Deuteronomio 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Deuteronomio 3:1-29

Napildi si Og nga Hari sa Basan

(Num. 21:31-35)

1“Unya nangadto kita sa Basan. Apan gisulong kita ni Og nga hari sa Basan ug sa iyang tibuok katawhan didto sa Edrei. 2Apan miingon ang Ginoo kanako, ‘Ayaw kahadlok kaniya, kay itugyan ko siya kanimo, lakip ang tibuok niyang katawhan ug kayutaan. Buhata kaniya ang gibuhat mo kang Sihon nga hari sa mga Amorihanon, nga naghari sa Heshbon.’ 3Busa gitugyan kanato sa Ginoo nga atong Dios si Og nga hari sa Basan ug ang tanan niyang katawhan. Gipamatay nato sila, ug wala gayod kitay gibilin nga buhi. 4Giilog nato ang iyang 60 ka mga lungsod—ang tibuok teritoryo sa Argob nga sakop sa Basan diin siya nagahari. 5Kining tanang mga lungsod gilibotan ug tag-as nga mga paril ug may mga ganghaan nga may mga trangka. Giilog usab nato ang iyang daghan kaayong mga baryo nga walay paril.

6“Gilaglag nato sila sa hingpit sama sa gihimo nato kang Sihon nga hari sa Heshbon. Gipamatay nato ang tanang mga tawo sa kada lungsod nga atong nailog—mga lalaki, mga babaye, ug mga kabataan. 7Apan gidala nato ang tanang mga kahayopan ug mga kabtangan nga atong nakuha gikan sa ilang mga lungsod.

8“Busa nailog nato sa duha ka hari sa mga Amorihanon ang yuta sa sidlakan sa Suba sa Jordan gikan sa Lugut sa Arnon hangtod sa Bukid sa Hermon. 9(Kining Hermon gitawag sa mga Sidonhon ug Sirion, ug gitawag sa mga Amorihanon ug Senir.) 10Giilog nato ang tanang mga lungsod nga anaa sa patag ibabaw sa bukid, ang tibuok Gilead, ug ang tibuok Basan hangtod sa Saleca ug Edrei, nga mga lungsod nga sakop sa gingharian ni Og sa Basan. 11(Si Haring Og mao lang ang nahibiling kaliwat sa mga Refaimhanon. Ang iyang puthaw nga katre3:11 katre: o, lungon. 13 ka piye ang gitas-on ug 6 ka piye ang gilapdon. Makita pa kini karon sa Raba nga lungsod sa mga Amonihanon.)

Ang Pagbahin sa Yuta

(Num. 32:1-42)

12“Sa dihang nailog nato kining yutaa, gihatag ko sa tribo ni Reuben ug ni Gad ang yuta sa amihan sa Aroer duol sa Lugut sa Arnon apil ang katunga sa kabungtoran sa Gilead ug ang mga lungsod niini. 13Ang nahibilin nga bahin sa Gilead ug ang tibuok Basan, ang gingharian ni Og, gihatag ko sa katunga sa tribo ni Manase. (Ang tibuok Argob sa Basan gitawag kaniadto nga Yuta sa mga Refaimhanon.) 14Si Jair nga kaliwat ni Manase mao ang nakapanag-iya sa tibuok Argob nga sakop sa Basan hangtod sa utlanan sa yuta sa mga taga-Geshur ug sa mga taga-Maaca. Kini nga teritoryo ginganlan ni Jair sa iya mismong ngalan, busa hangtod karon ang Basan gitawag nga ‘Mga Lungsod ni Jair.’ 15Gihatag ko ang Gilead sa pamilya ni Makir. 16Ug ngadto sa tribo ni Reuben ug ni Gad gihatag ko ang kayutaan gikan sa Gilead hangtod sa Lugut sa Arnon. Ang tunga-tunga sa lugut mao ang ilang utlanan sa habagatan, ug ang ila usab nga utlanan sa amihan mao ang Lugut sa Jabok, nga utlanan usab sa mga Amonihanon. 17Ang utlanan sa kasadpan mao ang Kapatagan sa Jordan,3:17 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. apil ang Suba sa Jordan ug ang mga pangpang sa sidlakan niini, gikan sa Dagat sa Galilea hangtod sa Patay nga Dagat sa ubos nga bahin sa Pisga.

18“Niadtong higayona gimandoan ko ang inyong mga tribo nga nagpuyo sa sidlakan sa Jordan,3:18 ang inyong… Jordan: sa Hebreo, kamo. ‘Bisan gihatag na kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios kining yutaa aron inyong panag-iyahan, kinahanglan nga ang tanan ninyong mga sundalo nga armado motabok sa Suba sa Jordan aron motabang sa pag-ilog ug andam sa pagpanalipod sa inyong isigka-Israelinhon. 19Apan ibilin lang ang inyong mga asawa, mga kabataan, ug ang daghan ninyong mga kahayopan sa mga lungsod nga gihatag ko kaninyo. 20Kon maangkon na sa inyong isigka-Israelinhon ang yuta sa tabok sa Jordan nga ihatag kanila sa Ginoo nga inyong Dios, ug kon mahimutang na usab sila sama sa iyang gihimo kaninyo, makabalik na kamo sa yuta nga gihatag ko kaninyo.’

Wala Tugoti si Moises sa Pagsulod sa Canaan

21“Ug niadtong higayona, giingnan ko usab si Josue, ‘Ikaw mismo nakakita sa tanang gihimo sa Ginoo nga inyong Dios niadtong duha ka hari. Sama usab niana ang himuon sa Ginoo sa tanang mga gingharian nga inyong adtoan. 22Ayaw kamo kahadlok kanila kay ang Ginoo nga inyong Dios mismo ang makiggira alang kaninyo.’

23“Niadtong higayona, nagpakilooy ako sa Ginoo. Miingon ako, 24‘Ginoong Dios, gisugdan mo na ug pakita sa imong alagad ang imong pagkagamhanan, kay walay dios sa langit o sa yuta nga makahimo sa mga milagro nga imong gihimo. 25Busa tugoti ako nga makatabok aron makita ko ang maayo nga yuta sa tabok sa Jordan, ang matahom nga mga bungtod, ug ang mga bukid sa Lebanon.’

26“Apan tungod kaninyo nasuko ang Ginoo kanako, ug wala niya itugot ang akong hangyo. Miingon siya, ‘Husto na kana! Ayaw na kini hisgoti pag-usab. 27Tungas sa kinatumyan sa Bukid sa Pisga ug tan-awa ang yuta sa tanang direksyon, kay dili ka makatabok sa Jordan. 28Apan tudloi si Josue sa iyang himuon. Dasiga siya kay siya ang mangulo niini nga katawhan sa pagtabok sa Jordan. Ihatag niya kanila ang yuta nga imong nakita!’ 29Busa nagpabilin kita sa kapatagan duol sa Bet Peor.”