Ezekiel 43 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Ezekiel 43:1-27

Ang Gamhanan nga Presensya sa Ginoo Mibalik sa Templo

1Pagkahuman, gidala na usab ako sa tawo sa sidlakan nga agianan. 2Ug didto nakita ko ang gamhanan nga presensya sa Dios sa Israel nga nagagikan sa sidlakan. Ang tingog sa iyang pag-abot daw sama sa haganas sa makusog nga tubig, ug ang yuta nadan-agan sa iyang gamhanan nga presensya. 3Kini nga panan-awon nga akong nakita sama niadtong panan-awon nga akong nakita sa dihang gilaglag sa Dios ang siyudad sa Jerusalem, ug sama usab sa panan-awon nga nakita ko daplin sa Suba sa Kebar. Pagkakita ko niini, mihapa dayon ako sa yuta.

4Unya misulod ang gamhanan nga presensya sa Ginoo sa templo. Didto kini miagi sa sidlakan nga agianan. 5Gipabangon ako sa Espiritu ug gidala sa sulod nga hawanan. Ug didto, akong nakita nga nalukop ang templo sa gamhanan nga presensya sa Ginoo. 6Samtang nagatindog ang tawo sa akong tapad, may nadungog akong tingog gikan sa templo 7nga nagaingon kanako, “Tawo, mao kini ang akong trono ug tungtonganan sa akong mga tiil. Anhi ako dinhi mopuyo uban sa mga Israelinhon sa walay kataposan. Dili na gyud pakaulawan pag-usab sa mga Israelinhon o sa ilang mga hari ang balaan kong ngalan pinaagi sa pagsimba sa mga dios-dios43:7 pagsimba sa mga dios-dios: sa literal, pagpanapaw. o sa pagsimba sa mga monumento sa ilang mga hari nga nangamatay na. 8Kaniadto nagpatindog sila ug halaran alang sa ilang mga dios-dios sa tapad sa akong halaran nga paril lang ang nakaulang. Gipasipalahan nila ang akong balaang ngalan pinaagi niana nga mga mangil-ad nga buhat. Busa sa akong kasuko, gilaglag ko sila. 9Karon kinahanglang moundang na sila sa pagsimba sa mga dios-dios ug sa mga monumento sa ilang mga hari nga nangamatay na, ug mopuyo ako uban kanila sa walay kataposan.”

10Nagpadayon sa pag-ingon ang tingog, “Tawo, ihulagway sa katawhan sa Israel ang templo nga gipakita ko kanimo. Isugilon kanila ang hitsura niini aron maulaw sila sa ilang mga sala. 11Kon maulaw na sila sa tanan nilang mga binuhatan, ilarawan kanila ang plano sa templo, apil ang iyang mga agianan ug mga pultahan, ug ang iyang kinatibuk-an nga porma. Isulat ang mga sumbanan sa pagpatrabaho niini samtang nagatan-aw sila aron masunod gyud nila kini pag-ayo. 12Ug mao kini ang nagaunang kasugoan sa templo: Kinahanglan nga ang tanang dapit ibabaw sa bukid libot sa gitukoran sa templo balaan gyud.

Ang Halaran

13“Mao kini ang sukod sa halaran basi sa opisyal nga sukdanan. Ang palibot sa kinaubosan sa halaran may kanal-kanal nga 20 ka pulgada ang giladmon ug 20 ka pulgada ang gilapdon, nga may sanipa sa palibot nga siyam ka pulgada ang gilapdon. Ug mao kini ang gihabugon sa halaran: 14-17Ang halaran may tulo ka andana. Ang kinaubosang andana may gilapdon nga 27 ka pulgada kuwadrado, ug tulog tunga ka piye ang kahabugon. Ang taliwala nga andana 24 ka pulgada kuwadrado kalapad, ug pito ka piye ang kahabugon. May kanal-kanal kini sa palibot nga 20 ka pulgada ang gilapdon ug may sanipa sa palibot nga napulo ug tunga ka pulgada ang gilapdon. Ang ibabaw nga bahin 20 ka piye kuwadrado, ug pito ka piye ang kahabugon, ug dinhi ginasunog ang mga halad. Adunay sungay-sungay sa matag eskina niini. May hagdanan pasaka sa halaran sa sidlakang bahin niini.”

18Miingon pa gyud ang tingog kanako, “Tawo, mao kini ang ginaingon sa Ginoo nga Dios: Kon mahuman na ang halaran, idedikar kini pinaagi sa paghalad ug mga halad nga sinunog ug sa pagwisik sa dugo sa mga mananap nga ighahalad. 19Ang mga pari nga nagaalagad kanako, nga gikan sa tribo ni Levi ug mga kaliwat ni Zadok, hatagig torong baka nga ilang ihalad isip halad sa paghinlo. 20Magkuha kag dugo gikan niini ug ipahid sa upat ka mga sungay-sungay nga anaa sa mga eskina sa halaran ug sa mga eskina sa ikaduhang andana sa halaran ug sa sanipa niini. Niining paagiha mahinloan ang halaran. 21Unya kuhaon mo ang torong baka nga ginahalad isip halad sa paghinlo, ug sunogon mo kini didto sa sunoganan sa gawas sa templo. 22Sa ikaduhang adlaw, maghalad kag laki nga kanding nga walay depekto isip halad sa paghinlo sa halaran, sama sa imo nga gihimo sa torong baka. 23Pagkahuman niini, magkuha kag usa ka torong baka ug usa ka hamtong nga laking karnero nga parehas nga walay depekto, 24ug ihalad mo kini sa presensya sa Ginoo. Wisikan kini sa mga pari ug asin ug ihalad nila kini sa Ginoo isip halad nga sinunog.

25“Matag adlaw sulod sa usa ka semana, maghalad kag usa ka laki nga kanding, usa ka torong baka, ug usa ka hamtong nga laking karnero nga walay depekto isip halad sa paghinlo. 26Niining paagiha mahinloan ang halaran ug mahimo nang gamiton. 27Human niini, sa ikawalo nga adlaw, magahalad na sa halaran ang mga pari sa inyong mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayo nga relasyon sa Ginoo. Unya dawaton ko kamo. Ako, ang Ginoo nga Dios, ang nagaingon niini.”