Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 11

Ang Duha ka Saksi

1Unya gihatagan akog sukdanan nga morag sungkod. Miingon ang naghatag kanako, “Sige, sukda ang templo sa Dios ug ang halaran, ug ihapa kon pila ang nagasimba didto. Apan ang gawas sa templo ayaw na lang iapil pagsukod kay alang kana sa mga tawong wala makaila sa Dios. Sila mao ang magaguba sa balaan nga siyudad sa Jerusalem sulod sa 42 ka bulan. Ug nianang mga adlawa ipadala ko ang akong duha ka saksi nga magbistig sako.[a] Ug magawali sila sa akong ipawali kanila sulod sa 1,260 ka adlaw.”

Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoy nga olibo[b] ug duha ka suga nga nagatindog atubangan sa Ginoo, ang Ginoo sa tibuok nga kalibotan. Kon adunay magtinguha sa pagpasakit kanila, mogawas ang kalayo gikan sa ilang baba ug molamoy sa ilang mga kaaway. Si bisan kinsa nga buot mopasakit kanila kinahanglan gayod nga mamatay. Aduna usab silay gahom sa pagpugong sa ulan aron dili moulan samtang magwali sila sa pulong sa Dios. Aduna usab silay gahom nga ang tubig sa mga tuboran mahimo nila nga dugo. Ug dili kay kana lang, may gahom pa gayod sila sa pagdala sa bisan unsang matang sa kadaot sa tibuok nga kalibotan sa bisan unsang panahon nga gusto nila.

Kon mahuman na sila pagsangyaw sa pulong sa Dios, bugnoon sila sa bangis nga mananap nga mogawas gikan sa kinahiladman sa yuta. Kining duha ka saksi mapildi ug patyon sa mananap. Ang ilang patay nga lawas magbuy-od lang sa karsada diha sa inila nga siyudad, diin ang ilang Ginoo gilansang sa krus. Kini nga siyudad nagasimbolo sa Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga ang ilang patay nga lawas sa karsada tan-awon sa mga tawo nga gikan sa nagkalain-lain nga kaliwat, tribo, pinulongan ug nasod. Ug dili sila motugot nga ipalubong kini. 10 Malipay gayod ang mga tawo sa kalibotan tungod kay patay na kadtong duha ka saksi. Magsaulog sila ug maghinatagay ug gasa tungod kay patay na ang duha ka propeta sa Dios nga nagdalag daghan nga kasakit sa mga tawo sa kalibotan.

Gibanhaw ang Duha ka Saksi

11 Apan paglabay sa tulo ka adlaw ug tunga, ang ilang mga patayng lawas gibuhi sa Dios. Nanindog sila ug nangahadlok ang tanan nga nakakita kanila. 12 Ug kining duha ka saksi nakadungog sa kusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, “Saka kamo dinhi sa langit!” Ug samtang nagatan-aw ang ilang mga kaaway, mikayab sila sa panganod paingon sa langit. 13 Sa mao usab nga oras milinog ug kusog. Naguba ang ikanapulo nga bahin sa siyudad, ug 7,000 ka tawo ang nangamatay. Nangalisang ang mga tawo nga wala mangamatay, ug midayeg sila sa Dios nga anaa sa langit.

14 Nahuman na ang ikaduha nga makalilisang nga hitabo, apan may mosunod pa nga ikatulo.

Ang Ikapito nga Trumpeta

15 Ang ikapito nga anghel mipatingog sa iyang trumpeta, ug may makusog nga mga tingog didto sa langit nga nagaingon, “Karon ang atong Ginoo ug ang iyang pinili nga si Cristo mao na ang maghari sa kalibotan. Ug ang iyang paghari walay kataposan!” 16 Ug ang 24 ka mga pangulo nga nagalingkod sa ilang mga trono sa atubangan sa Dios nangluhod dayon ug misimba sa Dios, 17 nga nagaingon,

“Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan,
ikaw ang Dios kaniadto, ug ikaw usab ang Dios karon.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay gigamit mo na ang imong gahom,
ug nagsugod ka na sa paghari sa kalibotan.
18 Hilabihan gayod ang kasuko sa mga tawo nga wala nagaila kanimo.
kay miabot na ang panahon nga silotan mo sila,
Ug ang mga patay hukman mo na.
Mao na kini ang panahon nga hatagan mo ug ganti ang imong mga sulugoon, ang mga propeta, ang imong katawhan, ug ang tanan nga nagatahod kanimo, inila man o dili.
Panahon na nga pamatyon mo ang mga tawo nga nagaguba sa kalibotan.”

19 Unya naabre ang templo sa Dios didto sa langit, ug sa sulod niini nakita ang kaban sa kasabotan sa Dios. Nagpangilat, may mga tingog ug pagdalogdog. Naglinog ug nag-ulan ug dagkong tipak sa ice.

Footnotes

  1. Gipadayag 11:3 magbistig sako: tingali aron ipakita sa mga tawo nga may kalaglagan nga moabot ug panahon na sa paghinulsol.
  2. Gipadayag 11:4 duha ka kahoy nga olibo: mao kini sila ang katumanan sa panagna ni Zacarias (Zac. 4:2-14).