Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 14:1-15

1Namatay si Abia ug gilubong sa Lungsod ni David. Si Asa nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari. Samtang si Asa ang hari, may kalinaw sa Juda sulod sa 10 ka tuig.

Ang Paghari ni Asa sa Juda

2Gihimo ni Asa ang husto ug matarong atubangan sa Ginoo nga iyang Dios. 3Gipaguba niya ang mga halaran alang sa mga dios-dios ug ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit. Gipaguba usab niya ang handomanan nga mga bato ug gipamutol ang poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera. 4Gimandoan niya ang katawhan sa Juda sa pagdangop sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, ug sa pagtuman sa iyang balaod ug kasugoan. 5Gipaguba niya ang mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit ug ang mga halaran nga sunoganan ug mga insenso sa tanang lungsod sa Juda. Busa may kalinaw ang gingharian sa Juda sa panahon sa paghari ni Asa. 6Ug sulod niadtong malinawon nga mga tuig, nakahimo siya sa pagpatukod ug mga pinarilan nga mga lungsod sa Juda. Walay nakiggira kaniya niadtong panahona, kay gihatagan siya sa Ginoo ug kalinaw.

7Miingon si Asa sa mga taga-Juda, “Atong lig-onon kini nga mga lungsod pinaagi sa pagbutang ug mga paril ug tore sa palibot niini, ug butangan natog trangka ang mga pultahan. Ato pa gihapon kining yutaa tungod kay midangop kita sa Ginoo nga atong Dios. Gihatagan niya kitag kalinaw gikan sa atong mga kaaway sa palibot.” Busa gipalig-on nila ang mga lungsod ug nagmauswagon sila.

8May 300,000 ka mga sundalo si Asa nga mga taga-Juda, nga armado sa dagkong mga taming ug mga bangkaw. Aduna usab siyay 280,000 ka mga sundalo nga taga-Benjamin, nga armado sa gagmay nga mga taming ug mga pana. Kini silang tanan pulos maisog nga mga sundalo.

9Naglakaw si Zera nga taga-Etiopia14:9 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush. uban ang daghan kaayong mga sundalo ug 300 ka mga karwahe sa pagsulong sa Juda. Nakaabot sila sa Maresha. 10Naglakaw usab sila si Asa sa pagpakiggira kang Zera. Nagpahimutang sila sa kapatagan sa Zefata duol sa Maresha. 11Unya nagaampo si Asa sa Ginoo nga iyang Dios, “Ginoo, wala nay lain pa nga makatabang sa mga tawo nga walay ikasarang batok sa mga gamhanan kondili ikaw lang. Tabangi kami, Ginoo nga among Dios, kay nagasalig kami kanimo. Ug sa imong ngalan mianhi kami dinhi batok niining daghan kaayong mga sundalo. Ginoo, ikaw ang among Dios. Ayaw itugot nga modaog ang tawo batok kanimo.”

12Busa gipildi sa Ginoo ang mga taga-Etiopia sa atubangan ni Asa ug sa mga taga-Juda. Nangikyas ang mga taga-Etiopia, 13ug gigukod sila ni Asa ug sa iyang mga sundalo hangtod sa Gerar. Daghan kaayo ang nangamatay sa mga taga-Etiopia hinungdan nga dili na sila makahimo pa sa pagpakiggira. Gipildi sila sa Ginoo ug sa iyang mga sundalo. Ug daghan kaayo nga mga kabtangan ang nailog sa mga sundalo sa Juda. 14Nalaglag nila ang mga baryo sa palibot sa Gerar, tungod kay miabot sa mga tawo didto ang dakong kahadlok sa silot sa Ginoo. Gipanguha nila ang mga kabtangan niini nga mga baryo kay abunda kaayo sa mga kabtangan kining mga dapita. 15Gisulong usab nila ang mga kampo sa mga magbalantay sa mga kahayopan, ug gipanguha ang mga karnero, mga kanding, ug mga kamelyo. Unya namalik sila sa Jerusalem.

Knijga O Kristu

This chapter is not available yet in this translation.