Gipadayag 13 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 13:1-18

Ang Duha ka Mananap

1Unya may nakita akong mananap nga mitungha gikan sa dagat. May pito kini ka ulo ug napulo ka sungay. Matag sungay adunay korona, ug sa matag ulo adunay nahisulat nga ngalan nga nagapasipala sa Dios.13:1 ngalan nga nagapasipala sa Dios: Tingali tungod kay gigamit niya ang ngalan sa Dios alang kaniya. 2Ang mananap nga akong nakita morag leopardo. Ang iyang tiil morag tiil sa mananap nga oso, ug ang iyang baba morag baba sa liyon. Ug gihatag sa dragon ang iyang gahom ug ang iyang trono sa mananap aron modako ang gahom niini sa paghari. 3Ang usa sa mga ulo sa mananap may grabe nga samad nga morag ikamatay, apan naayo kini. Natingala gayod ang mga tawo sa tibuok kalibotan niining mananapa, ug nagsunod sila kaniya. 4Gisimba nila ang dragon tungod kay siya mao ang naghatag ug gahom sa mananap. Gisimba usab nila ang mananap. Miingon sila, “Walay sama niini nga mananap ug walay makabatok kaniya.”

5Gitugotan sa Dios nga mosulti ang mananap ug daotan kaayo nga mga pulong batok kaniya ug mogahom sulod sa 42 ka bulan. 6Gipasipalahan niya ang Dios, ang ngalan sa Dios, ang puloy-anan sa Dios, ug ang tanan nga nagapuyo sa langit. 7Gitugotan usab siya nga girahon ug pildihon ang mga katawhan sa Dios. Ug gihatagan usab siyag gahom nga maghari sa tanan nga tawo sa kalibotan gikan sa bisan unsa nga tribo, kaliwatan, pinulongan, ug kanasoran. 8Kini nga mananap simbahon sa tanang mga tawo sa kalibotan kansang mga ngalan wala malista sa libro nga gilistahan sa mga may kinabuhi nga walay kataposan. Sa wala pa matuga ang kalibotan, ang ngalan niining mga tawhana daan nang wala nahisulat niadtong libro nga gikuptan sa Karnero nga gipatay.

9Busa kamo nga naminaw angay gayod nga maghunahuna pag-ayo! 10Si bisan kinsa nga gitakda nga dakpon, dakpon gayod. Ug si bisan kinsa nga gitakda nga patyon sa espada, patyon gayod sa espada. Busa ang mga katawhan sa Dios kinahanglan nga magmainantuson ug may hugot nga pagtuo sa Dios.

11Human niadto, nakita ko ang lain na usab nga mananap nga migula gikan sa yuta. Kini nga mananap may duha ka sungay nga sama sa sungay sa karnero, apan kon mosulti kini morag dragon. 12Gigamit niya ang gahom sa unang mananap aron mapugos niya ang tanang mga tawo sa kalibotan nga magsimba sa unang mananap nga may samad nga ikamatay nga naayo na. 13Daghang mga milagro ang gihimo niining ikaduha nga mananap, sama sa pagpaulan ug kalayo gikan sa langit. Gihimo niya kini nga mga milagro aron makita sa mga tawo nga gamhanan siya. 14Busa pinaagi sa mga milagro nga gipabuhat kaniya sa unang mananap, nalimbongan niya ang mga tawo sa kalibotan. Gisugo niya ang mga tawo nga buhatan ug rebulto ang una nga mananap aron simbahon. Ang una nga mananap gitigbas sa espada apan nabuhi pa. 15Ang ikaduha nga mananap gitugotan sa paghatag ug kinabuhi sa rebulto sa una nga mananap aron makasulti ang rebulto ug makapamatay sa mga tawo nga dili mosimba kaniya. 16Ug dili kay kana lang, gipugos niya ang tanang mga tawo, inila ug dili, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, nga magpamarka diha sa ilang tuong kamot o kaha diha sa ilang mga agtang. 17Ug si bisan kinsa nga dili magpamarka sa ngalan sa mananap o kaha sa numero sa iyang ngalan dili makapalit o kaha makabaligya.

18Kinahanglan gayod ang kaalam aron masayran kon unsa ang kahulogan sa numero sa mananap, kay kini simbolo sa ngalan sa tawo. Ug mao kini ang numero: 666.