Exodus 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Exodus 19:1-25

Ang mga Israelinhon sa Bukid sa Sinai

1-2Mibiya ang mga Israelinhon sa Refidim ug miadto sa kamingawan sa Sinai. Didto sila nagkampo atubangan sa bukid. Ikatulo kadto nga bulan sukad sa pagbiya nila sa Ehipto. 3Mitungas si Moises sa bukid aron makigkita sa Dios. Mitawag ang Ginoo kaniya gikan sa bukid ug miingon, “Mao kini ang imong isulti sa mga Israelinhon nga mga kaliwat ni Jacob: 4Nakita ninyo mismo ang gihimo ko sa mga Ehiptohanon ug kon giunsa ko kamo pagdala dinhi kanako, sama sa pagdala sa usa ka agila sa iyang mga piso diha sa iyang mga pako. 5Kon tumanon ninyo ako sa hingpit ug mosunod sa akong kasabotan, mahimo kamong akong katawhan nga pinili gikan sa tanang mga nasod. Akoy tag-iya sa tibuok kalibotan, 6ug kamo mahimong usa ka gingharian sa mga pari ug usa ka nasod nga gilain alang kanako. Mao kini ang isulti ngadto sa mga Israelinhon.”

7Busa milugsong si Moises sa bukid ug gipatawag niya ang mga tigdumala sa mga Israelinhon ug gisultihan niya sila sa giingon sa Ginoo. 8Unya nagdungan silang tanan sa pagtubag, “Tumanon namo ang tanang gisugo sa Ginoo.” Ug gisulti ni Moises sa Ginoo ang tubag sa mga tawo.

9Miingon ang Ginoo kang Moises, “Moanha ako kanimo pinaagi sa bagang panganod aron makadungog ang mga tawo samtang makigsulti ako kanimo. Ug unya kanunay silang motuo kanimo.”

Gisulti ni Moises sa Ginoo ang tubag sa mga tawo, 10ug miingon ang Ginoo kaniya, “Adtoa ang mga tawo ug ingna sila nga manghinlo sila sa ilang kaugalingon19:10 manghinlo sila sa ilang kaugalingon: Ang buot ipasabot, tumanon nila ang seremonya sa paghinlo. karon ug ugma. Kinahanglan labhan nila ang ilang mga bisti. 11Siguroha nga andam sila sa ikatulong adlaw, kay nianang adlawa, ako, ang Ginoo, mokunsad sa Bukid sa Sinai ug makita ako sa tanang mga tawo. 12Pagbutang ug mga utlanan libot sa bukid alang sa mga tawo. Ingna sila nga dili gayod sila motungas sa bukid o moduol sa tiilan niini. Si bisan kinsa nga mopaduol sa bukid pagapatyon gayod, 13tawo man o hayop. Kinahanglan pagapatyon gayod siya pinaagi sa pagbato o pagpana, ug dili hikapon. Kon patingogon na ug dugay ang budyong, mahimo nang motungas sa bukid ang mga tawo.”

14Milugsong si Moises sa bukid ug gisugo niya ang mga tawo nga manghinlo sa ilang kaugalingon. Ug gilabhan sa mga tawo ang ilang mga bisti. 15Miingon si Moises kanila, “Pangandam kamo sa inyong kaugalingon alang sa ikatulong adlaw; ayaw una kamo pagpakighilawas sa inyong asawa.”

16Pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalogdog ug nagpangilat, ug may bagang panganod nga mitabon sa bukid, ug madungog ang makusog kaayo nga tingog sa budyong. Nangurog sa kahadlok ang tanang mga tawo nga didto sa kampo. 17Unya gidala ni Moises ang mga tawo ngadto sa gawas sa kampo sa pagpakigkita sa Dios, ug nanindog sila sa tiilan sa bukid. 18Naputos sa aso ang tibuok Bukid sa Sinai kay mikunsad didto ang Ginoo sa dagway sa kalayo. Miulbo ang aso nga daw sa nagaulbo nga aso gikan sa hurnohan ug natay-og pag-ayo ang bukid,19:18 natay-og pag-ayo ang bukid: Sa ubang mga kopya sa Hebreo ug sa Septuagint, nangurog gayod ang tanang mga tawo. 19ug nagkakusog pa gayod ang tingog sa budyong. Unya misulti si Moises ug mitubag ang Ginoo kaniya pinaagi sa dalogdog.19:19 pinaagi sa dalogdog: o, sa makusog nga tingog. 20Mikunsad ang Ginoo ibabaw sa Bukid sa Sinai, ug gisultihan niya si Moises nga motungas ngadto sa ibabaw sa Bukid. Busa mitungas si Moises, 21ug miingon ang Ginoo kaniya, “Lugsong pagbalik ug pasidan-i ang mga tawo nga dili sila molapas sa mga utlanan libot sa bukid sa pagtan-aw kanako. Kay kon himuon nila kana, daghan kanila ang mangamatay. 22Bisan ang mga pari nga nagaduol kanunay sa akong presensya kinahanglan nga manghinlo sa ilang kaugalingon, kay kon dili, silotan ko usab sila.”

23Miingon si Moises sa Ginoo, “Dili makatungas sa bukid ang mga tawo kay gipasidan-an mo na kami nga isipon namo ang bukid nga balaan, ug gisultihan mo kami nga magbutang ug mga utlanan sa palibot sa bukid diin asa lang kami taman motindog.”

24Miingon ang Ginoo kaniya, “Lugsong ug dad-a si Aaron dinhi. Apan ang mga pari ug ang mga tawo kinahanglan dili moanhi dinhi kanako. Kay kon moanhi sila dinhi, silotan ko gayod sila.” 25Busa milugsong si Moises ug giingnan ang mga tawo sa giingon sa Ginoo.