Ang Pulong Sa Dios

Galacia 5:1-26

Ayaw Kamo Pagpaulipon Pag-usab sa Kasugoan

1Gihatagan kita ni Cristo ug kagawasan aron dili na kita maulipon sa Kasugoan. Busa magmalig-on kita sa atong pagtuo ug dili na kita magpaulipon pa pag-usab.

2Hinumdomi ninyo kini, ug ako mismo, si Pablo, ang nagasulti niini kaninyo. Kon magpatuli pa kamo isip pagtuman sa Kasugoan, gibale-wala ninyo ang gibuhat ni Cristo aron maluwas kamo. 3Ug moingon ako pag-usab nga ang mga tawo nga nagatuo nga kinahanglan nga magpatuli aron maluwas, kinahanglan nga tumanon usab nila ang tanan nga anaa sa Kasugoan. 4Kon nagasalig kamo nga pakamatarungon kamo sa Dios pinaagi sa inyong pagtuman sa Kasugoan, kini nagkahulogan lang nga nahimulag kamo kang Cristo, ug wala na kamo mahilakip sa kalooy sa Dios. 5Apan kita nga anaa kang Cristo nagasalig ug nagapaabot nga pakamatarungon kita pinaagi sa atong pagtuo ug sa gahom sa Espiritu Santo. 6Tungod kay kon anaa na kita kang Cristo Jesus, dili na importante kon tinuli kita o dili. Ang atong pagtuo mao ang importante, ang pagtuo nga makita pinaagi sa atong paghigugma sa atong isigka-tawo.

7Maayo ang inyong gibuhat kaniadto. Kinsa man ang misanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran? 8Dili mahimo nga ang Dios nga nagtawag kaninyo mao usab ang misanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. 9Kanang mga tawo nga nahisalaag kaninyo sama sa patubo nga bisag gamay lang, makapatubo na sa tibuok nga minasang harina. 10Apan may pagsalig gayod ako sa Ginoo nga ang akong gitudlo kaninyo mao ang inyong sundon. Ug kana nga mga tawo nga anaa diha nga nagasamok kaninyo, bisan kinsa pa kana sila, silotan sila sa Dios.

11May nagaingon nga nagatudlo kuno ako nga ang tawo kinahanglang tulion aron maluwas. Mga igsoon, ayaw kamo pagtuo niana. Tungod kay kon tinuod kana, nganong ginalutos pa nila ako? Ug kon nagatudlo ako niana, wala untay kapuslanan ang akong pagtudlo nga ang tawo maluwas pinaagi sa kamatayon ni Cristo sa krus, nga alang sa uban binuang lang. 12Maayo pa nga ang mga tawo nga nagasamok kaninyo pinaagi sa pagtudlo nga kinahanglan kamong magpatuli dili lamang magpatuli kondili kapnon gayod nila ang ilang kaugalingon!

13Mga igsoon, gitawag kamo sa Dios aron mahimong gawasnon. Apan dili kamo maghunahuna nga gawasnon na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawasnong kinaiya. Ang angay ninyong buhaton, maghigugmaay kamo ug magtinabangay. 14Tungod kay ang tibuok nga Kasugoan natingob sa usa lang ka sugo: “Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.”5:14 Tan-awa usab ang Lev. 19:18. 15Apan kon manggiaway kamo sama sa mabangis nga mga mananap, pagbantay kamo kay basig maguba ninyo ang pagtuo sa usag usa.

Ang Gitinguha sa Espiritu Santo Lahi kaysa Tawo

16Ang akong buot ipasabot, sunda ninyo ang Espiritu Santo aron dili ninyo mabuhat ang daotan nga tinguha sa inyong tawhanon nga kinaiya. 17Tungod kay ang tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya supak sa tinguha sa Espiritu Santo, ug ang tinguha sa Espiritu Santo supak usab sa tinguha sa atong tawhanon nga kinaiya. Kining duha nagakasumpaki, busa dili nato mahimo ang atong gusto nga buhaton. 18Ug kon nagapasakop kita sa Espiritu Santo, dili kita ilalom sa Kasugoan.

19Ang mga tawo nga nagasunod lamang sa ilang tawhanon nga kinaiya maila gayod pinaagi sa ilang binuhatan: nagapakighilawas sila gawas sa kaminyoon, hugaw ug malaw-ay ang ilang mga binuhatan, 20nagasimba sila sa mga dios-dios, mga mambabarang, madinumtanon, palaaway, abughoan,5:20 abughoan: Sa uban nga Binisaya abubhoan. masuk-anon, hakog, hinungdan sa pagbahin-bahin ug pagpundok-pundok, 21masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibotanon nga kalipay, ug uban pang gibuhat nila nga mahugaw. Giingnan ko na kamo kaniadto ug karon pasidan-an ko kamo pag-usab, nga ang mga tawo nga nagabuhat niini dili makapanunod sa gingharian sa Dios.

22Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tawo kon ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya: mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo sa iyang isigka-tawo, manggihatagon, kasaligan, 23buotan ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kon mao kini ang atong buhaton dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. 24Gilansang na sa mga tawo nga iya na ni Cristo Jesus ang ilang tawhanon nga mga kinaiya ug tinguha didto sa krus. 25Ug tungod kay gihatagan na kita ug bag-o nga kinabuhi sa Espiritu Santo, kinahanglan nga mosunod kita kaniya. 26Dili kita magpasigarbo o makig-away; ug likayan nato ang pagsinahay.