Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 24:1-27

Nagsumbong ang mga Judio Batok kang Pablo

1Human sa lima ka adlaw, miadto sa Cesarea si Ananias nga pangulong pari. Kauban niya ang pipila ka mga pangulo sa mga Judio ug ang abogado nga si Tertulo. Miadto sila kang Gobernador Felix ug gisulti nila kaniya ang ilang sumbong batok kang Pablo. 2Gipatawag si Pablo, ug sa dihang diha na siya sa ilang atubangan misugod na si Tertulo sa pagbatbat sa sumbong batok kang Pablo. Miingon siya, “Talahuron nga Gobernador, tungod sa maayo mong pagdumala milungtad ang kalinaw sa among nasod. Ug daghan ang nahimo mong kaayohan sa among nasod. 3Busa dako gayod ang among pagpasalamat kanimo ug dili gayod namo kini malimtan. 4Karon, tungod kay dili ko gusto nga mausik ang imong panahon, ihangyo ko lang nga kon mahimo paminawon mo ang among mubong pagsaysay. 5Nakita namo nga kining tawhana perwisyo. Nagdala siya ug kasamok sa mga Judio sa tibuok kalibotan, ug pangulo siya sa usa ka pundok nga gitawag ug Nazareno. 6Bisan ang among templo gisulayan niya sa pagpasipala. Busa gidakop namo siya. [Hukman na unta namo siya sumala sa among Kasugoan, 7apan miabot ang komander nga si Lisias ug gipugos niya pagkuha gikan kanamo si Pablo. 8Miingon siya nga kon kinsa ang may sumbong batok kang Pablo kinahanglan nga moadto kanimo.] Kon sukitsukiton mo kining tawhana masuta mo nga tinuod ang tanan nga among gisumbong batok kaniya.” 9Ug misegunda usab ang kadagkoan sa mga Judio nga atua didto nga tinuod gayod ang tanan nga gisulti ni Tertulo.

Gitubag ni Pablo ang mga Sumbong Batok Kaniya

10Pagkahuman niadto, gisinyasan sa Gobernador si Pablo nga mao na usab ang mosulti. Ug miingon dayon si Pablo, “Nahibaloan ko nga dugay na ikaw nga maghuhukom niini nga nasod. Busa gikalipay ko ang kahigayonan sa pagpanalipod sa akong kaugalingon dinhi sa imong atubangan. 11Kon imong susihon, mahibaloan mo nga 12 pa lamang ka adlaw ang milabay sukad nga miabot ako sa Jerusalem aron sa pagsimba. 12Kini nga mga Judio wala gayod makakita nga nakiglantugi ako kang bisan kinsa o nagsamok ba hinuon sa mga tawo didto sa templo o sa simbahan sa mga Judio, o sa bisan asang lugar sa siyudad sa Jerusalem. 13Dili gani nila mapamatud-an kanimo nga tinuod ang mga sumbong nila batok kanako. 14Apan ang akong angkonon sa imong atubangan mao kini: ang Dios sa among mga katigulangan ginasimba ko sa pamaagi nga matod pa niining mga tawhana, iya kuno sa usa ka sayop nga pundok. Apan ako nagatuo usab sa tanan nga nahisulat sa Kasugoan ni Moises ug sa tanan nga gisulat sa mga propeta. 15Ang akong paglaom sa Dios sama ra usab sa ilang paglaom, nga ang tanang mga tawo, maayo ug daotan, pagabanhawon niya. 16Busa gitinguha ko kanunay ang pagbaton ug limpyo nga konsensya atubangan sa Dios ug sa tawo.

17“Human sa daghang mga katuigan nga nahilayo ako sa Jerusalem, mibalik ako didto aron pagdala sa kuwarta nga hinabang alang sa akong mga isigka-Judio ug aron makahalad usab ako sa Dios didto sa templo. 18Ug didto naabtan nila ako nga nagahalad pagkahuman sa akong pagtuman sa gi-ingon sa Kasugoan mahitungod sa paghinlo. Gamay lamang ang mga tawo didto niadtong panahona; ug walay kasamok. 19Apan may mga Judio didto nga gikan sa probinsya sa Asia.24:19 Apan… Asia: Ang buot ipasabot, mga Judio gikan sa Asia nga nagsulsol sa mga tawo nga dakpon si Pablo. Tan-awa ang 21:27. Sila untay moatubang kanimo kon may sumbong man gayod sila batok kanako. 20Apan tungod kay wala sila dinhi, pasultiha ang mga tawo nga ania dinhi karon kon unsa nga sala ang ilang nakita kanako niadtong gisukit-sukit ako sa Korte. 21Kay wala akoy lain nga gisulti samtang nagtindog ako didto gawas lamang niini, ‘Gikiha ninyo ako karon tungod kay nagatuo ako nga ang mga patay pagabanhawon.’ ”

22Tungod kay daghan na ang nahibaloan kaniadto ni Felix mahitungod sa pamaagi nga ginawali sa mga sumusunod ni Jesus, gihunong niya ang bista. Miingon siya, “Hukman ko unya kini nga kaso kon moabot na dinhi si komander Lisias.” 23Pagkahuman gimandoan niya ang kapitan nga pabantayan si Pablo, apan hatagan usab siya ug gamay nga kagawasan, ug tugotan ang iyang mga higala sa paghatag sa iyang mga panginahanglan.

Si Pablo sa Atubangan ni Felix ug ni Drusila

24Paglabay sa pipila ka adlaw mibalik si Felix ug giuban niya ang iyang asawa nga si Drusila nga usa ka Judio. Gipatawag niya si Pablo ug naminaw siya sa iyang pagsaysay mahitungod sa pagtuo kang Cristo Jesus. 25Apan sa dihang nagsulti na si Pablo mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, sa pagpugong sa kaugalingon, ug mahitungod sa palaabuton nga adlaw sa paghukom, nahadlok si Felix ug miingon siya kang Pablo, “Husto na lang una kana! Ipatawag ko na lang ikaw pag-usab kon may panahon ako.” 26Kanunay niya nga ipatawag si Pablo ug makigsulti siya niini kay nagpaabot siya nga hatagan ni Pablo ug kuwarta. 27Human molabay ang duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festus sa pagkagobernador. Tungod kay gusto ni Felix nga magustohan siya sa mga Judio, gipasagdan niya si Pablo sa prisohan.