Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 22:1-21

1Gipakita usab kanako sa anghel ang suba nga ang iyang tubig nagahatag ug kinabuhi. Nagagilak-gilak kini sama sa kristal, ug nagagikan sa trono sa Dios ug sa Karnero, 2ug midagayday kini sa tunga sa karsada sa siyudad. Sa isigka-daplin sa maong suba adunay kahoy nga nagahatag ug kinabuhi ug nagapamunga ug 12 ka higayon sulod sa usa ka tuig, kausa matag bulan. Ug ang mga dahon niini gigamit nga tambal alang sa tanang mga tawo. 3Wala nay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makita niadto nga siyudad. Atua didto ang trono sa Dios ug sa Karnero, ug ang iyang mga alagad magsimba kaniya. 4Makita na nila ang iyang panagway, ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang mga agtang. 5Wala nay gabii didto, busa dili na nila kinahanglanon ang mga suga o ang kahayag sa adlaw, kay ang Ginoong Dios mao na ang ilang kahayag. Ug magdumala sila isip mga hari sa walay kataposan.

Ang Pagbalik ni Jesus

6Miingon ang anghel kanako, “Kini nga mga pulong tinuod ug masaligan. Ang Ginoong Dios nga nagsulti sa iyang mga propeta kon unsa ang mahitabo sa umaabot mao ang nagpadala sa iyang anghel aron sa pagpakita sa iyang mga alagad sa mga panghitabo nga hapit na moabot.”

7Miingon si Jesus, “Hapit na ako moabot! Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat dinhi niini nga libro.”

8Ako, si Juan, ang nakadungog ug nakakita gayod niining mga butanga nga akong gipangsulat dinhi. Human ko kini makita ug madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga. 9Apan miingon siya kanako, “Ayaw pagsimba kanako. Alagad lang usab ako sa Dios nga sama kanimo ug sa imong mga isigka-propeta, ug sa tanan nga nagatuman sa mga gi-ingon dinhi niini nga libro. Ang Dios lang ang angay nimong simbahon!” 10Midugang pa gayod siya sa pag-ingon kanako, “Ayaw itago sa katawhan ang mga panagna nga nasulat dinhi niini nga libro, tungod kay hapit na kining tanan mahitabo. 11Ang mga daotan magpadayon pa sa pagbuhat ug daotan, ug ang mga mahugawg hunahuna magpadayon pa sa paghunahuna ug mahugaw. Apan ang mga tawo nga matarong ug hinlo sa atubangan sa Dios magpadayon pa gihapon sa paghimo ug maayo.”

12Miingon si Jesus, “Paminaw kamo, sa dili madugay mobalik na ako! Ug dad-on ko ang ganti nga alang sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. 13Ako ang Alpha ug ang Omega, nga ang buot ipasabot, ang kinaunahan ug ang kinaulahian, ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan.

14“Bulahan ang nagahinlo sa ilang mga bisti22:14 bisti: Tan-awa ang 7:14. tungod kay tugotan sila nga mosulod sa mga pultahan sa siyudad ug mokaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi. 15Apan mahibilin sa gawas ang daotang mga tawo,22:15 daotang mga tawo: sa literal, mga iro. ang mga salamangkiro, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga mamumuno, ang mga nagasimba sa mga dios-dios ug ang tanang mga bakakon.

16“Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel aron isugilon kanimo kini nga mga hitabo alang sa mga tumutuo sa Dios sa nagkalain-lain nga mga lugar. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga kabugwason.”

17Miingon ang Espiritu Santo ug ang babaye nga kaslonon, “Dali!” Ug ang tanan nga naminaw moingon usab nga, “Dali!” Si bisan kinsa nga giuhaw ug gustong moinom moduol ug modawat sa tubig nga nagahatag ug kinabuhi. Wala kini bayad.

Ang Kataposang mga Pulong ni Juan

18Ako, si Juan, nagapasidaan gayod sa matag usa nga naminaw sa mga panagna nga gisulat dinhi. Si bisan kinsa nga magdugang sa mga gisulat dinhi, idugang usab sa Dios sa iyang silot ang mga katalagman nga nakasulat dinhi niining libro. 19Ug ang magkuha sa mga panagna nga gisulat dinhi niini, kuhaon sa Dios ang iyang bahin sa bunga sa kahoy nga nagahatag ug kinabuhi, ug dili siya pasudlon didto sa Balaan nga Siyudad, nga gipanghisgotan dinhi niini nga libro.

20Si Jesus mao ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat dinhi. Miingon siya, “Tinuod gayod nga hapit na ako mobalik.” Miingon usab ako, “Hinaut pa. Ginoong Dios, balik na.”

