuo. aron mahimo kamong dato. Palit usab kamo gikan kanako ug puti nga bisti aron matabonan ninyo ang inyong makauulaw nga pagkahubo. Ug palit usab kamo gikan kanako ug tambal nga ihaplas sa inyong mata aron makakita kamo sa kamatuoran. 19Ang tanan nga akong gihigugma gibadlong ko ug gidisiplina. Busa paghinulsol kamo ug ayoha gayod ninyo ang inyong pamatasan. 20Nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kon adunay makadungog sa akong pagtawag ug mopadayon kanako sa iyang balay, mosulod ako, ug mag-uban kami sa pagpangaon. 21Ang mga nagmadinaugon palingkoron ko tapad kanako sa akong trono,3:21 palingkoron ko tapad kanako sa akong trono: Ang buot ipasabot, mohari kauban ko. sama kanako nga nagmadinaugon usab ug karon nagalingkod tapad sa akong Amahan diha sa iyang trono.

22“Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kon unsa ang gi-ingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia.”