Gipadayag 20 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 20:1-15

Ang 1,000 ka Tuig

1Human niadto, may nakita akong anghel nga nagakunsad gikan sa langit. May gikuptan siyang yabi alang sa kinahiladman sa yuta, ug may dako usab siya nga kadena. 2Gidakop niya ang dragon, nga mao ra usab kadtong bitin kaniadto, nga mao usab ang Yawa o si Satanas. Gigapos niya kini sulod sa 1,000 ka tuig, 3ug gihulog sa kinahiladman sa yuta; gikandadohan dayon ug giselyohan pa niya ang taklob aron walay makaabli niini. Mao kini ang gibuhat ngadto sa dragon aron dili na kini makahimo sa pagpanglimbong sa mga tawo sa nagkalain-lain nga mga nasod sulod sa 1,000 ka tuig. Human nianang panahona buhian siya sa mubo lang nga panahon.

4Unya aduna akoy nakita nga mga trono. Ang nagalingkod niining mga trono gihatagan ug katungod sa paghukom. Ug nakita ko usab ang mga kalag sa mga tawo nga gipangpunggotan ug ulo tungod sa ilang pagsugilon sa pagtulon-an ni Jesus ug sa pulong sa Dios. Kini sila wala magsimba sa mananap o sa iyang rebulto. Wala usab sila magpamarka sa marka sa mananap diha sa ilang agtang o sa ilang mga kamot. Gipangbanhaw sila, ug gipadumala kauban ni Cristo sulod sa 1,000 ka tuig. 5Mao kini ang unang pagbanhaw. (Ang uban nga nangamatay wala banhawa samtang wala pa mahuman ang 1,000 ka tuig.) 6Bulahan kining katawhan sa Dios nga maapil sa una nga pagbanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduha nga kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios ug ni Cristo. Ug maghari sila uban ni Cristo sulod sa 1,000 ka tuig.

Ang Pagkapildi ni Satanas

7Human sa 1,000 ka tuig, buhian si Satanas gikan sa gibilanggoan kaniya. 8Mogawas siya aron limbongan ang mga nasod sa tibuok kalibotan, nga gitawag ug Gog ug Magog. Tigomon sila ni Satanas aron makig-away sa mga katawhan sa Dios. Ang iyang matigom nga mga tawo mahimong sama kadaghan sa balas sa baybayon nga dili maihap. 9Adtoon nila ang tanang dapit sa kalibotan. Libotan nila ang kampo sa katawhan sa Dios, nga mao ang siyudad nga gimahal sa Dios. Apan paulanan sila sa Dios ug kalayo nga gikan sa langit ug mangamatay silang tanan. 10Ug si Satanas nga nanglimbong kanila, itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga may nagadilaab nga asupre, diin didto usab gitambog ang mananap ug ang mini nga propeta. Didto sakiton sila adlaw ug gabii sa walay kataposan.

Ang Kataposan nga Paghukom

11Unya aduna akoy nakita nga dakong trono nga puti, ug may nagalingkod didto. Giwala niya ang langit ug ang yuta, ug dili na kini makita pag-usab. 12Nakita ko usab ang mga nangamatay, inila man o dili, nga nagatindog sa atubangan sa trono. Gipang-ablihan ang mga libro, lakip ang libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang mga binuhatan nga nasulat didto sa maong mga libro. 13Nanggawas ang mga kalag niadtong nangamatay sa dagat o sa yuta gikan sa dapit sa mga patay. Ug silang tanan gihukman sumala sa ilang mga binuhatan. 14-15Human niini, ang kamatayon mismo ug ang dapit sa mga patay gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug si bisan kinsa kansang ngalan wala didto sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ginatawag nga ikaduhang kamatayon.