Ang Pulong Sa Dios

2 Tesalonica 1:1-12

1Ako si Pablo, uban ni Silas ug ni Timoteo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo diha sa Tesalonica, kamo nga nahiusa sa atong Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

2Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Pagbalik ni Cristo

3Mga igsoon kang Cristo, nagapasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo. Ug angay gayod nga magpasalamat kami kanunay kaniya, kay nagadugang ang inyong pagtuo kang Cristo ug ang inyong paghinigugmaay sa usag usa. 4Busa gipasigarbo namo kamo sa mga tumutuo sa ubang mga dapit. Ginasugilon namo kanila nga giantos ninyo ang bisan unsa nga paglutos ug kalisod, ug nagapadayon gihapon kamo sa inyong pagtuo.

5Kini nagapamatuod nga matarong ang paghukom sa Dios, tungod kay ang inyong mga pag-antos tungod ug alang sa iyang gingharian gamiton niya sa pagpamatuod nga kamo angayan gayod nga mosulod sa iyang gingharian. 6Kay kon unsa ang matarong mao gayod ang buhaton sa Dios. Paantuson niya ang mga nagapaantos kaninyo. 7Ug kamo nga nagaantos papahulayon niya uban kanamo. Mahitabo unya kini sa pagbalik ni Ginoong Jesus gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga anghel. 8Sa iyang palibot may nagadilaab nga kalayo, ug silotan niya ang mga tawo nga wala moila sa Dios ug wala motuman sa Maayong Balita mahitungod sa atong Ginoong Jesus. 9Silotan sila sa walay kataposang kalaglagan, ug mahimulag sila sa Ginoo ug dili gayod nila makita ang iyang kahibulongang gahom. 10Kini mahitabo unya sa adlaw nga moabot ang Ginoo. Ug pagadayegon si Jesus sa iyang mga katawhan nga mao ang tanan nga nagtuo kaniya. Kamo usab mahimong kauban nila, kay nagtuo man kamo sa pulong sa Dios nga among giwali kaninyo.

11Mao kini ang hinungdan nga nagaampo kami kanunay alang kaninyo. Giampo namo sa Dios nga tabangan niya kamo nga mahimong takos ingon nga iyang mga tinawag. Ug giampo usab namo nga pinaagi sa iyang gahom mahimo ninyo ang tanang maayo nga gitinguha ninyong buhaton tungod sa inyong pagtuo kaniya. 12Kay pinaagi niini, madayeg ang atong Ginoong Jesus tungod kaninyo, ug kamo madayeg usab tungod kaniya. Kini mahitabo tungod sa kalooy sa atong Dios ug ni Ginoong Jesu-Cristo.

Swedish Contemporary Bible

2 Thessalonikerbrevet 1:1-12

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna. och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1..

2Nåd och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Uppmuntran under förföljelse

3Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större. 4Därför berättar vi med stolthet om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som drabbar er.

5Men de är tecken på Guds rättvisa dom, så att ni kan anses värdiga Guds rike, som ni nu lider för. 6Gud är rättfärdig och ger tillbaka plåga åt dem som nu plågar er. 7Ni som nu lider ska få vila ut tillsammans med oss när Herren Jesus kommer tillbaka från himlen och visar sig med sina mäktiga änglar, 8i flammande eld, för att straffa dem som inte vill veta av Gud och som inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. 9Dessa människor ska straffas med evigt fördärv och skiljas från Herrens närvaro och hans makt och härlighet, 10den dag han kommer för att förhärligas i sina heliga och hyllas bland alla som tror. Och ni har ju trott på vårt vittnesbörd.

11Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med sin kraft genomföra allt det goda ni planerar och vill göra på grund av er tro. 12Så blir Herren Jesus förhärligad i er och ni i honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.