Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 34:1-12

Ang Kamatayon ni Moises

1Gikan sa kapatagan sa Moab, mitungas si Moises sa Bukid sa Nebo, sa kinatumyan sa Pisga nga nagaatubang sa Jerico. Didto gipakita kaniya sa Ginoo ang tibuok nga yuta—gikan sa Gilead paingon sa Dan, 2ang tibuok nga yuta sa Naftali, ang yuta sa Efraim ug sa Manase, ang tibuok nga yuta sa Juda hangtod sa Dagat sa Mediteraneo,34:2 Dagat sa Mediteraneo: sa Hebreo, dagat sa kasadpan. 3ang Negev, ug ang tibuok nga yuta gikan sa Zoar hangtod sa Kapatagan sa Jerico, ang lungsod sa mga palma.

4Unya miingon ang Ginoo kang Moises, “Mao kana ang yuta nga akong gisaad kang Abraham, Isaac, ug Jacob. Miingon ako kanila nga ihatag ko kini sa ilang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo, apan dili ka makaadto didto.”

5Busa namatay si Moises nga alagad sa Ginoo didto sa Moab, sumala gayod sa giingon sa Ginoo. 6Gilubong siya sa Moab, sa kapatagan atbang sa Bet Peor, apan karon wala nay nakahibalo kon asa gayod siya gilubong. 7Nagpanuigon si Moises ug 120 ka tuig sa dihang namatay siya, apan kusgan pa gihapon siya, ug maayo pa ang iyang panan-aw. 8Nagsubo ang mga Israelinhon alang kang Moises didto sa kapatagan sa Moab sulod sa 30 ka adlaw.

9Karon, si Josue nga anak ni Nun gihatagan sa Espiritu ug kaalam, kay gipili siya ni Moises nga mopuli kaniya pinaagi sa pagpatong sa iyang kamot kaniya. Busa mituman kaniya ang mga Israelinhon, ug gihimo nila ang tanang gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises.

10Gikan kaniadto wala gayoy propeta sa Israel nga sama kang Moises, nga suod gayod kaayo sa Ginoo. 11Gipadala sa Ginoo si Moises sa paghimo ug mga milagro ug katingalahang mga butang sa Ehipto batok sa ilang hari34:11 ilang hari: sa Hebreo, Faraon. ug sa iyang mga opisyal ug sa iyang tibuok nasod. 12Walay nakahimo ug mga gamhanan ug katingalahang mga buhat nga sama sa gihimo ni Moises sa atubangan sa tanang Israelinhon.

New International Reader’s Version

Deuteronomy 34:1-12

Moses Dies

1Moses climbed Mount Nebo. He went up from the plains of Moab to the highest slopes of Pisgah. It’s across from Jericho. At Pisgah the Lord showed him the whole land from Gilead all the way to Dan. 2Moses saw the whole land of Naphtali. He saw the territory of Ephraim and Manasseh. The Lord showed him the whole land of Judah all the way to the Mediterranean Sea. 3Moses saw the Negev Desert. He saw the whole area from the Valley of Jericho all the way to Zoar. Jericho was also known as The City of Palm Trees. 4Then the Lord spoke to Moses. He said, “This is the land I promised to Abraham, Isaac and Jacob. I told them, ‘I will give this land to your children and their children.’ Moses, I have let you see it with your own eyes. But you will not go across the Jordan River to enter it.”

5Moses, the servant of the Lord, died there in Moab. It happened just as the Lord had said. 6The Lord buried the body of Moses in Moab. His grave is in the valley across from Beth Peor. But to this day no one knows where his grave is. 7Moses was 120 years old when he died. But his eyesight was still good. He was still very strong. 8The Israelites mourned over Moses on the plains of Moab for 30 days. They did it until their time for weeping and crying was over.

9Joshua, the son of Nun, was filled with wisdom. That’s because Moses had placed his hands on him. So the Israelites listened to Joshua. They did what the Lord had commanded Moses.

10Since then, Israel has never had a prophet like Moses. The Lord knew him face to face. 11Moses did many signs and amazing things. The Lord had sent him to do them in Egypt. Moses did them against Pharaoh, against all his officials and against his whole land. 12No one has ever had the mighty power Moses had. No one has ever done the wonderful acts he did in the sight of all the Israelites.