21Hinaut nga tanan kamo [nga mga katawhan sa Dios] panalanginan ni Ginoong Jesus.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 22:1-21

Causaita cuj jatun yacutami ricuchishca

1Chai qʼuipaca angelca, causaita cuj chuyajlla jatun yacutami ricuchirca. Chai yacuca, Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinamantami, cristal shina chuyajlla yacu llujshicurca. 2Chai yacuca, pueblopaj jatun calletami callpacurca. Chai jatun yacu ishqui lado uripica huatapi chunga ishqui cutin pʼucuj, causaita cuj yurami tiyarca. Chai yuraca, quillantami mushuj granota pʼucurca. Pʼangacunapish, tucui llajtacunapi causajcunata alliyachij jambimi carca. 3Chaipica, juchamanta Dios mana alli nishca canaca, ña mana tiyangachu. Taita Diospajpish, Malta Ovejapajpish jatun tiyarinacunami chaipi canga. Paicunata servijcunallami, Paita servingacuna. 4Paitaca, ñahui ñahuimi ricungacuna. Paipaj shutitapish, paicunapaj frentepimi charingacuna. 5Chaipica, tutaca mana tiyangachu. Mandaj Taita Dios paicunata achijyachicunga. Chaimantami achijyachij lamparapish, achijyachij intipish ña mana imapaj tiyanga. Paicunaca, huiñai huiñaitami mandangacuna.

6Chai qʼuipami angelca, cashna nirca: «Caicunaca, cashcatataj huillashca Shimicunami, pajtangatajmi. Cai huillashcacunaca ñallami pajtanga. Chaimantami Diosca, Pai ima nishcata huillajcunataca, huillana yuyaita cushpa, huillachun cachashca. Chaitami Paita servijcunaman ricuchichun, Paipaj angelta cacharca.»

Jesucristoca ñallami shamunga

7«‘¡Riqui, ñallami shamusha! Imalla tucuna cashcata cai libropi quillcashcata caźujca, achcata cushicungami’ ninmi» nircami.

8Juanmi, ñuca quiquintaj caicunataca uyarcani, ricurcani. Chashna uyashca, ricushca qʼuipaca, ñucaman ricuchij angelta adorasha nishpami, paipaj ñaupajpi pambacama cumurircani. 9Ashtahuanpish paica: «¡Riqui, ama chashna ruraichu! Ñucapish can shinallataj, Dios ima nishcata huillaj cambaj huauquicuna shinallataj, cai libropi quillcashcata caźucujcuna shinallataj, Diosta servijllami cani. ¡Taita Diosllata adorai!» nircami.

10Cashnapishmi nirca: «Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcataca, ama pacangui. Caicunaca, ñallami pajtanga. 11Imatapish mana ruranata rurajca, chaita ashtahuan ruracuchunlla, millaita rurajpish ashtahuan millaita ruracuchunlla. Shinallataj cashcata rurajpish, chaita ashtahuan ruracuchunlla, Diospajlla cajpish ashtahuan Diospajlla causacuchunlla.»

12«Riqui, ñallami shamusha. Tucuicunapajmi imallata rurashcamantaca, japina cashcata cungapaj apashpa shamusha. 13Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shina Callarichijpish, Tucurichijpish, Puntapish, Tucuripishmi cani.

14Causaita cuj yuramanta micungapajpish, pueblo pungucunata yaicungapajpish tajshashca churanahuan puricujcunaca, cushicuichij. 15Ashtahuanpish allcu shinacuna, brujiajcuna, huainayajcuna, huañuchijcuna, rurashcalla dioscunata adorajcuna, llullashpa cushicujcunaca, tucuicunami canllapi saquiringacuna.

16Ñuca, Jesustajmi crij tandanacushcacunaman caicunata huillachunca, ñuca angelta cacharcani. Ñucaca, Davidpaj sapimi cani. Paimanta miramushca huahua huahuami cani. Ñucaca, tutamanta pacarimujpi achijlla llujshij Luźeromi cani» nircami.

17Diospaj Espiritupish, Malta Ovejapaj huarmipish: «¡Shamui!» ninmi. Maijan caita uyajpish: «¡Shamui!» nichij. Pipish yacunaihuan cashpaca, shamuichijlla, causaita cuj yacumantaca imata mana cushpa, japishpa ubyaichijlla.

18Dios imalla nishcata cai libropi quillcashcacunata uyajcunataca, cashnami nini: Maijanpish cai huillashcacunata mirachijpica, Taita Diosca cai libropi Pai quillcachishca llaquicunallatatajmi apachinga. 19Cai Libropica, Dios imallata rurana tucushcata quillcachishca Shimicunami tiyacun. Caimanta ima shimicunata anchuchijtaca Diosca, causanaman rina libromantapish, causaita cuj yuramantapish, Diospaj pueblomantapish anchuchingami. Chaicunamantami cai libropica quillcashca tiyacun.

20Tucui caicunata Huillajca: «Ari, ñallamari shamucuni» ninmi.

Chashna cachun. ¡Ari, shamuilla, Apunchij Jesús!

21Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.